Medbestämmande och samverkan

Lagen om medbestämmande i arbetslivet, vanligtvis kallad MBL eller medbestämmandelagen, reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med lagen är ökad delaktighet för de anställda genom medinflytande och medbestämmande i vissa frågor.

En arbetsgivare har bland annat skyldighet att informera och förhandla med arbetstagarnas företrädare, det vill säga facken. Vid Stockholms universitet används benämning personalorganisationerna.

Stockholms universitets ambition är att vara en arbetsgivare som eftersträvar att information och förhandling i enlighet med MBL ska ses som ett naturligt steg i vårt förändringsarbete och i alla beslutsprocesser.

Stockholms universitet har kollektivavtal med Saco-S, OFR och SEKO. Det är dessa personalorganisationer (PO) universitetet har skyldighet att fortlöpande informera och förhandla med.

Det är respektive prefekt, avdelningschef eller handläggare av ärendet som ansvarar för att skyldigheten uppfylls. I syfte att underlätta för dig som företrädare för arbetsgivaren beskrivs nedan den närmare innebörden av begreppen, ett antal typiska ärenden där informations- eller förhandlingsplikt råder samt rådande MBL-rutin för Stockholms universitet. Konsultera Personalavdelningen om du känner dig osäker. Texten nedan handlar främst om den primära förhandlingsskyldigheten (11 § MBL) och rätten till information (19 § MBL). Utöver det har Stockholms universitet skyldighet att ställa upp på förhandlingar i de fall personalorganisationerna begär det.

Primär förhandlingsskyldighet

Enligt MBL ska arbetsgivare på eget initiativ förhandla med personalorganisationerna om viktigare förändring i verksamheten eller viktigare förändring av arbets- och anställningsförhållanden. Parterna ska eftersträva ett gott förhandlingsklimat och är skyldiga att komma till förhandlingen, ange sin ståndpunkt och argumentera för den. Först när förhandlingen är avslutad kan arbetsgivaren fatta beslut i sakfrågan.

Förhandlingsskyldighet gäller frågor där arbetsgivaren har ensidig rätt att fatta beslut. En arbetsgivare är därför inte skyldig att komma överens med personalorganisationerna. MBL tar istället sikte på att personalorganisationerna ska få möjlighet att bedöma och bemöta arbetsgivarens förslag och att beslut ska fattas på så goda grunder som möjligt.

Det innebär normalt också att personalorganisationerna har rätt till de beslutsunderlag som arbetsgivaren har till sitt förfogande och att de ges skälig tid till förberedelse.

Förhandlingen ska ske vid en sådan tidpunkt att beslutet i praktiken kan påverkas.

Vanligt förekommande ärenden inom Stockholms universitet där primär förhandlingsskyldighet föreligger:

 • Organisationsförändringar
  Oavsett omfattning innebär organisationsförändringar förhandlingsskyldighet. Det kan gälla t.ex. sammanslagning av institutioner, organisatorisk flytt av institut/centrum eller flytt av befattningar inom institution/avdelning.
  Vid organisationsförändringar ska en riskbedömning genomföras.
 • Arbetsbrist
  Arbetsbrist är ett rättstekniskt begrepp som inte behöver innebära att det är brist på arbete. Utan det kan vara så att finansieringen för ett projekt upphör eller t.ex. omorganisering av verksamheten och därpå följande övertalighet.
 • Turordningskretsar
  Upprättande och förhandling av turordningskretsar efter fastställd arbetsbrist.
 • Budget
  Förhandlas inför universitetsstyrelsen och på fakultetsnivå.
 • Viktigare beslut
  Kan t.ex. gälla ändringar i policyer och riktlinjer.

Arbetsgivarens informationsskyldighet

En förutsättning för syftet med MBL ska kunna uppnås är att personalorganisationerna på Stockholms universitet får tillgång till information om verksamheten. Enligt MBL har en arbetsgivare skyldighet att självmant hålla personalorganisationerna informerade om vad som är i görningen, verksamhetens riktning och utveckling.

Vanligt förekommande ärenden där informationsskyldighet föreligger:

 • Tillsättning av prefekt/stf prefekt/föreståndare/stf föreståndare
  Som ett led i fakultetskansliernas beslut i ärenden ska MBL-förfarandet ingå som ett led innan rektor beslutar.
 • Större utredningar
  Kan gälla t.ex. framtida placeringar av institut/centrum.
 • Kommande organisatoriska förändringar
  I ett tidigt skede i processen bör information lämnas till personalorganisationerna. Det underlättar förhandlingen när det är aktuellt.
 • Facklig begäran om information
  Personalorganisationerna får ibland information från sina medlemmar om arbetsgivarens förehavanden. Lämplig företrädare för arbetsgivaren kallas då för att lämna information och svara på frågor.

Att MBL-förhandla vid Stockholms universitet

Respektive institution/avdelning ansvarar för att skyldigheterna enligt MBL uppfylls vid Stockholms universitet. Tillfälle för förhandling och informationslämning ges en gång i veckan. Personalavdelningen samordnar MBL-tillfällena.

Tänk på att alltid vara ute i god tid så att inte tidsnöd för beslut uppstår.


Tid

Tisdagar 14.00

Plats

Personalavdelningens konferensrum Tarfala, A5118 (finns i korridoren mellan A- och B-huset på plan 5, Södra huset).

Anmälan

Anmälan av ärende ska göras till Personalavdelningen senast en vecka i förväg. Anmälan görs till: mbl@pa.su.se.
Ange:

 • önskat datum för ärendet
 • vad som ska förhandlas/informeras och
 • vem som ska företräda arbetsgivaren.

Kallelse

Gemensam kallelse skickas från Personalavdelningen onsdag eftermiddag. Av kallelsen ska framgå vem som företräder Stockholms universitet i de olika ärendena.

Förhandling

Förhandlingen leds av Personalavdelningen i form av en ordförande och en bisittare. Föredragande från verksamheten närvarar under sitt ärende.

Personalorganisationerna har sina representanter närvarande.

Förhandlingen/informationslämning behandlas normalt på följande sätt:

 • arbetsgivaren inleder med att presentera information/underlag och förslag till lösning
 • parterna tar del av varandras frågor, synpunkter och argument
 • vid behov kan förhandlingen ajourneras
 • parterna diskuterar hur man ska gå vidare och
 • förhandlingen avslutas i enighet eller oenighet.

Protokoll

Arbetsgivaren ansvarar för att protokoll upprättas och justeras.

Avslut

Förhandlingen avslutas först när protokollet är justerat av bägge parter. Normalt justeras protokollet efterföljande MBL-tillfälle.

Beslut

I de fall förhandlingen avslutas i enighet kan arbetsgivaren gå vidare till beslut.

Är parterna oeniga måste Stockholms universitet även förhandla centralt om det begärs av personalorganisationerna.

Begäran om central förhandling ska göras senast den femte dagen efter den lokala förhandlingens avslut (när protokollet är justerat). Sådan begäran skickas till Personalavdelningen samt registrator.

Enskilda förhandlingar

I de fall den viktigare förändringen av anställnings- och arbetsförhållanden gäller en enskild individ sker förhandling endast med den berörda medarbetarens personalorganisation. Den typen av ärenden är undantagna från de stående MBL-tillfällena som redogjorts för ovan. Det kan t.ex. gälla förhandlingar inför omplacering eller uppsägning av arbetstagare samt andra individärenden.

Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetsgivare och de anställdas personalorganisationer om regleringar av anställningsförhållandena på arbetsplatsen, t.ex. löner och andra anställningsvillkor. Ett kollektivavtal kan gälla grupper av anställda, en arbetsplats eller en hel bransch. De generella anställningsvillkoren för anställda inom Stockholms universitet regleras i det centrala Villkorsavtalet som tecknas mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och SEKO. Villkorsavtalet gäller för merparten av de statligt anställda i Sverige.

För att anställningsvillkoren ska kunna verksamhetsanpassas ger Villkorsavtalet möjlighet för de lokala parterna att komma överens om att andra villkor ska gälla. Det innebär att parterna vid Stockholms universitet kan teckna lokalt avtal. De lokala kollektivavtal gällande anställningsvillkor som har slutits vid universitet finns samlade i dokumentet Villkorsavtal-SU. Här finns regler om löner, lönetillägg, arbetstider, semestrar och andra anställningsvillkor för oss vid Stockholms universitet.

Personalavdelningen vid Stockholms universitet ansvarar för att företräda arbetsgivaren i lokala kollektivavtalsförhandlingar och personalchefen är den som ingår avtalet för universitetets räkning. Vid tvist om tillämpning av lokala kollektivavtal tolkar Personalavdelningen befintliga avtal.

Personalavdelningen kan kontaktas vid frågor om gällande avtal eller andra frågor om verksamhetsanpassade anställningsvillkor.

Kontakt

Anmälan till MBL-förhandling
Kontaktperson vid Personalavdelningen när det gäller t.ex. följande frågor: anställningsvillkor, kollektivavtal och facklig samverkan
Claes Strandlund

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Personalavdelningen