Seminarieserie för chefer

Många medarbetare vid Stockholms universitet signalerar att de har en arbetsbelastning som de inte är nöjda med. Att arbeta förebyggande med ohälsosam arbetsbelastning är en viktig fråga och man har därför valt att lyfta den som ett av målen för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet 2023–2024.

Under våren 2024 erbjuds alla medarbetare och chefer vid Stockholms universitet ett antal frukostseminarier som tar sikte på begreppet ohälsosam arbetsbelastning. Det finns många faktorer som påverkar hur vi har det på jobbet, både organisatoriska och sociala. Men även våra individuella förutsättningar, såväl fysiska och psykiska som sociala, påverkar vårt mående. För kunna balansera verksamhetens behov med medarbetarens individuella förutsättningar krävs kunskap och kompetens hos både chefer och medarbetare.

Seminarierna som riktar sig till medarbetare syftar till att ge kunskaper om några olika faktorer som kan påverka hur man har det på jobbet.

Parallellt med denna seminarieserie erbjuds du som chef riktade seminarier och utbildningar på samma teman, men med ett arbetsgivarperspektiv – vad har vi som arbetsgivare för ansvar i att skapa förutsättningar för en god organisatorisk och social arbetsmiljö på våra arbetsplatser?

Nedan beskrivs vilka seminarier och utbildningar som erbjuds dig som chef, samt anmälningslänkar till dessa.

Återhämtning i arbetet

Hur skapar man återhämtning i arbetet?
Vad är ens ”återhämtning i arbetet”?

På detta frukostseminarium kommer du som chef få tips och idéer på hur du kan skapa förutsättningar för medarbetarna att få återhämtning i sitt arbete. Vi kommer även prata om vilket ansvar du som chef har i detta arbete och presentera några verktyg som du kan använda dig av för att arbeta med återhämtning med dina medarbetare.

Frukostseminarium
Tisdagen den 23 januari

Anmälan till frukostseminariet "Återhämtning i arbetet".

Stress och tidiga signaler

Enligt arbetsmiljölagstiftningen måste chefer säkerställa att kraven i arbetet balanseras mot de resurser som finns att tillgå, samt att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas medarbetarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.

Under denna fördjupningsutbildning, som är en del i de ordinarie ALV-utbildningarna för chefer, utgår vi från ALV-snurran för att gå igenom hur man praktiskt och systematiskt kan arbeta med att undersöka och riskbedöma den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt vilka signaler som man ska vara uppmärksam på för att förhindra en ohälsosam arbetsbelastning hos sina medarbetare.

Vi kommer även att gå igenom olika tips och förslag på åtgärder som kan vidtas för att förebygga risker för ohälsa kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Fördjupningsutbildning
"Ohälsosam arbetsbelastning och tidiga signaler" Torsdagen den 15 februari
alternativt
onsdagen den 20 mars

Anmälan till fördjupningsutbildning "Ohälsosam arbetsbelastning och tidiga signaler".

Inkluderande arbetsklimat

Den sociala arbetsmiljön har stor påverkan på både arbetsklimatet och den upplevda arbetsbelastningen. Att sträva mot att skapa en kultur där vi alla bemöter varandra med respekt är något alla medarbetare behöver göra, men som chef har man både större ansvar och större möjligheter att påverka detta arbete.

Hur initierar man diskussioner kring normer och jargoner i en arbetsgrupp? Vad ska jag som chef vara uppmärksam på gällande härskartekniker, och hur kan man bemöta dessa? Hur föregår jag med gott exempel och vad kan jag göra som chef för att påverka kulturen för att skapa ett inkluderande arbetsklimat?

Frukostseminarier
Fredagen den 8 mars
alternativt
fredagen den 15 mars

Anmälan till frukostseminariet "Inkluderande arbetsklimat".

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

I diskrimineringslagen och arbetsmiljölagstiftningen ställs krav på arbetsgivaren att arbeta förebyggande så att olika former av kränkande beteenden inte uppkommer. Men det ställs även höga krav på chefer att direkt agera om man får kännedom om att en medarbetare upplever sig utsatt.

Denna utbildning har en praktisk inriktning, där lagar, regler och arbetsgivarens skyldigheter varvas med gruppdiskussioner och genomgång av olika case. Grunden är att, genom att arbeta systematiskt med dessa frågor, förebygga att olika typer av kränkningar uppstår – men hur agerar man om det ändå uppstår?

Fördjupningsutbildning
"Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling"
Måndagen den 25 mars
alternativt
tisdagen den 28 maj

Anmälan till fördjupningsutbildning "Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling".

Hjärnvänliga arbetsplatser och NPF i arbetslivet

Dagens arbetsliv ställer höga krav på våra kognitiva förmågor. Hur skapar vi en hjärnvänlig arbetsplats som gynnar alla medarbetare?

En medarbetare med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (till exempel ADHD eller autism) kan ha vissa behov av till exempel struktur och tydlighet som neurotypiska medarbetare inte har i samma utsträckning. Vad har vi som arbetsgivare för skyldigheter att anpassa arbetet utifrån dessa behov, och vad skulle dessa anpassningar kunna vara för något?

Frukostseminarium
Fredagen den 19 april

Anmälan till frukostseminariet "Hjärnvänliga arbetsplatser och NPF i arbetslivet".

Klimakteriets påverkan på hälsa och prestation

Klimakteriet har länge ansetts vara något som man inte ska prata om – något privat och snudd på tabubelagt. Men idag vet vi bättre!

Klimakteriet pågår sammanlagt i 5–10 år och är något som halva befolkningen kommer att gå igenom på ett eller annat sätt. Det kan ha stor påverkan på medarbetarens mående och prestation och kan ibland misstolkas som stressymptom, depression eller utmattning, och därför lider många i onödan.

Hur är arbetsgivarens skyldighet gällande arbetsanpassning kopplat till klimakteriet, och varför är det viktigt att chefer har kunskap om dessa frågor?

Frukostseminarium
Fredagen den 24 maj

Anmälan till frukostseminariet "Klimakteriets påverkan på mående och prestation".

Kontakt

Har du frågor, är du välkommen att kontakta Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen, anna-karin.huggare@su.se.

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Personalavdelningen