Brandsäkerhet

Här hittar du bland annat information om universitetets brandskyddspolicy, brandskyddsorganisation, utbildningar i brandskydd och tips för din säkerhet.

Universitets brandskyddspolicy

Universitets brandskyddspolicy har koppling till det övergripande säkerhets- och riskhanteringsarbetet vid Stockholms universitet. Policyn fastställer ledningens viljeinriktning och övergripande mål för det systematiska brandskyddsarbetet för samtliga verksamheter vid universitetet.

Brandskyddspolicy vid Stockholms universitet

Organisation för brandskydd

Varje institution/avdelning vid universitetet ska ha en egen brandskyddsorganisation vars enklaste nivå består av en brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant och utrymningsledare. Verksamheter med allvarligare skaderisker/konsekvenser vid bränder behöver fler skyddsnivåer i sin brandskyddsorganisation. Samordning, utbildning, rådgivning och verksamhetsstöd i brandsäkerhetsfrågor erbjuds av sektionen för säkerhet.

Utrymning vid brand

Utrymningsrutin vid brand/utrymningslarm är ett stöddokument där du hittar information om hur du ska agera när utrymningslarmet ljuder och det har utbrutit en brand. Utrymningsrutinen är framtagen för att underlätta för medarbetare och studenter vid universitetet att agera på ett systematiskt och säkert sätt vid en utrymningssituation.

Ta del av universitetets Utrymningsrutin.

Tips för din säkerhet – tänk på detta innan det brinner

Att skaffa sig kunskap om hur brand- och personsäkerheten är tänkt att fungera i händelse av brand vid din arbetsplats kan förbättra möjligheterna att rädda ditt och andras liv vid en eventuell brand. För din egen beredskap och för att ha nödvändiga kunskaper, innan branden är ett faktum, gör följande:

 • Leta upp din närmsta utrymningsplan och läs noga all information på den.
 • Provgå de olika utrymningsvägarna som finns från din arbetslokal mot säkerhet i det fria. Följ de gröna hänvisningsskyltarna med en springande figur.
 • Ta bort eventuella hinder du påträffar längs utrymningsvägen eller rapportera brister till institutionens brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant eller skyddsombud.
 • Lär dig var brandsläckare finns uppsatta där du arbetar. Läs instruktionen på brandsläckare om hur den/de används samt vilka typer av brand som den/de släcker.
 • Lär dig hitta brandfiltar och förbandsmaterial.
 • Arbetar du vid ett labb – lär dig var det finns ögonsköljstationer och nödduschar.
 • Ta reda på var närmsta hjärtstartare finns placerad.
 • Kom ihåg att alltid följa utrymningsledarens instruktioner.
 • Ha respekt för den heta giftiga brandröken. När rök börjar fylla takregionen där du befinner dig, huka dig under och ta dig ut fort.
 • Stanna vid återsamlingsplatsen tills besked om att du/ni kan återvända in igen kommer från brandförsvarets räddningsledare, polis eller er utrymningsledare.

Brandsläckartyper vid universitetet

Följande är information om vilka typer av brandsläckartyper som finns vid universitetet, samt hur du hanterar brandsläckare på ett säkert sätt. Innan utrymning, eller i samband med utrymning vid brand, kan man om branden upptäckts tidigt och den är begränsad/liten göra ett släckningsförsök med en av handbrandsläckarna i lokalen.

Kom ihåg att ha respekt för den heta giftiga brandröken och avbryt släckförsöket i tid om det är en svårsläckt brand. Brandröken kan i värsta fall söva dig så att du svimmar om du andas in den. Börjar brandröken fylla takregionen ovanför dig ska du huka dig (kryp) under brandröken och genast utrymma till säkerheten ute i det fria vid återsamlingsplatsen.

På universitetet finns tre olika typer av handbrandsläckare:

 • Skum-/vätskesläckare används främst mot bränder i fibrösa material som papper, trä och tyg. Men de kan även användas mot bränder i elanslutna maskiner/apparater (upp till 1000 Volt) om du är noga med att stå minst 2 meter från elden när du släcker branden. Kastlängden för en ny/obrukad skum-/vätskesläckare är ca 4–5 meter. Börja släckförsöket några meter ifrån elden och avancera sakta fram mot elden samtidigt som du med svepande rörelser riktar släckmedlet mot flammornas bas.
 • Kolsyresläckare används främst mot bränder i elinstallationer och el-apparater samt på laborativa institutioner där brand- eller explosionsfarliga ämnen är en del i forsknings- och utbildningsverksamheten. Släckmedlet är en gas som har en kastlängd på cirka 2 meter för en ny/obrukad släckare. Gasen är cirka minus 78 grader Celsius när den lämnar släcktratten. Släckartypen ger en absolut ren släckning.
 • Pulversläckare är den mest allsidiga och effektiva brandsläckartypen. Släckaren kan användas mot alla förekommande typer av bränder och har en kastlängd på cirka 5–7 meter. Pulversläckare finns enbart på laborativa institutioner och i kulvertar som resurs när första släckförsöket med skumsläckare eller kolsyresläckare eventuellt misslyckats. Puversläckarens släckmedel som är ett finfördelat "pulver" tränger in och smutsar ner kraftigt. Professionell sanering krävs efter bruk av släckartypen. Vid dramatiska förlopp vid bränder på labb kan pulversläckaren användas som första släckartyp för att rädda liv och egendom.

Så använder du en brandsläckare:

 • Lyft ner släckaren från sitt fäste på väggen.
 • Ställ släckaren på golvet.
 • Gå ner på huk och fatta släckaren med ena handen runt släckarhalsen under bärhandtaget.
 • Vrid eller dra ur säkringssprinten som sitter mellan släckarens två handtagsdelar.
 • Bär fram släckaren mot elden till en plats där du inte skadas av hetta eller rök. Lyft/bär enbart i det undre bärhandtaget.
 • Fatta brandsläckarens slang (skum- och pulversläckare) längst fram nära spridarmunstycket.
 • Fatta brandsläckarens spridartratt runt handgreppet strax bakom tratten (kolsyresläckare)
 • Rikta slang/spridartratt mot eldens bas och påbörja släckningen genom att det övre släckarhandtaget trycks nedåt bestämt och kontinuerlig tills förhoppningsvis branden bekämpats.
 • Driv branden bort ifrån dig genom att svepa från sida till sida mot eldens bas (att spruta släckmedlet mot flammorna släcker inte branden, det är vid flammornas bas som släckmedlet ska riktas).

Vid en återsamlingsplats

Följande är information om hur återsamlingsplatserna valts och varför de ligger en bit från husfasader, samt hur utrymningsledare agerar och hur personer som utrymt förväntas uppträda. Det är meningen att alla som utrymt en lokal/hus som brinner ska samlas vid en utsedd återsamlingsplats ute i det fria. Återsamlingsplatsen finns markerad på den utrymningsplan som sitter uppsatt på väggar i allmänna ytor och i arbetskorridorer.

Återsamlingsplatsen är alltid placerad på säkert avstånd från huskroppar. Att stå nära husfasader efter fullbordad utrymning är inte tillåtet eftersom risken är att det brinnande husets fönster kan explodera av brandens hetta och krossat glas kan falla ner mot marken och skada människor som står för nära huset.

På återsamlingsplatsen ska personer som tillhör samma institution, avdelning eller enhet försöka att hålla ihop som grupp så man kan ta emot information från den "egna" utrymningsledaren. Är det trångt på återsamlingsplatsen kommer utrymningsledare att anvisa en lämplig plats där grupperna kan samlas.

Det är inte tillåtet att avlägsna sig från återsamlingsplatsen, eller återvända in i huset som ni evakuerat, innan instruktioner om att det kan ske meddelats av räddningsledare, polis eller er utrymningsledare.

All eventuell information och samordning mellan er grupp och räddningstjänsten ska skötas enbart av er utrymningsledare. Räddningsledaren kommer fram och söker information om de har tid och möjlighet under räddningsinsatsen.

Om branden blir verklighet

En brand som får rasa fritt kan ha ett hastigt accelererande förlopp och farlighet. Redan efter 4–5 minuter från uppkomsten av den primärt lilla branden kan den ha utvecklats till att avge mängder med giftig brandrök som innehåller flera typer av giftiga ämnen som kolmonoxid, cyanväte, kvävedioxid, ammoniak och klorväten. Temperaturen i brandens närområde stiger till temperaturnivåer upp emot 800 grader Celsius.

 • Om brand- eller utrymningslarmet ljuder eller om man ser elden eller den tjocka giftiga brandröken från brandhärden måste man påbörja utrymning av lokalerna genast. De första minuterna i en brand är viktigast för din möjlighet att utrymma innan farliga förhållanden uppstår. Det finns alltså inte tid att tveka om man ska utrymma eller ej.
 • Följ de gröna belysta eller efterlysande hänvisningsskyltarna med springande figur mot säkerhet i det fria. OBS! Hissar får aldrig användas under utrymning eftersom strömmen till dem kanske plötsligt bryts så du blir fast mellan två våningsplan.
 • Den lokala utrymningsledaren som är klädd i en lysande gul-grön signalväst avsöker arbetslokalerna och ger också instruktioner till utrymmande personer vid behov.
 • Utrymningsledarens främsta uppgift är att avsöka rum där personer kanske inte uppfattat brand-och utrymningslarmet. Utrymmen som, toaletter, vilrum, tysta rum, förråd, kopieringsrum och så vidare.
 • På väg ut till återsamlingsplatsen kan du hjälpa utrymningsledaren att hantera personer i akut fara, skadade, chockade eller de som hamnat i panik. Känner du att du klarar av den stressande situationen – samarbeta och hjälp dem som behöver komma bort från brandens omedelbara närhet och sen vidare till säker plats i det fria – återsamlingsplats.
 • Personer med funktionsnedsättning kan behöva en kollegas/medmänniskas hjälp undan branden på väg mot en säker plats i det fria. Eller få hjälp till en utrymningsplats i byggnaden där arbetstagare, som inte kan utrymma hela vägen till säker plats på egen hand, kan invänta hjälp.
 • Följ med arbetstagare, som inte kan utrymma hela vägen på egen hand, hela vägen ut till återsamlingsplatsen om deras funktionsnedsättning medger detta (funktionsnedsättningar som syn, rörelse, artros eller dylikt).
 • För personer som sitter i rullstol finns två alternativ:
  • Alternativ 1 är att ha en utrymningsorganisation som kan hjälpa dem som sitter i rullstol till återsamlingsplatsen.
  • Alternativ 2 är att hjälpa personer som har svårt att gå till en utrymningsplats på samma våningsplan där man befinner sig, exempelvis ett utrymningstrapphus som inte är i närhet av branden. Använd nödevakueringslarmknapp om det finns i trapphuset, där kan man få kontakt med väktare via en signal till deras mobilsökare och en signal går samtidigt till brandförsvarstablån som är till för Räddningstjänsten. Stanna hos person som fått hjälp till utrymningsplatsen som lugnande stöd och samordnade funktion. Om inte nödevakueringslarmknapp finns i trapphuset, ring till SOS alarm på nummer 112 och guida brandförsvarets rökdykare fram till den plats där ni befinner er, så att ni kan bli räddade som första åtgärd när de kommer till brandplatsen.

Brand- och utrymningslarm

De flesta av universitetets hyrda lokaler har någon form av brand- eller utrymningslarm installerat. Tjutande sirener, blixtljus eller talat meddelande påkallar omedelbar utrymning när uppkomsten av en brand indikerats i lokaler.

Larmsignal om brand sänds också automatiskt till fastighetsägaren och/eller till universitetets säkerhetssystem och vår stationära väktare, för kontroll och åtgärd. Konstateras det att det är en verklig brand som startat rings SOS alarm på nummer 112.

En god regel för att påskynda behövda räddningsinsatser när man som personal eller student har sett brandens lågor, eller tjock svart brandrök i sin arbetslokal eller studielokals närhet, är att ringa SOS alarm: nummer 112 och meddela att det brinner på universitetet.

Besvara larmoperatörens frågor innan samtalet avslutas. Samtalet till 112 bör ske med mobil på väg ut till det fria eller på återsamlingsplatsen. Det som är primärt vid en brand är att alla kommer ut och bort från faran innan farliga situationer uppkommer i huset som brinner.

Lokaler med förhöjda personskaderisker eller allvarliga skadekonsekvenser vid bränder har sina brandlarm direktkopplade till Räddningstjänsten. Brandförsvarets räddningsfordon ska i normalfallet finnas på brandplatsen för inledandet av släckinsatser och personräddning inom 10–11 minuter från det att larmet inkommit till dem.

Utbildningar brandsäkerhet

Aktuella utbildningar som erbjuds inom brandsäkerhet

Har du önskemål om separata utbildningstillfällen, för specifik grupp, eller kurser på engelska. Vänligen skriv ett meddelande till: brandsakerhet@su.se

Kontakt

Har du frågor eller funderingar gällande brandsäkerhet skriv till:

Brandsäkerhet

Senast uppdaterad: 2024-03-21

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen