God forskningssed

Som forskare ansvarar du för att följa god forskningssed i din forskning. I detta ingår att hålla dig informerad om och följa de regler och riktlinjer som gäller. God forskningssed gäller inom alla delar av forskningen, även hur den publiceras och kommuniceras.

Här hittar du information om god forskningssed och oredlighet i forskning, om hur ansvaret för god forskningssed är fördelat inom Stockholms universitet och hur misstankar om avvikelser från god forskningssed hanteras. Du hittar också information om vilket stöd universitetet ger kring dessa frågor.

God forskningssed och oredlighet i forskning

Det finns ingen exakt definition av ”god forskningssed”, men ett antal grundläggande principer pekas vanligen ut. När det gäller ”oredlighet i forskning” finns det heller ingen globalt accepterad innebörd, men i svensk lagstiftning definieras ”oredlighet i forskning” i termer av allvarliga avsteg från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering. Här hittar du mer information om god forskningssed och oredlighet i forskning, samt om hur misstankar om avvikelser från god forskningssed hanteras:

God forskningssed och oredlighet i forskning

Ansvar för god forskningssed vid Stockholms universitet

Alla vid Stockholms universitet har ett individuellt ansvar när det gäller god forskningssed, samtidigt som universitetet har ett övergripande ansvar. Vissa roller och funktioner medför ett särskilt ansvar. I Stockholms universitets forskningsetiska policy anges utgångspunkter för hur god forskningssed ska värnas och främjas, och hur ansvaret är fördelat inom verksamheten. Här kan du läsa mer om arbetet med god forskningssed vid Stockholms universitet, hur ansvaret är fördelat och om det stöd som erbjuds kring dessa frågor.

Ansvar för god forskningssed vid Stockholms universitet

Stockholms universitets forskningsetiska policy

God forskningssed i publicering och kommunikation

God forskningssed omfattar alla delar av forskningen, även hur den publiceras och kommuniceras. Här hittar du en kort presentation av några centrala teman inom detta område där etiska frågor kan väckas, samt hänvisningar till vidare vägledning.

God forskningssed i publicering och kommunikation

Forskningsetiska krav från finansiärer

En del forskningsfinansiärer ställer särskilda krav när det gäller forskningsetik. Ett generellt (och ibland underförstått) minimumkrav är att forskningen måste utföras i enlighet med gällande lagar och god forskningssed. Vilka ytterligare krav som ställs varierar, såväl när det gäller regler som när det gäller hur och när efterlevnaden skall redovisas och kontrolleras. Här hittar du mer information, inklusive om krav som ställs på forskning finansierad av Vetenskapsrådet och EU-kommissionen.

Forskningsetiska krav från forskningsfinansiärer

Kontakt

Du kan vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik – det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen. Vi deltar också gärna i initiativ från andra delar av verksamheten, så tveka inte att höra av dig till oss om ni har tankar på att organisera eller starta upp något som har med forskningsetik att göra.

Etikstöd
Etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Senast uppdaterad: 2024-03-12

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd