Affiliering vid Stockholms universitet

Rektor har 2014-03-06 beslutat om Affiliering vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-0707-14). Ersätter rektorsbeslut (dnr SU FV-1.1.2-0771-13) 2013-03-21.

Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Anna Jutterdal

(Dokumentet har aktualitetsgranskats i juni 2024.
2021: Med formuleringen prefekt/motsvarande avses prefekt och föreståndare direkt underställd dekanus.)

Riktlinjer om affiliering vid Stockholms universitet

Bakgrund och syfte

Universitetet ser det som angeläget att på flera plan öka det vetenskapliga utbytet både nationellt och internationellt. Detta kan ske bl a genom att universitetet, utan att anställa, knyter ledande välrenommerade forskare från andra universitet till sig, antingen som affilierad forskare eller som affilierad professor. Avsikten är att anknytningen till Stockholms universitet ska vidga universitetets kontaktnät. Anknytningen ska gagna såväl universitetet som den affilierade. En affilierad professor ska i normalfallet vara professorskompetent.

För att möjliggöra att även annan värdefull kompetens av stort värde för forskningen ska komma universitetet till del kan affiliering även omfatta en person som verkar inom andra områden än det rent akademiska, men som bedöms ha motsvarande akademisk kompetens. Som exempel kan nämnas affiliering av person inom konstnärligt område.

Utgångspunkten är att anknytningen ska gälla för en längre tid, kanske upp till tre år då den affilierade förväntas samarbeta med universitetet i olika sammanhang. Detta kan ske exempelvis genom att den affilierade håller föreläsningar eller seminarier och deltar i konferenser och diskussioner inom sitt område.

Undantagsvis kan anknytningen avse en kortare period, om den affilierade t.ex. knyts till ett i tiden mer avgränsat projekt i universitetets regi. Föreligger synnerliga skäl kan beslut om affiliering avse även annan universitetslärare än professor.

Ett beslut om affiliering innebär inget ekonomiskt åtagande från universitetets sida.

Handläggningsordning

Dekanus/prefekt/motsvarande äger rätt att föreslå lämplig kandidat för affiliering.

Förslaget som ställs till områdesnämnden ska innehålla följande uppgifter:

  1. Personuppgifter och CV samt publikationslista.
  2. Beskrivning av det planerade samarbetet och affilieringens nytta för Stockholms universitet.
  3. Förslag på periodens längd.
  4. Uppgifter om i vilken utsträckning fakulteten/institutionen avser att ställa arbetsrum och utrustning m m till förfogande.
  5. Skriftligt medgivande från den föreslagna personen och i förekommande fall dennes arbetsgivare.

Områdesnämnden gör i förekommande fall korrigeringar efter samråd med förslagsställaren.

Områdesnämnden beslutar om ny utnämning av affilierade. Dock beslutar rektor, efter områdesnämndens yttrande, om utnämning av affilierad professor. Beslut om affiliering träder i kraft fr.o.m. beslutsdagen.

Senast uppdaterad: 2024-06-24

Sidansvarig: Personalavdelningen