Checklista om studentrepresentation

Den här checklistan syftar till att vara ett stöd för nya grupper eller organ vid universitetet som ska ha studentrepresentanter. Studentrepresentanter utses alltid av studentkår, men vi som universitet behöver ge studentkåren information om vilka grupperingar som finns.

Checklistan är framför allt baserad på universitetets Regler för studentinflytande.

1. Bedöm om gruppen ska ha studentrepresentation

Om gruppen eller organet hanterar frågor som på något sätt berör studenternas utbildning eller situation ska gruppen ha studentrepresentation. Det gäller både tillfälliga och stadigvarande grupperingar. Det kan exempelvis vara styrelser, utskott, beredningar, projektgrupper, forum, arbetsgrupper, referensgrupper eller råd.

Om du är osäker på om det bör vara studentrepresentation i gruppen eller inte, går det bra att ta kontakt med Stockholms universitets studentkår.

Kontakta Stockholms universitets studentkår

2. Skicka en förfrågan om studentrepresentant till studentkåren

Beroende på var på universitetet grupperingen som behöver studentrepresentant finns, så är det olika tillvägagångssätt för att efterfråga studentrepresentant.

Beskriv kortfattat vad det är för grupp, hur många ledamöter som är med i gruppen och ange gärna när första mötet är. Var ute i god tid, så att studentkåren har möjlighet att välja en studentrepresentant innan första mötet.

Institutionsnivå

Förfrågan skickas via e-post till aktuellt student- eller doktorandråd, med kopia till studentombud@sus.se och institutionens kontaktperson för studentinflytande. Via länkarna nedan hittar du kontaktuppgifter till råden:

SUS Studentråd

SUS Doktorandråd

Studenter vid Företagsekonomiska institutionen representeras av Föreningen ekonomerna som kontaktas via studentombud@foreningenekonomerna.se.

Studenter vid Institutionen för data- och systemvetenskap representeras av studentkåren DISK som kontaktas via studiebevakning@disk.su.se.

Fakulteter, områden och universitetsgemensam nivå

Förfrågan skickas via e-post till studentombud@sus.se med kopia till kontaktperson för studentinflytande.

3. Introducera ny studentrepresentant

Varje ny studentrepresentant ska introduceras till gruppens uppdrag, funktion och arbetssätt. Representanten har samma ansvar som övriga ledamöter, till exempel vad gäller närvaro på möten.

Underlätta för studentrepresentanten att bli delaktig och ha inflytande genom att exempelvis aktivt ställa frågor direkt till studenten eller ha en stående punkt på dagordningen där studenten kan lyfta frågor. Ett annat tips är att gå igenom dagordningen med studenten innan mötet.

Be gärna den nya studentrepresentanten att ta del av universitetets onlinebaserade utbildning för studentrepresentanter.

Utbildning för studentrepresentanter

4. Ersättning till studentrepresentant

Studenter på grund och avancerad nivå får ersättning för sitt uppdrag i kronor. Ersättningen baseras på närvaro vid möten. Ersättningen betalas ut av den institution, fakultet, område eller förvaltningsavdelning där gruppen är hemmahörande. Ett alternativ kan vara att samla ihop utbetalningen till en gång per termin. Ett annat är att göra utbetalningen vid slutet av uppdraget.

Rutiner för ersättning till studentrepresentanter

Doktorander ersätts vanligen med förlängning av anställning. Mer information finns i styrdokumentet:

Regler för utbildning och examination på forskarnivå LÄNK

Studentrepresentanter som har heltidsersättning i form av arvode eller anställning vid studentkår ska inte få ytterligare ersättning.

5. Intyg till studentrepresentanter

Om en studentrepresentant vill ha ett skriftligt intyg över mötesnärvaro så upprättas det av den som leder gruppen. Intyg gällande själva uppdraget ges av studentkåren.

Senast uppdaterad: 2024-06-03

Sidansvarig: Rektors kansli