Rättelse, omprövning och ändring av betyg

Betygssättning ska ske med stor omsorg och noggrannhet. Det är endast en av Stockholms universitet särskilt utsedd lärare (examinator) som har rätt att fatta ett beslut om betyg. Det finns dock inga hinder mot att någon annan medarbetare, än examinator, för in betygen i Ladok, hanterar betygslistor eller på något annat sätt meddelar studenten betygsbeslutet. Även denna del av handläggningen ska göras med största noggrannhet. Ett felaktigt infört betyg kan få många negativa konsekvenser inte minst för studenten.

Sammanfattning

  • Handläggningen av betygsärenden ska ske med största noggrannhet och omsorg.
  • Samtliga ändringar och rättningar av betygsbeslut får sker innan en student är informerad om betygsbeslutet.
  • Rättelse genom både höjning och sänkning av uppenbara skrivfel, räknefel och förbiseende fel får ske.
  • Omprövning av betygsbeslut ska ske vid uppenbara felaktigheter. Omprövning får ske endast om betyget höjs och om det kan ske snabbt och enkelt.
  • Ändring av betygsbeslut genom höjning får ske om det har tillkommit nya omständigheter som föranleder ändringen i höjande riktning. I vissa fall får ändring innebära en sänkning exempelvis om ett vilseledande från studenten har skett.
  • Högskoleförordningens bestämmelser om rättelse och omprövning har företrädde framför förvaltningslagens bestämmelser om ändring.

Åtgärder innan studenten har meddelats betygsbeslutet

Examinator får alltid justera ett betygsbeslut innan studenten meddelats. Detta gäller även om andra medarbetare än examinator av någon anledning skrivit fel betyg men inte hunnit meddelats studenten. Hur en student meddelas ett betygsbeslut kan skilja sig åt från fall till men några exempel är genom Ladok, e-post, betygslistor eller genom ett telefonsamtal. Om ett betygsbeslut måste justeras efter att studenten meddelats krävs det stöd i högskoleförordningen, förvaltningslagen eller rättspraxis.

Åtgärder efter att studenten har meddelats betygsbeslut

Rättelse – både höjning och sänkning – 6 kap. 23 § högskoleförordningen (1993:100)

Examinator får rätta felaktiga betyg med anledning av uppenbara skrivfel, räknefel eller andra förbiseendefel. Det framgår dock av praxis att en rättelse som innebär en nackdel för studenten bör ske med stor försiktighet och det måste vara fråga om en uppenbar felaktighet. Studenten ska rimligen inse att betyget är fel. Rättelse får ske även efter att studenten meddelats betygsbeslutet. Detta gäller både om beslutet innebär en fördel eller en nackdel för studenten. I de flesta fallen har ett korrekt betygsbeslut fattats men av misstag återgetts på felaktigt sätt. Skrivfel avser i huvudsak ett betygsbeslut som skriftligen har återgetts felaktigt. Räknefel avser exempelvis situationer då antalet poäng på en tentamen har räknats ihop fel. Andra förbiseendefel avser exempelvis personförväxlingar eller att en student har fått ett betyg i en kurs som studenten inte har läst. Även studenter som av misstag har fått två betyg kan det ena (felaktiga) betyget tas bort med stöd av rättelseförfarandet.

Innan ett beslut om rättelse fattas bör studenten i normalfallet att ges tillfälle att yttra sig över det inträffade. Detta sker enklast genom att universitetet skriver till studenten och beskriver vad som hänt och ger studenten tillfälle att yttra sig inom en angiven tidsfrist.

Omprövning – endast höjning – 6 kap. 24 § högskoleförordningen (1993:100)

Examinator har en skyldighet att ompröva ett betygsbeslut om det framkommit nya omständigheter och betygsbeslutet är uppenbart oriktigt. En förutsättning är att ändringen kan ske snabbt och enkelt och innebär att betyget inte sänks. Kravet på att beslutet ska vara uppenbart oriktigt betyder att det ska vara fråga om ett fel som är enkelt för myndigheten att konstatera. Ett exempel på omprövning är när student vid en skriftlig tentamen skrivit en del av sitt svar på dokument som examinator inte har sett. Den bakomliggande orsaken till att beslutet blivit uppenbart felaktigt saknar betydelse.

Ändring av betygsbeslut – höjning och i vissa fall sänkning – 37 § förvaltningslagen (2017:900)

Examinator har ytterligare en generell möjlighet att höja betyg med stöd av 37 § förvaltningslagen. Det är inte, som omprövningen, en skyldighet utan endast en möjlighet. Sådan ändring kräver inte att betyget är uppenbart oriktigt eller att ändringen kan ske snabbt och enkelt. En ändring som innebär en höjning av ett betyg, med stöd av förvaltningslagen, kräver dock att det har tillkommit nya omständigheter som föranleder höjningen.

Vidare har examinator en möjlighet att sänka betyg i vissa specifika fall. Det är i första hand om en student har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter som t.ex. vid fusk.

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Sidansvarig: Rättssekretariatet