Regler för studentinflytande

Rektor har 2023-11-23 beslutat om reviderade Regler för studentinflytande (dnr SU FV-4117-23). Beslutet träder i kraft 2023-11-23 och ersätter Regler för studentinflytande (dnr SU FV-2472-22).

Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Anna-Karin Björling

Dokumentet i sin helhet finns i PDF-filen längre ner. Längre ner finns även Mall för beslut fattade av en person som är en bilaga till reglerna.

Studenter har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid Stockholms universitet och universitetet ska verka för att studenterna tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Arbetet med att en hög kvalitet nås i utbildningen är en gemensam angelägenhet för universitetets personal och studenter.

Mot denna bakgrund reglerar styrdokument Regler för studentinflytande frågor om studentinflytande vid Stockholms universitet i verksamhet som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. I dokumentet redovisas bestämmelser i de lagar och andra författningar som gäller nationellt för studentinflytande samt universitetets lokala regler för studentinflytande.

I slutet finns ett avsnitt som handlar om lokal praxis för utseende av studentrepresentanter till organ och grupper. Denna process styrs huvudsakligen av studentkår.

Senast uppdaterad: 2024-04-30

Sidansvarig: Rektors kansli