Grundutbildningsberedningen

Grundutbildningsberedningen (GB) ansvarar för kvalitetssäkring, uppföljning och samordning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom det Naturvetenskapliga området, samt har uppdraget att ta fram förslag på områdets treåriga prioriterings- och dimensioneringsplan för utbildning.

Beredningen ska bereda och driva strategiska utbildningsfrågor, ta fram förslag till och följa upp den del av områdets åtgärdsplan som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt föreslå regler och riktlinjer som behövs för områdets utbildningsverksamhet. I beredningens uppdrag ingår även att tillstyrka inrättandet av nya huvudområden och utbildningsplaner, samt ta ställning till frågor som Grundutbildningsberedningens arbetsutskott identifierar. Enligt områdets delegationsordning får GB-ordförande, på delegation, fatta vissa beslut efter hörande av GB.

Sammansättning

Ordförande, vice ordförande, ordförande för Lärarutbildningsberedningen (LUS), två representanter per sektion (inklusive vice ordförande) med en gruppsuppleant (förutom Matematisk-fysiska sektionen som har tre representanter och en gruppsuppleant) och tre studentrepresentanter med en gruppsuppleant (utses av kåren). Sektionsdekanerna lämnar förslag på representanter och suppleant för sina respektive sektioner.

Ledamöter

 • Ordförande: Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Vice ordförande: Niklas Janz, Zoologiska institutionen

Matematisk-fysiska sektionen

 • Ordinarie: Samuel Lundqvist, Matematiska institutionen
 • Ordinarie: Fredrik Hellberg, Fysikum
 • Gruppsuppleant: Jonas Nycander, Meteorologiska institutionen

Kemiska sektionen

 • Ordinarie: Mats Johnsson, Institutionen för material och miljökemi
 • Ordinarie: Anna-Lena Ström, Institutionen för biokemi och biofysik
 • Gruppsuppleant: Helena Bergman, KÖL och Institutionen för material och miljökemi

Biologiska sektionen

 • Ordinarie: Björn Birgersson, Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Ordinarie: Mattias Mannervik, Institutionen för molekylär biovetenskap
 • Gruppsuppleant: Peter Hambäck, Institutionen för ekologi miljö och botanik

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

 • Ordinarie: Björn Gunnarson, Institutionen för naturgeografi
 • Ordinarie: Richard Gyllencreutz, Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Gruppsuppleant:Ann-Kristin Eriksson Wiklund, Institutionen för miljövetenskap

Första vice ordförande Lärarutbildningsberedningen (LUB)

 • Joakim Edsjö, Fysikum

Studentrepresentant

 • Ordinarie: Linnea Andersson

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området