IT-beredningen

IT-gruppens uppdrag är att företräda N-områdets intressen och säkerställa kärnverksamhetens inflytande över prioritering och leverans av IT.

IT-gruppen skall säkerställa att initiativ och förslag inom IT-området speglar hela N-områdets intressen och är brett förankrade. Detta görs främst genom att IT-gruppens medlemmar medverkar i de så kallade delportföljerna, som är förvaltningsenheternas styrgrupp för IT-tjänster. Förankringen hos kärnverksamheten sker främst genom medlemmarnas nätverk och kontaktpersoner i områdets övriga beredningar och grupper. Men därutöver har alla områdets medlemmar naturligtvis ett ansvar för att information om önskemål och behov når IT-gruppens medlemmar.

Sammansättning

Ordförande tillika IT-samordnare (utses av dekanus), fem representanter varav en representant i delportfölj centralt stöd, en representant i delportfölj digitala kanaler, en representant i delportfölj forskningsstöd, två representanter i delportfölj lärandestöd (en med inriktning pedagogiskt stöd och en med inriktning studieadministration) och två studentrepresentanter (utses av kåren). Dessutom ingår en representant som utses gemensamt av de bägge områdena som representant i delportfölj lärandestöd för att tillvarata lärarutbildningens intressen. Sektionsdekanerna lämnar förslag på representanter för sina respektive sektioner.

Ledamöter

  • Ordförande: Joakim Edsjö, Fysikum

Delportfölj centralt stöd

  • Karl Hagström, Stockholm resilience centre/Biologiska sektionen, Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Delportfölj digitala kanaler

  • Niclas Kolm, Zoologiska institutionen, Biologiska sektionen

Delportfölj forskningsstöd

  • Nicole Pamme, Institutionen för material- och miljökemi, Kemiska sektionen

Delportfölj lärandestöd

  • Gustaf Hugelius, Institutionen för naturgeografi, Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Delportfölj studieadministrativt stöd

  • Fredrik Hellberg, Fysikum, Matematisk-fysiska sektionen

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området