Föreskrifter om bisysslor för anställda vid Stockholms universitet

Rektor har 2016-02-25 beslutet om Föreskrifter om bisysslor för anställda vid Stockholms universitet (dnr SU SU FV-1.1.2-0592-16).

Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Åsa Nelhans

(Dokumentet har aktualitetsgranskats i maj 2024. Dokumentet kommer att revideras under hösten 2024.
2020: Revidering, ska stå:
[1] Enligt AOSU fastställd av universitetsstyrelsen 2020-02-18.
2021: Med formuleringen prefekter/motsvarande avses prefekt, föreståndare direkt underställd dekanus och/eller avdelningschef inom förvaltningen.
Med formuleringen institution/motsvarande avses institution, centrumbildning under fakultet och förvaltningsavdelning.)

Stockholms universitets föreskrifter om anställdas bisysslor

Med stöd av 4 § myndighetsförordningen (2007:515) föreskriver universitetet följande beträffande handläggningen av frågor om bisysslor inom Stockholms universitet.

* Med närmaste chef avses i denna föreskrift prefekt/motsvarande, förvaltningschef, dekan, vicerektor eller rektor.

1. Definitionen av bisyssla vid Stockholms universitet

Enligt gällande rätt är en bisyssla i princip varje syssla som utövas vid sidan av anställningen och som inte hänför sig till privatlivet. Vissa verksamheter som bedrivs utanför en anställning vid Stockholms universitet anses dock av tradition ingå i anställningen och är alltså inte bisysslor. Exempel på sådana verksamheter är föreläsning eller presentation av ”paper” vid annan högskola, opponent på doktorsavhandling vid annan högskola, sakkunnig vid tillsättning av läraranställning vid annan högskola, deltagande i vetenskapliga debatter i TV, radio och tidningar och presentation av den egna forskningen vid konferens anordnad av annan än universitetet. Hit hör också uppdrag i betygsnämnd eller mindre omfattande uppdrag för t.ex. en vetenskaplig tidskrift.

2. FoU-bisysslor

Lärare vid universitet och högskolor har, enligt 3 kap 7 § högskolelagen, en rätt att ägna sig åt vissa bisysslor som rör forskning och utveckling, FoU-bisysslor. En FoU-bisyssla ska dock anmälas och får inte vara förtroendeskadlig. Vem som är lärare vid Stockholms universitet framgår av universitetets Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU).[1]

En FoU-bisyssla ska enligt högskolelagen 3 kap 7 §, hållas klart åtskild från lärarens arbete inom ramen för anställningen. Med detta menas att den inte får utföras på arbetstid och att universitetets personella och materiella resurser, såsom personal, maskiner, lokaler och förbrukningsmateriel, inte får tas i anspråk för bisysslan såvida det inte träffats särskilt avtal om detta.

3. Lärares skyldighet att anmäla ämnesanknutna bisysslor

Lärare vid Stockholms universitet ska fortlöpande och på eget initiativ redovisa sitt innehav av aktuella bisysslor med anknytning till anställningens ämnesområde (ämnesanknutna bisysslor). Med ämnesanknuten bisyssla avses både FoU-bisysslor och undervisning. Redovisningsplikten gäller oavsett om bisysslan bedrivs i form av anställning, uppdrag eller i eget, närståendes eller annat företag. Redovisning sker i personalsystemet Primula. Även lärare som inte har någon bisyssla ska årligen redovisa detta i formuläret.

 4. Skyldighet att lämna uppgift om bisyssla i annat fall

Alla anställda har en skyldighet att redovisa bisysslor då närmaste chef begär detta.

En anställd som är osäker på om en bisyssla är tillåten eller inte, bör alltid samråda om saken med sin närmaste chef.

Chefer som, enligt Chefsavtalet, ingår i den lokala chefskretsen vid Stockholms universitet[2] ska självmant anmäla samtliga bisysslor till sin närmaste chef, i normalfallet rektor.

5. Tillåtna bisysslor ska hållas klart åtskilda från verksamheten vid universitetet

En anställd som har tillåtna bisysslor ska hålla dessa klart åtskilda från sin verksamhet vid universitetet. Det innebär, liksom i fråga om FoU-bisysslor, att en bisyssla inte får utföras på arbetstid eller med utnyttjande av universitetets resurser, såvida inte särskilt avtal träffats om detta.

6. Förtroendeskadlig bisyssla

En anställd vid universitetet får inte ha någon anställning, något uppdrag eller utöva någon annan verksamhet som kan rubba förtroendet för den anställdes egen eller någon annan anställds opartiskhet i arbetet eller som kan skada universitetets anseende.

Det är inte tillåtet för en arbetstagare att som bisyssla utöva en verksamhet så att det äventyrar tilltron till universitetet eller till forskningens objektivitet, eller ger intryck av att universitetet medverkar i verksamheten, auktoriserar verksamheten eller på annat sätt garanterar innehållet i densamma.

Universitetets logotyp eller annat kännetecken för universitetet får inte utan särskilt tillstånd användas i samband med någon verksamhet, som utförs som bisyssla av en arbetstagare. En anställd får heller inte delta i marknadsföring av ett visst läromedel på ett sådant sätt att universitetet kan uppfattas stå bakom läromedlet eller rekommendera detta. Hemsidor eller e-post på universitetets datanät får därför inte användas för marknadsföring av bisysslor.

7. Arbetshindrande bisyssla

En bisyssla får inte ta så mycket tid och engagemang i anspråk att den hindrar arbetet vid universitetet. Om bisysslan inte kan utövas enbart på fritiden, bör den anställde ansöka om tjänstledighet.

För de arbetstagare som omfattas av Villkorsavtalet, dvs. flertalet arbetstagare, kan arbetsgivaren begära uppgift om en arbetstagares bisysslor endast om det finns anledning till detta med hänsyn till arbetstagarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Omständigheter som kan motivera en förfrågan kan vara omfattande frånvaro, otillfredsställande arbetsprestationer eller lång tidsutdräkt för att fullgöra en uppgift. Utgångspunkten bör vara vilka krav som normalt ställs på arbetstagare vid institutionen eller enheten. En bisyssla får också bedömas vara arbetshindrande om en arbetstagare hänvisar till en bisyssla som skäl för att utebli från sin arbetsplats under viss del av arbetsdagen eller om arbetstagaren avböjer viss arbetsuppgift med hänvisning till en bisyssla.

8. Konkurrerande bisyssla

En arbetstagare vid universitetet får inte som bisyssla utöva en verksamhet som konkurrerar med universitetets uppdragsverksamhet.

En arbetstagare som överväger att som bisyssla utöva en verksamhet som normalt kan bedrivas av Stockholms universitet och som önskar samråda med universitetet ska vända sig till närmaste chef. Om fullständig klarhet om den tilltänkta bisysslans tillåtlighet inte kan uppnås vid ett muntligt samråd, ska arbetstagaren få ett skriftligt besked från universitetet (se nedan p. 12, beträffande handläggning).

9. Affärstransaktioner

Allt arbete som en anställd utför för universitetet sker inom ramen för anställningen och ersätts med lön. Att ta ut ersättning för reguljärt arbete i form av konsultarvode till eget företag är inte tillåtet.

En bisyssla får normalt inte föranleda affärstransaktioner mellan universitetet och en arbetstagare (eller dennes företag). Om en arbetstagare likväl anser att en transaktion är motiverad, ska den undantagslöst underställas rektor för godkännande.

10. Arbetsgivarens information om bisysslor

I samband med att en arbetstagare anställs vid Stockholms universitet ska närmaste chef upplysa den nyanställde om innebörden av gällande föreskrifter och riktlinjer om bisysslor.

Närmaste chef ska även fortlöpande erinra de anställda om deras skyldigheter i fråga om utövandet av bisysslor samt om deras möjligheter att få besked från universitetet i dessa frågor.

11. Lärares rätt att få besked om bisyssla

Universitetslärare har, enligt 4 kap 14 § högskoleförordningen, rätt att begära ett skriftligt besked av arbetsgivaren angående om en bisyssla är tillåten eller inte. Sådant besked lämnas av närmaste chef.

12. Handläggning och beslut i frågor om bisysslor

Handläggningen av frågor om bisysslor ska präglas av öppenhet och transparens, men även av respekt för den anställdes personliga integritet.

Alla anställda vid Stockholms universitet ska ta del av förevarande föreskrift om bisysslor och intyga att de gjort det. Detta görs från och med vårterminen 2016 på särskilt formulär i personalsystemet Primula. I detta formulär redovisas även innehav av bisyssla. Lärare som inte innehar någon bisyssla intygar detta i Primula årligen.

Närmaste chef fattar beslut om att tillåta eller inte tillåta en bisyssla.

Beslut att förbjuda en förtroendeskadlig bisyssla ska, enligt 7 c § lagen om offentlig anställning, vara skriftligt och innehålla en motivering.

Närmaste chef är skyldig att lämna ett skriftligt besked till en lärare i fråga om bisysslor om läraren begär det (jfr ovan, p 11).

Närmaste chef ska också i förekommande fall lämna skriftligt besked till en arbetstagare i fråga om konkurrerande bisyssla (jfr ovan, p 8).

I samband med beslut eller besked om bisyssla förutsätts beslutsfattande chef samråda med Personalavdelningen beträffande ärenden av komplicerad eller principiell natur.

Beslut att förbjuda bisyssla eller lämnat skriftligt besked om bisyssla ska diarieföras. Av sådant beslut eller besked i fråga om bisyssla ska ett exemplar även förvaras på Personalavdelningen.

Institutioner kan åläggas att med vissa intervall redovisa vissa eller samtliga vid institutionen förekommande bisysslor.

13. Ytterligare information

Utförlig information om regleringen av bisysslor och universitetets syn på bisysslor finns i Information avseende anställdas bisysslor vid Stockholms universitet.

___________

[1] Enligt AOSU fastställd av universitetsstyrelsen 2015-05-22 räknas följande anställningar som lärare: professor, adjungerad professor, gästprofessor, universitetslektor, biträdande lektor, adjunkt, adjungerad lärare, gästlärare och timlärare. Även läraranställningar beslutade enligt tidigare AOSU inkluderas, såsom universitetsadjunkt och forskarassistent.

[2] I den lokala chefskretsen vid Stockholms universitet ingår, när dessa föreskrifter fastställdes, prorektor, vicerektorer, förvaltningschef, dekaner för fakulteterna, personalchef och överbibliotekarie. För aktuell chefskrets, se information på universitetets hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-06-14

Sidansvarig: Personalavdelningen