Exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden (PDA)

Produkter med dubbla användningsområden (PDA) kan ha både en civil och en militär användning. När universitetet ska exportera produkter som faller inom detta område utanför EU krävs det en exportkontroll.

Produkter med dubbla användningsområden (PDA) är produkter som kan användas både civilt och militärt. Dessa produkter får inte exporteras utanför EU utan tillstånd och i vissa fall krävs även tillstånd för överföring inom EU. Universitetet måste säkerställa att all hantering av PDA genomförs i enlighet med gällande lagar och regleringar.

Vad är PDA?

PDA kan exempelvis vara kemikalier, apparatur och programvaror som kan användas för både civila och militära ändamål. PDA kan även omfatta kunskap om tillverkning och användning av dessa produkter. Den som exporterar eller på annat sätt för ut dessa produkter och teknik ur landet är skyldig att ta reda på om dessa klassificeras som PDA.

Tänk på att det är export oavsett om varan som förs ut:

  • säljs
  • lånas ut ges bort
  • är temporär (där den exporterade produkten ska skickas tillbaka till universitetet).

Om klassificerade produkter ska skickas till land inom EU kallas det för överföring vilket som regel inte är tillståndspliktigt, däremot ska mottagaren informeras om klassificeringen.

Att klassificera PDA

Klassificeringen görs av ansvarig forskare med stöd av de medarbetare på institutionen som utbildats inom exportkontroll. Listan i bilaga I till EU:s förordning ligger till grund för klassificeringen av PDA.

Centralt vid förvaltningen finns en exportkontrollhandläggare för att vara ett stöd vid klassificering av produkter och för att, om erforderligt, söka tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) för export. Till stöd för klassificeringen har universitetet även tagit fram en checklista:

Checklista för klassificering av PDA Pdf, 406.3 kB.

Särskilt känsliga produkter

För vissa produkter måste man ha tillstånd även vid förflyttningar inom EU. Dessa är upptagna i bilaga IV i PDA-förordningen. I bilaga IV tillhör produkter som till exempelvis:

  • sprängutrustning
  • hydrofoner
  • missilteknik
  • kryptografi
  • vissa kemikalier
  • kärnteknik (kärnvapen)

Catch all-bestämmelsen

För att förhindra att exportörer medvetet försöker kringgå lagens intention finns även en så kallad ”Catch all”-bestämmelse som innebär att om exportören har kännedom att produkten/tekniken kan komma att användas till massförstörelsevapen så är den föremål för exportkontroll även om produkten ej finns upptagen på kontrollistan.

Utbildning, information och stödfunktion

För att sprida kunskap om klassificering av PDA och exportkontroll till de institutioner som berörs av regelverket har ett 15-tal medarbetare på universitetet gått en utbildning om exportkontroll.

En exportkontrollhandläggare finns anställd centralt vid förvaltningen som stöd för forskare och institutioner. Det är exportkontrollhandläggaren som kommer hantera SU:s ansökningar om exportkontroll mot ISP. Universitetet har beslutat om exportkontrollregler och handläggningsordning för exportkontroll som finns publicerade i regelboken.

Regler för exportkontroll
Handläggningsordning för exportkontroll

Sanktioner

Sanktioner kan riktas mot länder, företag eller enskilda personer. I Sverige följer vi de sanktioner som beslutas av FN, EU och OSSE. Typiska sanktionsåtgärder kan vara vapenembargo, finansiella sanktioner eller förbud mot utrustning som kan användas till förtryck av den egna befolkningen.

USA har i vissa fall egna sanktioner som Sverige och SU inte är lagligt bundna av men där det kan vara klokt att rådgöra med exportkontrollhandläggare kring hantering.

Kontakt

Exportkontroll (PDA)
För frågor angående PDA eller exportkontroll, skriv då till:

Senast uppdaterad: 2024-04-03

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen