Pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång, Regler för

Rektor har 2022-10-20 beslutat om Regler för pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång vid Stockholms universitet (dnr SU FV-3700-22). Beslutet trädde i kraft 2022-10-01. Ersätter tidigare rektorsbeslut 2020-11-19 (dnr SU FV-2.3.4-3993-20).

Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Claes Strandlund

Dokumentet har aktualitetsgranskats i juni 2024. Dokumentet kommer att revideras under hösten 2024.

Inledning

Dessa regler anger tillämpningen av regelverket kring pensionsavgång samt de villkor som ska gälla vid återanställning efter pensionsavgång.

Bestämmelserna om ordinarie pensionsålder och pensionsavgång återfinns bl.a. i det statliga pensionsavtalet PA16, Villkorsavtalen samt lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Pensionsavgång

Pensionsåldern för alla arbetstagare vid Stockholms universitet är 65 år och uppnås vid utgången av kalendermånaden före 65-årsdagen. En arbetstagare har emellertid enligt 32 a § lagen om anställningsskydd (LAS) rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år (69 år fr.o.m. den 1 januari 2023).

Anvisningar pensionsavgång

Inkommer inte arbetstagaren med begäran om entledigande ska arbetsgivaren, när arbetstagaren har fyllt 68 år (alt. 69 år), avsluta anställningen genom uppsägning. Vid uppsägning av en arbetstagare som har fyllt 68 år (alt. 69 år) ska 30 § LAS om underrättelse, varsel och rätt till överläggning tillämpas.

Anställning efter pensionsavgång

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan träffa överenskommelse om återanställning efter pensionsavgång. Någon rätt till återanställning finns inte. Verksamhetens behov styr om återanställning ska ske och med vilken omfattning. Vid anställning efter pensionsavgång gäller följande:

  • Anslagsmedel ska inte användas för att finansiera återanställd lärares forskning.
  • Återanställning av lärare för undervisningsuppdrag ska endast ske undantagsvis för att täcka tillfälliga behov.
  • Återanställda lärare och forskare ska inte utses till huvudhandledare för nyantagna doktorander.

Anvisningar anställning efter pensionsavgång

Som grund för tidsbegränsning av anställning efter pensionsavgång ska 5 § första stycket p. 1 LAS (särskild visstidsanställning) användas. En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning efter mer än tolv månaders anställning under en femårsperiod, se vidare på Medarbetarwebben. Detta gäller dock inte arbetstagare som fyllt 68 år (69 år fr.o.m. den 1 januari 2023). Överenskommelse om tidsbegränsad anställning ska som huvudregel ske för högst tolv månader i taget.

En professor som avgår med ålderspension behåller vid en återanställning anställningsbenämningen professor ("återanställd professor").

Arbetstagaren anställs med månadslön. Villkorsavtalen och det lokala kollektivavtalet Villkorsavtal-SU tillämpas. Arbetstidens fördelning för återanställda lärare bestäms vid överenskommelse om anställning. Dessa särskilda villkor noteras i anställningsbeslutet.

Senast uppdaterad: 2024-06-14

Sidansvarig: Personalavdelningen