Avtal

Stockholms universitet ingår i sin verksamhet en rad olika avtal och överenskommelser vilket ger upphov till frågor av främst juridisk och ekonomisk karaktär. Avtal och överenskommelser som universitetet ingår ska regleras skriftligt. Målsättningen är att ett upprättat och underskrivet avtal ska finnas innan avtalstiden börjar löpa.

Ledning och stöd för avtalsarbete finns i universitetets styrdokument Handläggningsordning för avtalsarbete som beskriver handläggningsförfarandet för avtal och överenskommelser och kan användas som stöd under handläggning av avtal och överenskommelser. Handläggningsordning för avtalsarbete riktar sig huvudsakligen till universitetsförvaltningen och institutionerna och centrumbildningarna under fakultet och även direkt till medarbetare inom dessa delar av universitetet som handlägger avtal och överenskommelser.

I promemorian Hantering av avtalsåtaganden i Coronas kölvatten finns en allmän vägledning för hantering av avtal och överenskommelser i situationer där universitetet i avtal och överenskommelser gällande till exempel forskning inte kan leverera eller där beställaren inte vill eller kan nyttja en tjänst eller när universitetet är beställare av en tjänst eller vara som universitetet inte vill eller kan nyttja. Promemorian är skriven med anledning av Corona, men kan även användas som vägledning i situationer med leverans- och nyttjandeproblem som inte beror på Corona.

Jäv

Regler om jäv är tillämpliga för den som tar del i handläggningen av ett ärende på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet och kan därmed aktualiseras i handläggning av avtal, se information om jäv.

Undertecknande

Svar på frågor om vem som kan ingå avtal och överenskommelser för universitetet finns i universitetets centrala respektive lokala besluts- och delegationsordningar. Vägledning gällande om egenhändigt undertecknade av avtal och överenskommelse krävs och fråga om e-underskrifter finns i PM rörande underskrifter. Universitetet har en myndighetsgemensam e-signaturtjänst;

Granskning av avtal och överenskommelser

Rättssekretariatet granskar avtal och överenskommelser. Som huvudregel upprättar Rättssekretariatet inte avtal och överenskommelser, men kan i mån av tid och resurser och om lämplig avtalsmall finns vara behjälpliga med detta.

Rättssekretariatet ska alltid granska de avtal som slutligen ska tecknas av rektor eller universitetsdirektören. På begäran granskar Rättssekretariatet även avtal åt institutioner, centrumbildningar under fakultet och förvaltningsavdelningar som slutligen ska tecknas av beslutsfattare med delegerad beslutanderätt. Begäran om granskningar av avtal och överenskommelser samt frågor gällande avtal och överenskommelser till Rättssekretariatet ska läggas in i Fråga juristen.

Innan en begäran om granskning eller frågor om avtal och överenskommelser läggs in i Fråga juristen rekommenderas det att ni tar del av Handläggningsordning för avtalsarbete för ledning och stöd när avtalet gås igenom eller upprättas. Det rekommenderas även att en kortfattad beskrivning av vad avtalet handlar om läggs in tillsammans med begäran i Fråga juristen. Som utgångspunkt bör beskrivningen ange vad det är för typ av avtal, vad projektet handlar om, vad universitetets roll är och om ni har några frågor eller funderingar. Om avtalet eller överenskommelsen rör forskning bör ni även ange vilken typ av resultat det handlar om och vad resultatet ska användas till.

Senast uppdaterad: 2024-05-06

Sidansvarig: Rättssekretariatet