Juridik

Rättssekretariatet vid Rektors kansli erbjuder rättsligt stöd till hela universitetet i frågor inom för universitetet relevanta rättsområden (dock ej arbetsrätt och endast i begränsad omfattning upphandlingsrätt).

Vi tillhandahåller även internutbildningar till universitetets medarbetare i bl.a. offentlighetsprincipen och allmänna handlingar, förvaltningsrätt och GDPR. Rättssekretariatet samordnar universitetets hantering av disciplinärenden gällande studenter och företräder universitetet inför domstol och andra rättsvårdande myndigheter. Universitetets dataskyddsombud finns också här.

UTVALD LÄSNING

Informationsfilmer om offentlighet och sekretess

På denna sida hittar du information om offentlighetsprincipen och hur den påverkar dig i ditt arbete.

Anvisning för personuppgiftsbehandling

Universitetet har ett antal styrdokument som anställda, studenter, uppdragstagare med flera ska förhålla sig till.

Människor och personuppgifter

När du forskar på människor, eller information om eller biologiska prover från människor, väcks etiska frågor och särskilda etiska hänsyn måste tas.

Avtal

Stockholms universitet ingår i sin verksamhet en rad olika avtal och överenskommelser vilket ger upphov till frågor av främst juridisk och ekonomisk karaktär

Förvaltningsrätt

Stockholms universitet är en statlig myndighet som handlägger ärenden och är alltså en förvaltningsmyndighet

Fråga juristen
Rättssekretariatet
Dataskyddsombudet
Rättssekretariatet

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Sidansvarig: Rättssekretariatet