Människor och personuppgifter

När du forskar på människor, eller information om eller biologiska prover från människor, väcks etiska frågor och särskilda etiska hänsyn måste tas. Det finns också särskilda regler och riktlinjer för sådan forskning.

Till exempel måste viss forskning etikprövas innan den får påbörjas, forskningspersoner ska informeras och lämna samtycke, och personuppgifter måste hanteras i enlighet med regler som syftar till att skydda den personliga integriteten.

Etikprövning av forskning som avser människor

Sedan 2004 måste vissa typer av forskning som avser människor, inklusive personuppgifter, godkännas innan den påbörjas. Här hittar du mer information om vilken forskning som behöver prövas, hur du går till väga, och vad som gäller för studentarbeten och forskning som bedrivs i utlandet. Du hittar också information om hur ansvaret för etikprövning är fördelat och om hur institutionernas förebyggande arbete kan läggas upp.

Etikprövning av forskning som avser människor

Att informera forskningspersoner och inhämta samtycke

Många forskningsprojekt involverar forskningspersoner, det vill säga människor som medverkar i exempelvis experiment, intervjuer, enkäter, eller vars personuppgifter, eller vävnads- eller cellprover behandlas för forskningsändamål. Innan forskningspersoner involveras i ett projekt, måste de informeras och lämna sitt informerade samtycke. Här hittar du information om att informera forskningspersoner och inhämta samtycke, inklusive mallar att använda.

Att informera forskningspersoner och inhämta samtycke

Information om personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgifter är all information som kan knytas till identifierbara nu levande personer. När sådan information ska behandlas (samlas in, analyseras, tas emot, skickas, lagras, och så vidare) måste vissa krav vara uppfyllda enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För behandling av personuppgifter i forskning gäller särskilda krav:

Anvisning för personuppgiftsbehandling i forskning

Anvisning för personuppgiftsbehandling vid Stockholms universitet

Ersättning till forskningspersoner

Forskare vill ibland ersätta sina forskningspersoner för att de deltar i forskningen. För att avgöra om det är lämpligt att ge ersättning behöver hänsyn tas till såväl etiska aspekter som regler och andra förutsättningar.

Ersättning till forskningspersoner

Kontakt

Du kan vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik – det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen. Vi deltar också gärna i initiativ från andra delar av verksamheten, så tveka inte att höra av dig till oss om ni har tankar på att organisera eller starta upp något som har med forskningsetik att göra.

Etikstöd
Etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Senast uppdaterad: 2024-03-12

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd