Arbetsskada och tillbud

Om det händer något på jobbet, ska du ska anmäla arbetsskada och tillbud. Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsaken till det inträffade och vidta åtgärder för att förhindra att det inträffar på nytt och nästa gång leder till en olycka. Nedan beskrivs rutinen för arbetsskade- och tillbudsrapportering

Definition av arbetsskada

Med arbetsskada avses:

  • skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet
  • olycksfall på väg till eller ifrån arbetet
  • arbetssjukdom, till exempel stressrelaterade sjukdomar, belastningssjukdomar etc, eller
  • smitta (vid t.ex. utlandsvistelser i tjänsten).

Med tillbud avses en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.

Ansvar

Anställd som drabbas av en arbetsskada eller ett tillbud ska själv anmäla detta i IA-systemet. Arbetsmiljöombud och/eller närmaste chef kan medverka vid anmälan så att förebyggande eller avhjälpande åtgärder kommer igång så snart som möjligt. Prefekt, skyddsombud, den drabbade samt laboratoriesäkerhetssamordnare vid Fastighetsavdelningen kommer genom systemet att få information om anmälan. Prefekt är ansvarig för att åtgärder i förekommande fall vidtas för att förhindra att ytterligare personer drabbas av samma skada eller tillbud.

Prefekt är vidare ansvarig för att anställda på arbetsplatsen känner till rutinen för anmälan av arbetsskada.

Även student som drabbas av en arbetsskada eller ett tillbud ska själv anmäla detta i IA-systemet.

Arbetsskadan eller tillbudet utreds av Fastighetsavdelningen som vid behov tar kontakt med institutionsföreträdare och arbetsmiljöombud. Beror arbetsskadan på psykosociala faktorer i arbetsmiljön sker samverkan med Personalavdelningen.

Allvarliga skador eller tillbud

Vid anmälan av allvarliga olyckor eller tillbud ska anmälan även göras till Arbetsmiljöverket (inom 24 timmar). Här bör du ta kontakt med laboratoriesäkerhetssamordnaren vid Fastighetsavdelningen, telefon 08-16 20 00 (växel), innan anmälan görs. Vid tveksamhet om en olycka eller tillbud ska betecknas som ”allvarlig”, bör också kontakt tas med Fastighetsavdelningen.

Studentskada

Student som drabbas av arbetsskada enligt definitionen ovan ska göra arbetsskadeanmälan på samma sätt som anställd.

Student ska vidare anmäla sin skada till Kammarkollegiet i de fall skadan medför kostnader överstigande 500 kronor för till exempel sjukvård, sveda och värk och tandskador.

Följ anvisningarna. Student skickar därefter av lärare (motsvarande) undertecknad anmälan direkt till Kammarkollegiet.

Förebyggande arbete

Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsaken till inträffad arbetsskada eller tillbud. Prefekt (eller motsvarande) är ansvarig för detta. Här kan man med fördel samverka med laboratoriesäkerhetssamordnaren vid Fastighetsavdelningen, eller Anna-Karin Huggare vid Personalavdelningen.

Ersättning vid personskada

Genom AFA/PSA-försäkringen kan man få ett komplement till den ersättning som betalas ut från Försäkringskassan. Alla anställda vid Stockholms universitet omfattas av försäkringen. Ersättning kan utgå för inkomstförlust om man är sjukskriven på grund av olycksfall i arbetet mer än 14 dagar eller fått en bestående invaliditet. Ersättning kan även utgå för läkar- och sjukvårdskostnader som arbetsskadan har medfört. Likaså ersätts kostnader för skadade kläder, glasögon, hörapparater, proteser och dylikt. Belopp under 100 kronor utbetalas inte.

Om du vill söka ekonomisk ersättning för skadan/sjukdomen från AFA/PSA-försäkringen, gör du det via länken som finns nedan. Vid frågor om AFA/PSA-försäkringen, kontakta deras kundcenter, tfn 0771-88 00 99.

Arkivering

Fastighetsavdelningen ansvarar för arkivering av alla handlingar som rör pågående arbetsskadeutredningar såväl som slutarkivering av avslutade ärenden.

Sammanställning över inträffade arbetsskador och tillbud

Fastighetsavdelningen sammanställer alla anmälda arbetsskador och tillbud inom Stockholms universitet. Sammanställningen redovisas regelbundet i Stockholms universitets skyddskommitté, Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV).

Checklistor

Här har vi sammanställt några checklistor för vad som ska göras om en anställd eller student drabbas av olika typer av arbetsskador eller tillbud.

Checklista – anställd eller student drabbas av svårare olycka på campus
Checklista – hot via e-post och sociala medier
Checklista – anställd eller student drabbas av svårare personlig kris

Kontakt

Kontakta i första hand din institution.

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Personalavdelningen