Docentberedningen 2024-2026

Efter avlagd doktorsexamen och efter att man uppnått klart högre dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet än den som krävs för doktorsgraden, kan forskare och lärare ansöka om att bli antagen som docent. Efter sakkunniggranskning och docentföreläsning behandlas och bedöms ärendet, efter föredragning av en av docentberedningens ledamöter/suppleanter. Om beredningen är enig och förslaget är att sökande antas, lämnas förslaget för beslut av dekanus.

Sammansättning

Ordförande (utses av dekanus), en lärarrepresentant per sektion med personlig suppleant och två studentrepresentanter (utses av kåren). Sektionsdekanerna lämnar förslag på lärarrepresentant och suppleant för sina respektive sektioner.

Ledamöter

  • Ordförande: Regina Lindborg, Institutionen för naturgeografi

Matematisk-fysiska sektionen

  • Ordinarie: Johan Nilsson, Meteorologiska institutionen
  • Suppleant: Annemarie Luger, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen

  • Ordinarie: Arne Elofsson, Institutionen för biokemi och biofysik
  • Suppleant: Göran Widmalm, Institutionen för organisk kemi

Biologiska sektionen

  • Ordinarie: Anna-Lena Spetz, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
  • Suppleant: Jon Norberg, Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

  • Ordinarie: Elena Gorokhova, Institutionen för miljövetenskap
  • Suppleant: Margareta Hansson, Institutionen för naturgeografi

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: