Arbetsutskottet 2024-2026

Arbetsutskottet bereder samtliga ärenden till områdesnämndens sammanträden och är även rådgivande till dekanus i frågor som t ex rör strategiska satsningar. Arbetsutskottet har ansvaret att ta fram förslag på områdets övergripande fyraåriga strategier samt att utarbeta förslag till områdesnämnden angående områdets tvååriga åtgärdsplaner. Enligt områdets delegationsordning får dekanus, på delegation, fatta vissa beslut efter hörande av AU.

Sammansättning

Dekanus, prodekanus, fyra sektionsdekaner, Grundutbildningsberedningens (GB:s) ordförande och två studentrepresentanter (utses av kåren). Om sektionsdekan är förhindrad att delta i ett möte kan vice ordförande för sektionen ersätta vid aktuellt möte. Om GB:s ordförande är förhindrad att delta i ett möte kan vice ordförande för GB ersätta vid aktuellt möte. Kanslichefen deltar i AU:s möten och övriga i kansliet är välkomna att delta.

Ordförande

  • Lena Mäler, dekanus

Övriga ledamöter

  • Martin Jakobsson, prodekanus
  • Joakim Edsjö, sektionsdekanus för Matematisk-fysiska sektionen
  • Regina Lindborg, sektionsdekanus för Sektionen för geo- och miljövetenskaper
  • Erik Lindahl, sektionsdekanus för Kemiska sektionen
  • Catarina Rydin, sektionsdekanus för Biologiska sektionen
  • Alasdair Skelton, Grundutbildningsberedningens ordförande

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området