Lathund för mall för individuell studieplan

Lathund för Naturvetenskapliga områdets mall för individuell studieplan (ISP) samt för bilagan ”Handledarens ISP-uppföljning relativt HF-mål”.

Mall för individuell studieplan (ISP) och kort användningsrutin.

 • Mallen är ej obligatorisk att använda, så länge ISP-kraven uppfylls med annan mall.
  (För sammanställning av Naturvetenskapliga områdets krav se PM 2014-06-04 ”Om upprättande och uppföljning av individuella studieplaner (ISP) för forskarstuderande”)
 • Mallen är fri att modifiera, så länge ISP-kraven är uppfyllda
 • Mallen ger stöd för de uppgifter som är obligatoriska i ISP
 • Mallen ger visst stöd för införande av högskoleförordningens examensmål i ISP
 • Mallen är tvåspråkig
 • Mallen är tänkt att användas för såväl första ISP som för uppföljning av ISP.
 • Handledare och doktorand fyller i ISP i samband med antagning
 • Ifylld ISP-fil sparas av doktoranden och skrivs ut inför prefektens beslut och arkiveras som upprättad ISP.
 • Vid uppföljningstillfället revideras dokumentet av handledare och doktorand och skrivs återigen ut för underskrifter, beslut och arkivering.
 • Doktorand sparar den reviderade ISP-filen till nästa uppföljningstillfälle.
 • Osv.

Handledarens ISP-uppföljning relativt HF-mål.

 • Bilagan ”Handledarens ISP-uppföljning relativt högskoleförordningens examensmål” ska användas för att dokumentera forskarutbildningens koppling till examensmålen.
 • Inför varje uppföljningstillfälle fyller handledaren på med genomförda aktiviteters koppling till examensmålen.
 • Dokumentet bifogas den ISP som används vid uppföljningstillfället. Doktoranden eller handledaren sparar den ifyllda bilagan som fil till nästa uppföljningstillfälle.

 

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: