Säkerhet i lokaler

Här hittar du information som rör säkerhet i universitetets lokaler som t.ex. bevakning, larm, nycklar, utbildningar etc.

Beställning av passerkort och nycklar

Vid varje institution eller avdelning finns det minst en person som har behörighet att beställa nya passerkort eller nycklar. De kan beställa passerkort och nycklar, samt ändra passerkortsbehörigheter via:

Serviceportalen/Lokaler och fastighet.

Bevakning och extrabevakning

Alla institutioner och avdelningar har en grundbevakning som betalas via hyran av lokalerna. Utöver grundbevakningen kan institutionerna/avdelningarna beställa extrabevakning via Serviceportalen. För att garantera tillgång till väktare önskar vi att du gör beställningen minst fem (5) arbetsdagar innan planerat behov. Extra bevakning debiteras med 600 kr/timme och väktare. Extra bevakning beställs via:

Serviceportalen/beställning av väktare

Evenemangssäkerhet

För dig som arrangerar föreläsningar eller seminarium och bjuder in föreläsare, har säkerhetsansvariga vid universitetet tagit fram en checklista för riskbedömning.

Du ska skicka din ifyllda checklista till e-post: sakerhet@su.se och brandsakerhet@su.se. Du får sedan återkoppling ifall ditt evenemang behöver förstärkas med ytterligare säkerhetsåtgärder.

Checklista – säkerhet vid evenemang Pdf, 962.5 kB.

Denna checklista avser bokningar och nyttjande av alla centralt administrerade lokaler: mötesrum, seminarierum, grupprum, hörsalar, lärosalar, datorsalar och konferenslokaler.

I och med bokning av lokal så ska den som bokat säkerställa att det finns någon ansvarig på plats i lokalen under hela bokningen som följer punkterna i checklistan.

Brandsäkerhet

Studera den närmsta utrymningsplanen till lokalen för att ta reda på:

  • Adress till lokalen
  • Utrymningsvägar
  • Släckutrustning
  • Brandlarmsknappar
  • Hjärtstartare (eventuellt)
  • Återsamlingsplats

Kontrollera att utrymningsvägar, nödutrymningsskyltar, släckutrustning och brandlarmsknappar inte är blockerade eller skymda.

Möblering får inte påverka brand- och utrymningssäkerheten.

Kontrollera att branddörrar inte står uppställda, t.ex. med kil, eller på annat sätt åsidosätter dess möjlighet att motverka brand- och rökspridning.

Överskrid inte det maximala antalet personer som lokalen tillåter.

Utrustning som kan orsaka värme- eller rökutveckling ska inte placeras eller användas på ett sätt som uppenbart kan starta en brand eller aktivera brandlarmet.

Vid brand/brandlarm ska ansvariga på plats utrymma personerna i sin egna lokal genom den närmaste rökfria utrymningsväg och hänvisa dem till återsamlingsplatsen.

Allmän säkerhetsinformation till arrangören

  • Undvik att ha åhörare bakom ryggen. Tillse att det vid behov finns en säker och trygg väg till och från talarplatsen.
  • Var alltid uppmärksam på enskilda personer eller grupper som uppvisar ett avvikande eller hotfullt beteende.

Behövs väktare?

Ring universitetets larmnummer: 08-16 42 00

Incidentrapportering, tillbud eller polisanmälan

Alla som vistas i universitetets lokaler ska rapportera tillbud, arbetsskador och polisanmälan via IA-systemet. Detta är viktigt för att vi ska kunna arbeta systematiskt med att förebygga och hantera olyckor och incidenter.

Larm

Stockholms universitet har ett stort antal larmpunkter utspridda på olika delar av alla universitetsområden. Larmen tas emot av universitetets väktare som bedömer larmets art och kan vid behov snabbt ta sig till larmpunkten.

Om du av misstag utlöser ett larm ska du vänta kvar på platsen till dess att bevakningspersonal anländer. Det är också viktigt att den personal som ansvarar för larmanläggningen regelbundet går igenom anläggningen för att återställa larm som är felaktiga.

Det är varje institutions/avdelnings ansvar att ta fram tydliga rutiner där det framgår vilka personer som genomgått utbildning via sektionen för säkerhet. Institutionen/avdelningen är ansvarig att upprätta en kontaktlista över vilka kontaktpersoner som väktaren ska ringa vid incidenter på institutionen/avdelning. Det kan till exempel handla om att en frys eller kyl går sönder eller vid ett inbrott.

Om du har frågor angående larm, vänligen kontakta säkerhetssamordnare Jan Ekström, e-post: jan.ekstrom@su.se

SMS-utskick vid händelser

När/om en viktig eller allvarlig händelse sker vid universitetet så skickas ett SMS till ansvariga vid den berörda institutionen eller avdelningen. Syftet med SMS-utskicket är att rätt mottagare snabbt ska nås av informationen och att informationen ska spridas till berörda i den egna verksamheten.

Om du har frågor eller vill anmäla/uppdatera mobilnummer till kontaktpersonen vänligen kontakta säkerhetssamordnare Thomas Hårberg, e-post: thomas.harberg@su.se.

Stockholms universitets krisplan

I universitetets krisplan hittar du information om hur förvaltningen organiserar sig vid en eventuell allvarlig händelse. Du hittar även information om vad prefekten på varje institution ska förbereda och organisera.

Krisplan vid Stockholms universitet

Utbildningar säkerhet

Säkerhetsorganisationen anordnar utbildningar och övningar inom säkerhetsområdet.

Utbildningar inom säkerhet

Väktare

Stockholms universitets lokaler bevakas av företaget Tempest Security. Behöver du komma i kontakt med universitetets väktare ring: 08-16 42 00.

Kontakt

Säkerhet
Väktare
Stockholms universitets lokaler bevakas av företaget Tempest Security.

Senast uppdaterad: 2024-03-20

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen