Förlängning av särskilda skäl

Handläggning av begäran om förlängning av utbildningstid och anställningstid för doktorander med hänvisning till särskilda skäl. Beslut ON (del) 2021-06-21.

Förslag om förlängning av utbildningstid och anställningstid med hänvisning till särskilda skäl lämnas av institutionens prefekt och skickas till Områdeskansliet för naturvetenskap.

Förslaget från prefekt ska innehålla följande:

  • Kort motivering och förslag till beslut avseende förlängningens längd.
  • Doktorandens aktuella ISP inklusive bilagor. ISP-uppföljning ska vara nyligen genomförd.
  • Doktorandens begäran om förlängning med hänvisning till särskilda skäl.

Beslut om förlängning av särskilda skäl fattas i enlighet med områdets delegationsordning av dekanus. Ansökan om förlängning ska lämnas vidare till dekanus av prefekten även i de fall då denne inte föreslår någon förlängning.

Utökad kostnad för anställningstid, handledning och andra resurser belastar institutionen.

Förlängning med hänvisning till sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret, studentfackliga förtroendeuppdrag och liknande beslutas i enlighet med områdets delegationsordning av prefekt.

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: