Samverkan och innovation

Stockholms universitet erbjuder tjänster och stöd inom många områden som rör forskning. Du kan bland annat få hjälp samverkans- och innovationsstöd och stöd vid mottagande av en donation.

Samverkansstöd

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ansvarar för universitets centrala samverkansavtal och kan hjälpa dig att hitta rätt nivå för din samverkan. Oavsett om det gäller att samverka med ett företag, en myndighet en organisation eller på annat sätt.

Samverkan kan ske på flera olika nivåer och det som inte ryms inom de centrala avtalen kanske passar bättre på fakultets-, institutions- eller annan nivå.

Några exempel på centrala samverkansavtal är de med Dramaten, Region Stockholm och Stockholms stad. Du finner mer information om samarbeten och samverkan på den externa webben, su.se:

Samarbeten och samverkan vid Stockholms universitet

Innovationsstöd

Är du forskare eller lärare vid Stockholms universitet och har forskningsresultat eller undervisningsmaterial som skulle kunna omvandlas till nya produkter eller tjänster? Stockholms universitet hjälper dig att komma igång.

Som universitetsanställd forskare i Sverige har du en unik rätt till dina egna uppfinningar genom det så kallade Lärarundantaget. Undantaget innebär att du själv har rätten till dina uppfinningar och resultat av din forskning. Detta gäller om du inte avtalat något annat.

Lärarundantaget ger dig möjlighet att själv bestämma vad du vill göra med resultaten av din forskning. Men det innebär även ansvar för att se till att forskningen nyttiggörs på lämpligt sätt, detta enligt högskolelagen. Forskningsresultat kan till exempel nyttiggöras genom innovationsutveckling och kommersialisering.

Oavsett vilken väg du väljer för nyttiggörande är det viktigt att du:

  • ser över möjligheter för skydd av dina idéer och resultat
  • identifierar potentiella användare och kunder
  • tar fram en plan för att realisera utvecklingen av en produkt eller tjänst från en idé.

Om du har idéer eller forskningsresultat som du tror kan utgöra grund för nya innovationer så kommer du ofta till en punkt då det finns behov av externa resurser för att komma vidare. Ibland finns det särskilda medel kopplade till forskningsprojekt för nyttiggörande eller för att utreda möjligheterna för hur resultaten kan få vidare spridning.

Det finns även särskilda utlysningar från svenska och utländska forskningsfinansiärer som är inriktade på att stödja innovationsutveckling eller samverkansprojekt mellan forskning och olika samhällsaktörer, till exempel företag. Syftet med den typen av finansiering är just att resultat från akademin ska komma samhället till nytta.

Ett sätt att samverka med det omgivande samhället och att medverka till spridningen av resultat och kompetens är att vid sidan av sin anställning driva företag. Forskare och lärare vid universitet i Sverige har goda möjligheter att bedriva så kallade FoU-bisysslor och det är något som universitetet uppmuntrar. Du behöver dock redovisa dina bisysslor och det finns det en del regler och riktlinjer som man bör följa och känna till.

Läs om vad som gäller för bisysslor vid Stockholms universitet

Stöd vid mottagande av donation

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ansvarar för de stora stiftelserna och för de privata gåvorna som är viktiga komplement till de traditionella forskningsanslagen. Vi ger stöd till universitetets forskare, institutioner och för personal som administrerar projekt vid mottagande av en gåva eller donation.

Vi ger dig tips och råd om hur man går till väga, vilka regelverk och riktlinjer som gäller och vi guidar till vem som gör vad i donationsprocessen.

Vem gör vad? Här tydliggör vi processen för dig som forskare och för dig som administrerar projektet.

Vid kontakt direkt med institution/forskare

Om en donator kontaktar forskare eller institutionen direkt kan ni informera stiftelsehandläggare vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd som kan vara behjälpliga på flera olika sätt.

Riskbedömning

Institutionen ansvarar för en riskbedömning av donatorn. Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd bistår institutionen. I samband med riskbedömning godkänner prefekten donatorn och donationen.

Godkännande av rektor

Rektor kontaktas av forskningshandläggare för inhämtande av godkännande.

Gåvobrev/avtal och granskning

Upprätta ett gåvobrev/avtal där inriktning och former (inkl. återrapportering) för gåvans användande ska specificeras. Stiftelsehandläggare ska vara behjälplig med mall för gåvobrev. Om så bedöms skickas gåvobrev vidare till avtalshandläggare för slutgranskning. Det slutgranskade förslaget skickas för översyn till donator.

Signering

Signering enligt besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet. När gåvobrevet är påskrivet kontaktar forskningshandläggare rektor, ledningen, institutionen och kommunikationsavdelningen kring donationsbeslutet.

Projektnummer på donationen

När gåvobrevet är signerat av båda parter ska institutionen öppna ett bidragsprojekt. Viktigt att gåvobrevet bifogas i projektupplägget. Projektnumret ska uppges som referens vid inbetalning av donationen.

Tackbrev

Ett utkast på innehåll för tackbrev ska skrivas och sändas till forskningshandläggaren som ombesörjer att rektor signerar. Brevet skickas därefter till donatorn.

Diarienummer och arkivering

Forskningshandläggare ansvarar för diarieföring och arkivering. Efter signering skickas ett original till donator och en kopia till institutionen.

Kommunikation

Kommunicera om gåvan på institutionens webbplats. Berätta om forskaren som fått gåvan, vad pengarna ska användas till och vem givaren är, gärna med en bild samt ett citat från både forskare och givare. Skicka länk till stiftelsehandläggare.

Skicka gärna ert förslag till kommunikationsavdelningen med förslag att publicera nyheten i någon av deras kanaler.

Uppföljning

När ni mottagit en donation är det viktigt att visa givaren/donatorn att Stockholms universitet uppskattar gåvan. Det kan det bli aktuellt att bjuda donatorn till ett event/föreläsning för att redovisa på plats vad donationen har bidragit till. Institutionen ansvarar för en kontinuerlig relationsvård med donatorn.

Gäller i alla donations- och sponsringsfrågor för hela organisationen. Innehåller bland annat universitetets definition av donation och sponsring, en beskrivning av förutsättningar och former för att kunna ingå ett donations- och sponsringsavtal, samt vilken handläggningsordning som ska följas.

Regler för donationer och sponsring vid Stockholms universitet

På sidan ”Stöd forskning och samverkan” kan du läsa om donationer som har gjort skillnad och om hur man ger en gåva till forskning.

Stöd forskning och samverkan

Kontakt

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd