Medarbetarundersökning 2021–2023

Under perioden 2021 till 2023 genomförde Stockholms universitet en medarbetarundersökning, uppdelad på tre delundersökningar. Denna sida kommer att uppdateras allt eftersom ny information blir tillgänglig.

Bakgrund och syfte

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten utifrån en arbetsmiljösynpunkt. Vidare ska arbetsgivaren regelbundet undersöka och följa upp arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö ställer dessutom krav på skriftliga mål inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Den 31 mars 2016 beslutade rektor att samtliga institutioner, centrumbildningar under fakulteter och förvaltningsavdelningar vid Stockholms universitet regelbundet ska genomföra medarbetarundersökningar för att följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Under 2017–2020 genomförde hela Stockholms universitet en medarbetarundersökning. Resultatet har analyserats och ligger till grund för universitetets Uppföljning av: Mål för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet 2020–2022.

Planering och genomförande av medarbetarundersökningen för 2021–2022 utgår från de formulerade målen för arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet med syftet att systematiskt undersöka och följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom en universitetsövergripande medarbetarundersökning.

Resultatet ska fungera som en utgångspunkt i fortsatta dialoger kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som är en del av det strategiska arbetsmiljöarbete som Stockholms universitet bedriver.

Det övergripande syftet med medarbetarundersökningen är att kartlägga den nuvarande arbetsmiljön, men det kommer även att gå att göra en jämförelse med tidigare resultat.

Medarbetarundersökning 2021–2023

Stockholms universitet har under perioden höstterminen 2021 till 2023 genomfört en medarbetarundersökning, uppdelad på tre delundersökningar:

  1. Doktorandernas arbetssituation (genomfördes hösten 2021)
  2. Arbetsklimat, ledarskap och utvecklingssamtal (genomfördes hösten 2022)
  3. Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling (genomfördes hösten 2023).

Detaljerad information om de enskilda delundersökningarna kommer att finnas tillgänglig vid ett senare tillfälle.

Det är samma typ av medarbetarundersökning som genomfördes under åren 2017–2020. Skillnaden är att undersökningen nu är uppdelad på olika tillfällen med syftet att fokusera på ovanstående områden och målgrupper.

Frågorna är tydligt kopplade till de mål för arbetsmiljö och lika villkor som universitetet har fastställt i våra interna styrdokument – till exempel i Arbetsmiljö- och lika villkorspolicy och i Mål för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet 2023–2024.

Resultaten kommer att presenteras, analyseras och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta förbättringsarbetet både när det gäller de enskilda verksamheternas arbetsmiljö och det övergripande systematiska arbetsmiljöarbete vid Stockholms universitet.

Vem gör vad

Chefen

Du som chef med arbetsmiljöansvar kommer att medverka i planeringen av medarbetarundersökningen genom att bland annat hjälpa Personalavdelningen att få rätt uppgifter om din organisation och om vilka som svarar på enkäten. Du kommer även att ha ansvar för att återkoppla resultatet till dina medarbetare. Du och dina medarbetare ska ha en dialog kring resultatet som leder till att ni tillsammans skapar åtgärder kopplade till ert resultat, till exempel med hjälp av workshoppar.

Personalavdelningen

Personalavdelningen organiserar och samordnar medarbetarundersökningen på Stockholms universitet och tar fram stödmaterial och verktyg som hjälper dig som chef att arbeta vidare med resultatet. Inför höstens delundersökning kommer Personalavdelningen att bjuda in alla chefer till digitala utbildningstillfällen för att ge dem mer stöd i att tolka och arbeta vidare med resultatet. Personalavdelningen kommer även att finnas som ett förstärkt stöd i de verksamheter som är i behov av särskilda åtgärder.

Medarbetarna

Det är viktigt att alla medarbetare medverkar i medarbetarundersökningen genom att besvara enkäten, medverka i resultatåterkopplingen och vidare arbete med resultatet. Det är ett tillfälle för var och en att kunna påverka sin egen arbetsmiljö.

Extern samarbetspartner

Stockholms universitet har tecknat ett avtal med leverantören Quicksearch.

Leverantören ska tillhandahålla en webbaserad portal där alla chefer kommer att få tillgång till resultatet för sin verksamhet samt diverse stödmaterial. Quicksearch kommer att hjälpa till med det praktiska i planeringen och genomförandet samt kan även anlitas som stöd i resultatåterkopplingen och i arbetet med resultatet (ex. workshoppar). Företaget ska garantera anonymitet och sekretess gällande hanteringen av enkätinsamlingen, resultat samt återkoppling.

Kontakt

Vid frågor om medarbetarundersökningen kan du ta kontakt med Personalavdelningen på medarbetarundersokning@su.se.

Senast uppdaterad: 2024-03-26

Sidansvarig: Personalavdelningen