Riktlinjer rörande disputationer

Här finns regler, riktlinjer och blanketter avseende disputationer vid Naturvetenskapliga fakulteten. Observera att disputationsblanketten först måste sparas ner innan den går att fylla i.

Här finns också allmän information om att disputera vid Stockholms universitet.

Disputationer inom det Naturvetenskapliga området

För disputationer inom det Naturvetenskapliga området gäller att:

 • Datum och tid för disputation bokas av doktoranden hos Studentavdelningen. Disputation ska äga rum under perioden 15 augusti – 15 juni.
 • Institutionen bokar lokal för disputationen.
 • Ifylld disputationsblankett med förslag på opponent, betygsnämnd, ordförande för disputationen och kontaktperson skickas in till disputation@science.su.se av prefekten eller av formellt utsedd forskarutbildningsämnesansvarig 7 - 10 veckor före disputation, dvs. 4 - 7 veckor före spikning.
 • Opponent och betygsnämndsledamöter bör ha docentkompetens. Både män och kvinnor bör vara representerade i betygsnämnden. Förslagen ska motiveras.
 • Betygsnämnden ska bestå av tre ledamöter som är oberoende av varandra och därför bör komma från åtskilda vetenskapliga miljöer. (Med vetenskaplig miljö åsyftas en institution, en del av en större institution eller ett nära samarbete mellan delar av två eller flera institutioner eller motsvarande gruppering.) En reservledamot ska utses. Av dessa fyra ska minst två ha sin verksamhet förlagd utanför Stockholms universitet och högst en får komma från samma institution som respondenten. Betygsnämnden kan, vid särskilda skäl, utökas till fem ledamöter.
 • Reservledamoten ska kunna ersätta alla ledamöter i betygsnämnden.
 • Betygsnämndens samlade kompetens ska vara sådan att en noggrann vetenskaplig granskning av avhandlingen kan göras.
 • I betygsnämnden bör det ingå minst en ledamot med kunskap om det svenska systemet för disputationer.
 • Pensionerad lärare/forskare, som bör vara forskningsaktiv, kan utses som opponent eller ledamot i betygs-nämnd. Högst en pensionerad lärare/forskare bör förekomma i konstellationen opponent-betygsnämnd.
 • Till ordförande för den offentliga disputationen ska docentkompetent lärare anställd vid universitetet utses. Ordföranden ska inte ingå i betygsnämnden.
 • Till kontaktperson för opponent och betygsnämnd kan ordföranden för disputationen eller annan tillsvidareanställd lärare vid universitetet utses.
 • Den som utses till opponent, betygsnämndsledamot, ordförande för disputationen eller till kontaktperson får ej vara jävig relativt vare sig respondent eller handledare.
 • Alla omständigheter som rubbar förtroendet för opartiskt agerande kan betraktas som jäv. I universitetets regelbok beskrivs lagstiftning kring jävsregler liksom några exempel. Exempel på jävssituationer återfinns också i Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jäv.
 • Avhandlingen ska spikas i DiVA minst tre veckor före disputation. Perioden 16 juni – 14 augusti ska inte inräknas i spikningsperioden.
 • Institutionen ansvarar för att avhandlingen skickas till opponent och betygsnämnd.
 • För frågor om opponent, betygsnämnd och ordförande för disputationen, kontakta disputation@science.su.se

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: