Avtal om omställning – sammanfattning

Den 1 januari 2015 ersattes Trygghetsavtalet av ett nytt avtal, Avtal om omställning.

Avtal om omställning syftar till att stödja arbetslinjen och individens möjlighet till ett längre arbetsliv samt den förändring och omstrukturering av statlig verksamhet som krävs vid var tid.

Avtalet utgår från två situationer: uppsägning på grund av arbetsbrist och anställning som löper ut i enlighet med anställningsbeslutet. Uppdelningen innebär att det finns skillnader mellan omställningsförmåner och förmånernas omfattning mellan de två situationerna. Arbetstagaren måste kvalificera sig till att omfattas av avtalet genom sammanhängande anställning hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren i detta fall är myndigheten och inte staten.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagaren får information om sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet.

Arbetstagare vars anställning sägs upp på grund av arbetsbrist

För att omfattas av avtalet krävs minst 12 månaders anställning i följd hos samma arbetsgivare.

Arbetstagaren omfattas av omställningsförmånerna i fem år efter sista anställningsdag.

Avtalet förlänger uppsägningstiden enligt LAS. Den sammanlagda uppsägningstiden kan maximalt vara 12 månader och baserad på den sammanlagda anställningstiden i staten.

Omställningsförmånerna innehåller:

 • planeringssamtal med Trygghetsstiftelsen
 • individuella omställningsåtgärder
 • ekonomisk förstärkning – 300 (+150*) dagar med a-kasseförstärkning och 780 dagar med inkomstförstärkning
 • företagshälsovård – arbetstagaren har rätt till att slutföra pågående och av arbetsgivaren redan betald insats efter entledigandetidpunkten
 • särskild pensionsersättning kan beviljas om särskilda skäl föreligger.

Arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut

För att omfattas av avtalet krävs att arbetstagaren varit anställd minst två år i följd hos samma arbetsgivare.

Arbetstagaren omfattas av omställningsförmånerna fyra år från och med dagen efter att anställningen löpt ut.

Omställningsförmånerna innehåller:

 • för den som varit anställd i minst två år i följd
  • rätt till planeringssamtal med Trygghetsstiftelsen
  • ett uppföljningssamtal efter sex månader
  • individuella omställningsåtgärder under högst sex dagar
 • för den som varit anställd minst tre år i följd
  • rätt till planeringssamtal med Trygghetsstiftelsen
  • ett uppföljningssamtal efter sex månader
  • individuella omställningsåtgärder
  • a-kasseförstärkning i högst 44 dagar
 • för den som varit anställd sex år, tre år i följd och tre år inom en fyraårsperiod (sex år inom sju år)
  OBS! Gäller inte utbildningsanställningar enligt HF 5 kap.
  • rätt till planeringssamtal med Trygghetsstiftelsen
  • ett uppföljningssamtal efter sex månader
  • individuella omställningsåtgärder
  • a-kasseförstärkning i 200 (+150*) dagar och inkomstförstärkning i 440 dagar och 100 dagar för endera ersättningen ovan
  • företagshälsovård – arbetstagaren har rätt till att slutföra pågående och av arbetsgivaren redan betald insats efter sista anställningsdagen.

Övergångsbestämmelser

Under 2015 och 2016 kan arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist omfattas av de regler som gällde i 19 § Trygghetsavtalet för pensionsersättning under vissa förutsättningar.

Arbetstagare med lönebidragsanställning omfattas av avtalet.

Arbetstagare som varit tidsbegränsat anställd, inom det statliga avtalsområdet, under minst tre år under de senaste fyra åren, och vars anställning löper ut senast 2016-12-31, omfattas av samtliga omställningsförmåner i omställningsavtalet (se: den som varit anställd i sex år). Detta gäller även om anställningen förlängts efter 2015-01-01.

* Gäller för arbetstagare som har barn under 18 år.

Arbetsgivarverket – Avtal om omställning

Kontakt

Kontaktperson vid Personalavdelningen när det gäller t.ex. följande frågor: anställningsvillkor, kollektivavtal och facklig samverkan
Claes Strandlund

Senast uppdaterad: 2024-04-05

Sidansvarig: Personalavdelningen