Om upprättande och uppföljning av individuella studieplaner (ISP) för forskarstuderande

Vid Stockholms universitet, Naturvetenskapliga området, ska den individuella studieplanen dokumentera:

 • Forskningsplan och tidsplan
 • Organisation av handledning och övriga resurser
 • Planering avseende övriga vetenskapliga aktiviteter (seminarier, litteraturstudier, etc) och kurser
 • Doktorandens övriga åtaganden under utbildningstiden
 • Finansieringsplan för hela utbildningen
 • Utbildningens koppling till högskoleförordningens examensmål

Nationell förordning (HF) och lokala föreskrifter och regler avseende ISP

Högskoleförordningen (HF)

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan (ISP). Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare.

Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs.

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen (HF 6:30). Rektor ska även besluta om doktorand efter ansökan hos rektor ska få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser för utbildningen (HF 6:31).

Lokala föreskrifter vid Stockholms universitet och Naturvetenskapliga områdets regler:

Den individuella studieplanen ska innehålla en finansieringsplan för doktorandens utbildning, uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad och vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt.

När finansieringen inte består av anställning eller utbildningsbidrag bör det framgå av finansieringsplanen vilken social trygghet i händelse av exempelvis sjukdom eller föräldraledighet som är förknippad med den aktuella studiefinansieringen. (Från och med januari 2014 har Stockholms universitet genom kammarkollegiet en sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendium. Kontakta Personalavdelningen för mer information.)

Den individuella studieplanen ska följas upp minst en gång per år. Doktoranden, huvudhandledaren och biträdande handledare ska skriftligen intyga att de har tagit del av den individuella studieplanen och de ändringar som görs i den.

Om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden är det institutionsstyrelsen som ställer förslag till områdesnämnden om indragning av handledning och andra resurser. Av skrivelsen ska framgå att institutionen har fullgjort sina åtaganden enligt den individuella studieplanen samt hur och i vilken omfattning doktoranden anses ha åsidosatt sina åtaganden enligt densamma. Till skrivelsen ska bifogas dokumentation som visar att den individuella studieplanen tagits fram och reviderats i enlighet med ovanstående.

Områdesnämnden för naturvetenskap har delegerat till prefekten att fastställa individuell studieplan och finansieringsplan i utbildning på forskarnivå efter samråd med doktoranden och handledaren, samt regelbundet, minst en gång per år, följa upp denna studieplan. Beslut om förlängning av utbildningstid på grund av ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet är också delegerat till prefekten.
I de allmänna studieplanerna för respektive forskarutbildningsämne inom det naturvetenskapliga området framgår att den individuella studieplanen ska innehålla:

 • forskningsplan för doktorandens utbildning på forskarnivå inklusive en tidsplan
 • uppgifter om hur handledningen är organiserad
 • plan över vilka kurser/typ av kurser doktoranden ska gå under utbildningen
 • beskrivning av övriga vetenskapliga aktiviteter, såsom deltagande i seminarier och litteraturstudier
 • beskrivning av eventuella övriga åtaganden som doktoranden och institutionen har under utbildningstiden
 • finansieringsplan för doktorandens hela utbildning på forskarnivå
 • om studiefinansieringen inte består av anställning eller utbildningsbidrag, bör det av finansieringsplanen framgå vilken social trygghet i händelse av exempelvis sjukdom eller föräldraledighet som är förknippad med den aktuella studiefinansieringen.

Dessutom ska det vid den individuella studieplanens uppföljning framgå hur forskarutbildningens aktiviteter knyter an till högskoleförordningens examensmål.

Naturvetenskapliga områdets ISP mall ON 2014-06-04 (280 Kb) uppfyller ovanstående krav men behöver ej användas om kraven ovan uppfylls på annat sätt. Bilagemallen för Handledarens uppföljning relativt högskoleförordningens examensmål ska användas vid den årliga uppföljningen.

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: