Offentlighet och sekretess

På denna sida hittar du information om offentlighetsprincipen och hur den påverkar dig i ditt arbete. Du hittar även ett utförligt avsnitt om de sekretessbestämmelser som du som anställd vid Stockholms universitet behöver känna till.

Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar. Meddelarfriheten är också en del av offentlighetsprincipen.

Utöver informationen på dessa sidor är det bra att ta del av:

Titta gärna på våra korta informationsfilmer om offentlighet och sekretess

Vad är allmänna handlingar?

En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§).

Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (2 kap. 3 § TF). Det kan handla om såväl handlingar i form av pappersdokument som band- eller videoupptagningar, eller information som förvaras på en hårddisk eller liknande. Allt som innehåller någon form av information, oavsett medium, är alltså att betrakta som en handling.

Handlingen ska, för att vara allmän, vara förvarad hos myndigheten vid tidpunkten för den enskildes begäran. Sammanställningar ur allmänna handlingar anses också förvarade om de kan tas fram utan allt för stor arbetsinsats och med rutinbetonade åtgärder. (2 kap. 3 § andra stycket TF) En sammanställning som innehåller personuppgifter anses inte förvarad om myndigheten saknar befogenhet att göra sammanställningen tillgänglig.

Ett brev, e-post eller liknande som är ställt till viss person är förvarad hos myndigheten endast om den avser ett ärende eller annan fråga som ska handläggas vid myndigheten.

En handling är inkommen när den har anlänt till myndighetens lokaler eller till behörig tjänsteman. En handling är inkommen även om tjänstemannen befinner sig utanför myndighetens lokaler vid mottagandet. Det finns inget krav på att någon vid myndigheten ska ha tagit del av innehållet för att handlingen ska anses inkommen. Den är inkommen redan då den t.ex. anlänt i inkorgen.

En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En handling som inte har expedierats anses upprättad när ärendet som handlingen hör till är avslutat. Handling som inte tillhör ett ärende anses upprättad när det är justerat eller på annat sätt färdigställt.

Exempel:

En tentamenskrivning lämnats in för rättning och ska med detta anses som inkommen. Den blir då en allmän handling.

En tentamensskrivning med rättningskommentarer anses däremot upprättad och är allmän handling när ärendet är avslutet, dvs. när betygsbeslutet är meddelat.

Tänk på:

E-postloggar, cookies (dvs. filer som innehåller information om vilka webbsidor en användare har besökt) och globalfiler (upptagningar som visar adressuppgifter över de hemsidor en användare har besökt på Internet) är enligt praxis att betrakta som upprättade allmänna handlingar.

Utkast, minnesanteckningar och liknande är som huvudregel inte allmänna handlingar. Om dessa arkiveras ändras dock deras status. Se därför till att rensa bort sådant innan ärendet stängs.

Ett internt e-postmeddelande är som huvudregel inte en allmän handling. Om handlingen tillför ett ärende en sakuppgift, är färdigställd (t.ex. en slutversion som sprids för kännedom, eller svar på en intern enkät) eller om det vidarebefordras utanför myndigheten (och därmed är expedierad) anses det däremot vara en allmän handling.

Sekretessprövning och avslagsbeslut

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller så är uppgifter i dessa hemliga. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om det finns uppgifter i handlingen som innebär att hela eller delar av handlingen inte kan lämnas ut.

Uppgifter i allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Se sidan Sekretessbestämmelser vid Stockholms universitet för närmare information om de vanligast förekommande sekretessbestämmelserna att ta hänsyn till för handlingar förvarade hos universitetet.

Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut. Om den allmänna handlingen är offentlig ska den omedelbart lämnas ut. En handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska lämnas ut i de delar som är offentliga. Om du behöver dölja sekretessbelagda uppgifter i en handling som du i övrigt lämnar ut så ska du säkerställa att det inte går att ta del av de sekretessbelagda uppgifterna. Det ska gå att se vart och i vilken omfattning uppgifter har maskerats.

Om du kommer fram till att de begärda uppgifterna inte går att lämna ut, antingen för att det över huvud taget inte rör sig om en allmän handling eller att den i delar eller i sin helhet omfattas av sekretess, ska du meddela den som har begärt uppgifterna din bedömning och skälen till att handlingen eller delar av den inte lämnas ut.

Observera att du samtidigt är skyldig att informera den enskilde om att denne har rätt till ett skriftligt avslagsbeslut.

Avslagsbeslut fattas enligt Besluts- och Delegationsordningen för Stockholms universitet av chefsjuristen. Kontakta omgående juristerna vid Rättssekretariatet när ett avslagsbeslut ska fattas och överlämna ärendet för vidare handläggning där.

Tänk på:

Tänk på att även om du bara skulle neka en enda uppgift i en stor mängd handlingar, så har den enskilde ändå rätt till ett skriftligt avslagsbeslut eftersom personen inte har fått precis vad denne begärt.

Om det begäran gäller en handling som inte existerar ska det ändå erbjudas ett skriftligt avslagsbeslut.

Sekretessbestämmelser vid Stockholms universitet

För att kunna hävda att en handling omfattas av sekretess måste du kunna hänvisa till en tillämplig sekretessbestämmelse i OSL. Av sekretessbestämmelserna framgår vilka intressen sekretessen skyddar och med vilken styrka sekretessen gäller. Här nedanför finns de vanligaste sekretessbestämmelserna vid Stockholms universitet uppradade.

Om du känner dig osäker på om det gäller sekretess i ett särskilt fall kan du vända dig till Fråga juristen.

Uppgift om enskilds personliga förhållanden

I 21 kap. OSL finns sekretessbestämmelser som skyddar vissa uppgifter om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilka sammanhang och hos vilken myndighet de förekommer. Här följer några exempel:

Mycket känsliga uppgifter om hälsotillstånd och sexualliv, uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller liknande kan sekretessbeläggas om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne skulle lida betydande men om uppgiften röjs (21 kap. 2 § OSL). Uppgifter om hälsa kan skyddas även av andra bestämmelser i OSL. Denna paragraf utgör dock ett minimiskydd för känsliga uppgifter om enskilds hälsa och sexualliv och kan tillämpas av alla myndigheter som omfattas av OSL. Presumtionen är för offentlighet. Sekretess gäller bara om det kan antas att det finns en risk för betydande men. Sekretessen gäller inte för uppgifter som tas in i ett beslut.

Uppgift om adress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var en enskild bor stadigvarande eller tillfälligt (fritidshus, hotell), telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar kontaktuppgift (faxnummer, telefonnummer till arbetsplatsen) samt motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, kan sekretessbeläggas av myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denna kan komma att utsättas för hot, våld eller annat allvarligt men (21 kap 3 § OSL ). Paragrafen tillämpas av alla myndigheter som omfattas av OSL. Presumtionen är för offentlighet. Sekretess gäller bara om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider men. En myndighet är inte skyldig att på eget initiativ kontrollera om en person exempelvis har en sekretessmarkering i folkbokföringen. Den enskilde måste ha gjort myndigheten uppmärksam på detta eller att det i övrigt föreligger en akut hotsituation för att myndigheten ska ge sig in på en sekretessprövning.
Observera att det inte är möjligt att sekretessbelägga en persons namn och personnummer med stöd av denna paragraf. Avseende studenter vid universitet och högskola finns dock möjligt att sekretessbelägga denna typ av uppgifter med stöd av 23 kap. 5 § andra stycket OSL, se nedan under rubriken utbildningsverksamhet.

Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att en utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med GDPR enligt 21 kap. 7 § OSL. Det är alltså inte fråga om en bedömning av om de enskilda uppgifterna i sig skulle omfattas av sekretess (vilket de kan göra enligt andra paragrafer i OSL). Den bedömning den utlämnande myndigheten ska göra med stöd av denna paragraf är istället om det kan antas att uppgifterna efter utlämnandet kommer att behandlas i strid med GDPR. Vad kommer att hända med personuppgifterna efter det att de har lämnats ut och vad ska de användas till? Bestämmelsen blir i praktiken oftast tillämplig vid massuttag. Tänk på att det i regel inte är tillåtet att efterfråga syftet vid begäran om allmän handling. I detta fall innebär det att det måste finnas en misstanke om att frågeställaren kommer att behandla uppgifterna i strid med GDPR och att en fortsatt undersökning av detta krävs för att få efterfråga syftet eller hur frågeställaren kommer att behandla uppgifterna.

Det är inte ovanligt att enskilda vänder sig till myndigheter för att få namn- och adresslistor (vilka i sig innehåller helt offentliga uppgifter) i marknadsföringssyfte, dvs. för att kunna marknadsföra sig eller erbjuda olika produkter. En intresseavvägning ska i dessa fall göras mellan företagets kommersiella intresse och den enskildes integritetsintresse. I ett rättsfall (RÅ 2002 ref. 54) begärde ett bolag hos CSN att få ut ett register över studiestödsmottagare på universitets- och högskolenivå i form av listor med namn, adress och postadress. Syftet var att distribuera ett rabattkort till studenterna. Regeringsrätten uttalade med avseende på privatpersoners intresse av skydd för den personliga integriteten att det krävs att avvägningen mellan bolagets kommersiella intresse och den enskildes integritetsintresse som på ett entydigt sätt måste utfalla till den enskildes förmån för att ett utlämnande av uppgifter ska kunna ske. Regeringsrätten konstaterade att det inte var fråga om några känsliga personuppgifter samt att det var fråga om en begränsad marknadsföringsåtgärd eftersom det rörde sig om ett utskick per termin. Efter en helhetsbedömning kom Regeringsrätten fram till att uppgifterna kunde lämnas ut.

Forskningssamverkan är forskning som efter överenskommelse bedrivs i samverkan mellan ett universitet och en eller flera enskilda (fysiska eller juridiska personer).

Sekretess gäller hos universitetet för uppgifter om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram i en sådan forskning, om det måste antas att den enskilde, dvs. i normalfallet företaget, har deltagit i samverkan under förutsättning att sekretess råder (24 kap. 5 § OSL). Uppgifterna ska ha en direkt koppling till samverkan och kan exempelvis handla om affärsmetoder, produktionsmetoder, kostnadskalkyler och prissättning. Du kan normalt utgå från att företaget har förutsatt att sekretess råder för denna typ av uppgifter. Även om företaget inte uttryckligen har begärt det, ska du följaktligen göra en bedömning av om de uppgifter som har begärts ut är av en sådan art att bristen på sekretesskydd för uppgiften måste anses framstå som så väsentlig för företaget att det utan sekretesskyddet skulle ha avstått från att samverka med universitetet. Sekretessen gäller även hos andra myndigheter som tillsammans med universitetet deltar i samverkan. Uppgifterna kan dock utväxlas mellan parterna i samverkan utan hinder av sekretess (24 kap 6 § OSL).

Om forskaren har valt att ansöka om patent på sin uppfinning, gäller sekretess i ärende om ansökan av patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet enligt 31 kap. 20 resp. 21 § OSL. Skulle forskningssamverkan fortfarande pågå gäller fortfarande sekretess enligt 24 kap 5 § OSL för de uppgifter som inte har lämnats i patentärendet.

Sekretess gäller för uppgift i uppdragsverksamhet som ett universitet utför för en enskilds räkning, om det måste antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs (31 kap. 12 § OSL).

De uppgifter som avses är provning, bestämning av egenskaper eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för en enskilds räkning. Paragrafen skyddar uppdragsgivarens ekonomiska förhållanden. Även tredje mans personliga eller ekonomiska förhållanden kan skyddas, exempelvis då uppdraget avser undersökning för en arbetsgivares räkning av prover som har tagits av anställda i företagshälsovården. Du kan normalt utgå från att uppdragsgivaren har förutsatt att sekretess råder för denna typ av uppgifter. Även om uppdragsgivaren inte uttryckligen har begärt det, ska du följaktligen göra en bedömning av om de uppgifter som har begärts ut är av en sådan art att bristen på sekretesskydd för uppgiften måste anses framstå som så väsentlig för företaget att det utan sekretesskyddet skulle ha avstått från att samverka med universitetet.

Ett belysande rättsfall är RÅ 85 Ab 51. Ett examensarbete begärdes ut från en ekonomisk institution vid ett universitet. Uppgifter hade lämnats från ett privat bolag till institutionen för att ligga till grund för examensarbetet, som var av intresse för bolaget. Det kunde antas att uppgifterna inte skulle ha lämnats annat än under förutsättning av sekretess. På grund härav och då lagrummet inte uppställer krav på att skada av visst slag kan antas uppkomma ansågs sekretess gälla.

Enligt 24 kap 8 § OSL gäller sekretess i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.

Sekretessen är absolut och innebär att uppgifterna inte kan lämnas ut. Denna bestämmelse omfattar i första hand de myndigheter som enligt lag är ansvariga för officiell statistik, t.ex. SCB. Stockholms universitet är inte en sådan myndighet. Den absoluta sekretessen kan även gälla hos myndighet som biträder andra myndigheter som framställer statistik genom att samla in uppgifter för den senares räkning. Inte heller detta får anses gälla Stockholms universitet.

Det finns dock undantag till den absoluta sekretessen till förmån för forskning. För att tillgodose forskningens behov av uppgifter har det i 24 kap 8 § införts en möjlighet för statistikansvariga myndigheter att lämna ut uppgifter som behövs för forskningsändamål, om det står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider skada eller men. Om statistiska uppgifter lämnas från en myndighet, t ex SCB, till Stockholms universitet för forskningsändamål, överförs sekretessen (om det inte redan finns en annan sekretessbestämmelse som skyddar samma intresse hos universitetet). Uppgifterna omfattas alltså av sekretess här.

Uppgift hos psykolog, kurator eller studie och yrkesvägledningen

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning och behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller hos studie och yrkesvägledningen. Presumtionen är för sekretess. Uppgiften kan bara röjas om det står klart att studenten eller någon närstående till denne inte lider men (23 kap. 5 § första stycket OSL).

Uppgift om enskilds personliga förhållanden vid personförföljelse m.m.

Sekretess gäller för uppgift om en students identitet, adress och andra liknande uppgifter om den enskildes personliga förhållanden om det av särskild anledning kan antas att studenten eller någon närstående till denne lider men (23 kap 5 § andra stycket OSL). Paragrafen kan tillämpas vid befarad personförföljelse eller andra trakasserier. Sekretessen gäller bara om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider men. En myndighet är inte skyldig att på eget initiativ, utan någon särskild indikation, kontrollera om en person exempelvis har en sekretessmarkering i folkbokföringen eller har medgetts kvarskrivning. Den enskilde måste på något sätt ha gjort myndigheten uppmärksam på detta.

Rättade tentor är som utgångspunkt allmänna och offentliga handlingar som ska lämnas ut på begäran. Undantagsvis kan dock frågorna i tentamina omfattas av sekretess. Så är fallet vid vissa standardiserade/elektroniska tentor som skrivs i datasal och där tentamen exempelvis består av en databas med en begränsad mängd återkommande frågor. Frågeunderlaget kan sekretessbeläggas med stöd av 17 kap. 3c § OSL om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs. Så länge samma provhandlingar används gäller sekretess för uppgifterna i dessa.

Uppgifter om anställda hos Stockholms universitet är i mycket stor utsträckning offentliga. Som utgångspunkt är flertalet uppgifter i personalakterna offentliga, exempelvis uppgift om anställdas hemadress, hemtelefon, uppgift om lön, meritförteckning, inlämnade betyg m.m. Det finns dock vissa typer av uppgifter som under vissa omständigheter går att hemlighålla.

Sekretess gäller i personalsocial verksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den anställde eller någon närstående till denne lider men. Presumtionen är för sekretess. Med uttrycket personalsocial verksamhet avses psykologisk undersökning och behandling samt psykologisk, kurativ eller social rådgivning som bedrivs av hos myndigheten anställda personalvårdskonsulenter.

Personalsocial verksamhet kan även i viss utsträckning bedrivas av chefer. Vissa uppgifter som kan komma fram vid planerings- och utvecklingssamtal kan sägas vara av personalsocial karaktär. Även dessa uppgifter kan sekretessbeläggas. Sekretessen är här svagare. Sekretess gäller endast gäller om det kan antas att den anställde eller honom/henne närstående lider men om uppgiften röjs (39 kap 1 § OSL).

Uppgifter om en anställds hälsotillstånd, exempelvis uppgift om sjukledighet liksom uppgifter om hälsotillstånd hos anhöriga till den anställde, kan sekretessbeläggas med stöd av 39 kap. 2 § OSL. Likaså kan uppgifter om enskilds personliga förhållanden i ärende om omplacering eller pensionering av anställd sekretessbeläggas (se dock nedan om beslut). Presumtionen är för offentlighet. Sekretess gäller endast om det kan antas att den anställde eller honom/henne närstående lider men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller inte i ärende om anställning (se dock nedan om urvalstester) eller ärende om disciplinansvar och inte heller i beslut om omplacering eller pensionering (39 kap. 2 § OSL).

I undantagsfall kan en myndighet även i övrigt sekretessbelägga uppgift om den anställdes personliga förhållanden om det kan antas att den anställde eller honom/henne närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Paragrafen är avsedd att tillämpa i undantagssituationer när det verkligen finns fog att anta att den anställde exempelvis pga. ett fattat beslut riskerar hot eller andra trakasserier. Uppgifter om exempelvis hemadress och hemtelefon och andra kontaktuppgifter kan hemlighållas (39 kap.3 § OSL).

Om det i ärende om anställning (som i övrigt är offentligt) finns uppgift som avser urvalstester gäller sekretess för denna uppgift, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den anställde eller någon närstående till denne lider men. Presumtionen är alltså för sekretess. Med urvalstest avses prestationstest, begåvningstest samt personlighetstest som kan användas i en rekrytering. Sekretessen gäller såväl uppgifterna i testet som eventuella sammanställningar av resultatet (39 kap. 5a § OSL).

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. I upphandlingsärenden får uppgifter som rör ett anbud inte lämnas ut till någon annan än anbudsgivaren själv förrän alla anbud har offentliggjorts eller tilldelningsbeslut har fattats (dvs. beslut att tilldela en anbudsgivare ett upphandlingskontrakt). Det råder med andra ord absolut sekretess fram tills dess tilldelningsbeslutet är fattat (19 kap. 3 § 2 stycket OSL). Därefter är som utgångspunkt anbudshandlingarna offentliga. Syftet med detta är att anbudsgivare ska kunna göra en bedömning av övriga anbudsgivares anbud för att eventuella begära överprövning över tilldelningsbeslutet. Det kan dock undantagsvis ändå finnas uppgifter som kan/bör sekretessbeläggas i anbuden, se nedan.

Uppgift om en enskilds affärs- och driftsförhållanden som har trätt i affärsförbindelse med en myndighet kan sekretessbeläggas om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs (31 kap. 16 § OSL). Det är med andra ord en mycket svag form av sekretess. Av förarbetsuttalanden (prop.1979/80:2 Del A s. 241) framgår att det måste föreligga någon särskild omständighet eller något särskilt förhållande som åberopas av en anbudsgivare för att kunna sekretessbelägga delar av ett anbud. Det kan röra sig om uppgifter om affärshemligheter eller andra för företaget unika uppgifter som kan skada företaget om de lämnas ut. Företaget kan redan i anbudet ha begärt att delar av anbudet sekretessbeläggs.

Meddelarfriheten

Meddelarfriheten, som framgår av 1 kap. 1 § och 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, är en del av offentlighetsprincipen och innebär att anställda vid en myndighet har möjlighet att kontakta media och lämna uppgift om förhållanden på myndigheten/arbetsplatsen till media.

Syftet ska vara publicering

Myndigheten får inte efterforska vem som lämnat uppgifter med stöd av meddelarfriheten och inte heller ge några repressalier. Du kan inte förlita dig på meddelarfriheten om du uttalar dig för myndighetens räkning.

Meddelarfriheten medger ibland att du lämnar uppgifter som omfattas av sekretess. Detta gäller dock inte för alla typer av sekretess. Skulle du, medvetet eller omedvetet, lämna sekretessbelagda uppgifter som är undantagna meddelarfriheten åtnjuter du inte heller meddelarfrihetens skydd.

Tänk på:

Meddelarfriheten medger inte att du lämnar ut handlingar. Den gäller bara för uppgifter.

I slutet av varje kapitel i offentlighets- och sekretesslagen brukar det stå vilka sekretessbestämmelser som du trots meddelarfriheten inte får lämna.

Det är inte personen du lämnar uppgiften till utan syftet med att lämna den som avgör om meddelarfriheten gäller.

Senast uppdaterad: 2024-04-04

Sidansvarig: Rättssekretariatet