URA – utlandstjänstgöring

En utlandstjänstgöring kan antingen ses som en utrikes tjänsteresa eller som en utlandsstationering med ett särskilt utlandskontrakt (URA).

Det är uppdragets karaktär, verksamhetens krav och den anställdes individuella situation som avgör.

Utlandsstationering med URA-kontrakt

Utlandsstationering med URA-kontrakt innebär att man utlandsstationerar redan anställd personal eller anställer personal enbart för utlandstjänstgöring.

För personer som ska utlandsstationeras ska ett URA-kontrakt skrivas som reglerar vilka anställningsvillkor som ska gälla under utlandsstationeringen. Villkoren regleras av ett centralt ramavtal med riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. En utlandsstationering ska alltid tidsbegränsas. URA gör det även möjligt att anställa en person tidsbegränsat för enbart ett utlandsuppdrag.

En person som utlandsstationeras ska vara fortsatt folkbokförd i Sverige under hela kontraktstiden och har kvar alla förmåner i Sverige, vilket exempelvis innebär att personen kvarstår i den svenska socialförsäkringen och lönen beskattas i Sverige. Samma regler gäller för eventuella medföljande familjemedlemmar.

Vid utlandsstationering kan tillägg betalas ut för merkostnader och medföljande. Tilläggen är skattefria.

Observera att utsändning av utländsk medborgare till sitt hemland kan betraktas som en lokalanställning, vilket vi som myndighet inte får göra. I vissa fall är medborgarskapet inte det avgörande för var som anses som hemland. Avgörande i URA-hänseende kan i stället vara var personen är stadigvarande bosatt ur socialförsäkrings- och folkbokföringshänseende.

Rutiner vid tecknande av URA-kontrakt

  1. Var alltid ute i god tid. Kontraktet ska vara klart och påskrivet av båda parter minst en månad före kontraktet startar.
  2. I det här skedet är det också viktigt att ta ställning till om det är aktuellt för institutionen att tillsammans med den anställde göra en anmälan till Försäkringskassan om utsändning, begäran om intyg A1/E101. Det gäller särskilt om det är tveksamheter kring bosättningsort.
  3. Önskar institutionen information om "URA-riktlinjer", om vilka möjligheter och skyldigheter som gäller, kontakta Personalavdelningen: ura@su.se.
  4. Institutionen skriver URA-kontrakt som sedan undertecknas av prefekt och den anställde. Kontraktet undertecknas i två exemplar, institutionen behåller ett ex och den anställde får ett ex. När kontraktet är undertecknat skickas det till URA-handläggaren: ura@su.se.
    Utlandskontrakt enligt URA Pdf, 164.7 kB. (Ladda ner på din dator innan du börjar fylla i.)
  5. URA-handläggaren registrerar URA-kontraktet i Primula.
  6. På anmodan skriver vi ut URA-försäkringsintyg för den angivna perioden.
    Kammarkollegiets försäkringsvillkor för URA.

URA-försäkring

För anställda som är utlandsstationerade med URA-kontrakt har universitetet en försäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd och ersätter även kostnader för akut sjuk- och tandvård.

Försäkringen gäller även för eventuella medföljande familjemedlemmar förutsatt att de finns med i kontraktet.

URA-försäkringen betalas centralt av universitetet via en samlingsförsäkring. I försäkringen ingår en egendomsförsäkring för lösöre på upp till 50 000 sek. Det finns även möjlighet att teckna en kompletterande egendomsförsäkring hos Kammarkollegiet, kontakta då URA-handläggaren,
ura@su.se, vid Personalavdelningen.

Försäkringsvillkoren finns på svenska och engelska på Kammarkollegiets webbplats.
Information om avtal finns på Arbetsgivarverkets webbplats för URA.
URA-försäkringsbekräftelse, t.o.m. oktober 2023 Pdf, 82.6 kB.

Frågor och svar om URA

Uppdragets karaktär och förutsättningar är avgörande för om uppdraget är att betraktat som en tjänsteresa eller utlandsstationering enligt URA. Arbetsgivaren måste göra den bedömningen och fatta beslut. URA har ingen nedre tidsgräns avseende längden på uppdraget, tidigare fanns en 3-månadersgräns, den är numera borttagen. Det är förutsättningarna på orten som är avgörande.

Om arbetstagaren ska bo på hotell och inta sina måltider på restaurang är det i normalfallet att betrakta som en tjänsteresa. Arbetsgivaren kan och ska inte betala kostnader eller ersättningar för familjemedlemmar vid tjänsteresa. Det är också endast arbetstagaren som är skyddad via arbetsgivarens tjänstereseförsäkring.

Ska arbetstagaren bo i självhushåll, dvs. i hyrd lägenhet/hus eller lägenhetshotell och i normalfallet handla sin mat och äta ”som hemma”, är det närmast att betraktas som en utlandsstationering. En utlandsstationering kan även omfatta villkor för medföljande familjemedlemmar.

Aktuella belopp finns på Arbetsgivarverkets hemsida om personal utomlands. Beloppen revideras två gånger per år, vid årsskifte och halvårsskifte.

URA är flexibelt och kontraktet kan anpassas till varje enskilt fall. Det beror på hur den faktiska situationen ser ut och kan handla om ersättning för bostadskostnader, kostnad för ut- och hemresa. Observera att övriga merkostnader ersätts med max faktiska kostnader mot uppvisande av originalkvitto eller annan handling i original som visar vad personen har betalat.

I dessa delar accepteras inga schabloner av Skatteverket och endast merkostnader för privata levnadsomkostnader kan ersättas via URA-kontraktet.

Arbetsgivaren kan ersätta arbetstagaren för de ökade kostnader som dubbel bosättning medför. Det kan omfatta faktiska kostnader för hyra inklusive driftskostnader för normal förbrukning av el, vatten, gas och sophämtning.

Arbetstagaren ska skicka kvitto till institutionen som styrker kostnaden. Vid månadsvis utbetalning sker utbetalningen oftast tillsammans med lön, exempelvis bostadskostnad. I andra fall görs utbetalningen av institutionen.

Nej, man kan inte göra en semesterhemresa till tredje land, de resekostnader som kan ersättas är de resor som finns i URA-kontraktet och som går mellan stationeringsorten och bostadsorten i Sverige.

Arbetsgivaren kan skattefritt ersätta de kostnader personen har p.g.a. utlandsstationeringen, dvs. kostnader för fotografering, visumansökan, vaccinationer etc. Pass räknas inte som en sådan extra kostnad. Motsvarande kostnad för medföljande familjemedlem kan inte ersättas skattefritt. Arbetsgivaren kan heller inte ersätta kostnad för vaccination av husdjur.

Ja, arbetsgivaren kan helt eller delvis ersätta kostnader för terminsavgift/motsvarande för förskola, skola och barnomsorg. Kostnad för förskola kan endast ersätta till den del den överstiger maxtaxan i personens hemkommun. Det förutsätts att förskola, skola och barnomsorg väljs med hänsyn till barnets bästa, men att onödigt dyra alternativ undviks.

Nej, utsändning av utländsk medborgare till sitt hemland betraktas som en lokalanställning, vilket svenska myndigheter inte får göra. I vissa fall kan medborgarskapet inte ha avgörande betydelse var personen har sin hemvist. Avgörande i URA-hänseende är då i stället var personen är stadigvarande bosatt ur socialförsäkringssynpunkt. Arbetstagaren och den anställde ska vid tveksamheter begära en A1 från Försäkringskassan.

En person som har URA-kontrakt har inte rätt att vara kvar på stationeringsorten under föräldraledigheten. Däremot kan det i enskilda fall vara rimligt att personen tillåts vara kvar på stationeringsorten under en kortare föräldraledighet (någon vecka).

Ja, under förutsättning att merkostnaderna kvarstår under semestern.

Utlandsstationering ska vara på heltid och endast i undantagsfall på deltid.

Medföljande ska ha haft ett stadigt förhållande med den utresande i minst 6 månader. Utöver det kan barn under 19 år omfattas av kontraktet.

Ja, men Försäkringskassan kan anse att medföljande samt eventuella medföljande barn inte längre ska tillhöra svensk socialförsäkring. Det är därför viktigt att ta reda på vad som kommer att gälla i det aktuella fallet. Det är även möjligt att medföljande inte längre ska vara med i arbetstagarens kontrakt. Utred noga i varje enskilt fall.

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för utlandsstationerade arbetstagare. Dock gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter endast i Sverige. Arbetsmiljöansvaret får organiseras efter bästa sätt och arbetstagaren har själv ett stort ansvar för att rapportera och påtala eventuella brister i arbetsmiljön.

Nej, retroaktiva ändringar är inte tillåtna.

Kontakt

Frågor om URA-försäkring
Kontakta i första hand din institution, om du har frågor om URA. Institutionen kontaktar sedan Personalavdelningen.

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Personalavdelningen