Disciplinära ärenden och avskiljande

På den här sidan hittar du information om disciplinära åtgärder mot studenter samt om avskiljande av studenter från utbildningen. Informationen riktar sig till universitetets medarbetare.

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som försöker vilseleda vid examination, stör verksamheten eller trakasserar annan student eller arbetstagare vid universitetet. Förfarandet sker i enlighet med styrdokumentet Regler och handläggningsordning för disciplinärenden. Skyldigheten att anmäla ett disciplinärende åligger alla anställda vid Stockholms universitet och det får inte förekomma disciplinära åtgärder på institutionsnivå. Ärendena anmäls av institutionen till rektor och utreds av Rättssekretariatet.

Disciplinnämnden

Enligt högskoleförordningen ska det vid varje högskola finnas en disciplinnämnd. Disciplinnämnden består av fem ledamöter med rektor som ordförande, en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid högskolan. Studenterna är representerade med två ledamöter. Samtliga ledamöter har utsedda ersättare. Den lagfarna ledamoten och den ledamot som företräder lärarna utses av rektor för tre år. De ledamöter som representerar studenterna utses för ett år.

Disciplinnämnden sammanträder efter behov. Till Disciplinnämndens sammanträden kallas studenten och anmälande institution. Efter att dessa har fått tillfälle att yttra sig ställer nämnden frågor. Disciplinnämnden överlägger och meddelar därefter sitt beslut. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning i maximalt sex månader.

För frågor om disciplinärenden mot studenter, kontakta disciplinarenden@su.se

Se styrdokumentet Regler och handläggningsordning för disciplinärenden i Regelboken för mer information.

Anmälan av disciplinärende

Anmälan om misstänkt disciplinär förseelse görs via detta formulär. För att komma åt formuläret krävs uppkoppling mot Stockholms universitets nätverk, antingen på plats på universitetet eller via VPN. Tänk på följande när du använder formuläret:

  • Fyll i formuläret uppifrån och ned. Formuläret är adaptivt och anpassar sig efter de uppgifter som fylls i.
  • Namnge bifogade filer så att det enkelt går att förstå vad de innehåller.
  • Bilagor går endast att ladda upp i pdf-format.
  • Samtliga uppgifter måste vara på engelska om studenten inte talar svenska. Det innebär att det ibland kan behövas översättning av t.ex. mailkonversationer eller kommentarer som rättande lärare har skrivit på svenska.
  • Undvik att ta med känsliga uppgifter om dessa inte är absolut nödvändiga för ärendets handläggning.
  • Om du upplever problem med formuläret eller har frågor om hur du ska fylla i det, kontakta disciplinarenden@su.se.

Disciplinära åtgärder mot anställda

Disciplinära åtgärder mot anställda beslutas av Stockholms universitets personalansvarsnämnd och handläggs av Personalavdelningen.

Avskiljande från utbildning

Studenter som lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, och där det finns en påtaglig risk att studenten kan skada en annan person eller värdefull egendom i utbildningen, kan komma att avskiljas från utbildningen. Beslut om avskiljande tas inte av Stockholms universitet utan av Högskolans avskiljandenämnd (HAN). HAN utreder och prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor.

Ett beslut om avskiljande gäller tillsvidare och innebär att studenten inte får fortsätta den pågående utbildningen och som regel inte heller antas till annan högskoleutbildning av samma slag. Ett beslut om avskiljande kan också innebära att studenten inte får antas till någon högskoleutbildning överhuvudtaget.

Kontakta alltid Rättssekretariatet via Fråga juristen för rådgivning och stöd om det kan misstänkas att ett ärende om avskiljande bör upprättas. Kontakta alltid Sektionen för säkerhet vid Fastighetsavdelningen, om misstanke föreligger att student kan komma att skada sin omgivning.

För mer information om Högskolans avskiljandenämnd: www.han.se.

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Sidansvarig: Rättssekretariatet