Anvisningar till vissa blanketter Personal

På respektive blankett framgår hur den ska vara attesterad. De olika varianterna är följande:

 • Enbart ifyllande av attestantens namn – attestanten (beslutande chef) ska ha tagit del av underlaget och ansvarar för att informationen som godkänns är korrekt innan blanketten e-postas till Personalavdelningen.
 • Attest via eduSign – blanketten e-postas till Personalavdelningen.
 • Attest genom handsignatur – blanketten skickas i original till Personalavdelningen. Undantag är anställningsbeslut, som i stället ska inkomma via e-post.

Doktorandstege lönebeslut (uppflyttning till högre nivå)

Beslutet skrivs inte under, utan i och med att prefekt/motsvarande skriver sitt namn är beslutet fattat.

Under ”Delges” finns det två ifyllbara rader. I den första raden skrivs doktorandens namn. Den tredje, sista raden, är med för ev. extra namn.

Ladda ner blanketten på din dator innan du börjar fylla i. Skriv ut blanketten som Microsoft Print to PDF, öppna och spara filen sedan som PDF/A samt skicka den till Personalavdelningen.

Ledighetsansökan

All ledighet som går att söka i Primula ska sökas där. Övriga ledigheter som inte framgår i Primula skrivs under med digital signatur (eduSign) av prefekt/motsvarande och e-postas till din lönehandläggare.

Kom ihåg att fylla i hur många % av heltid arbetstagaren avser att tjänstgöra under ledigheten, se fältet ovanför "Typ av ledighet" i blanketten.

Vid deltidsarbete färre än 5 dagar/vecka ska blankett ”SU 9058 – Arbetstidsschema vid deltidsarbete” bifogas.

Löne- och tidrapport, tillfälligt anställd

Denna blankett används som underlag till Lönesektionen för registrering i Primula av:

 • timavlönande med utländskt personnummer och/eller SINK-beskattning, övriga timavlönade registreras i Primula på er institution/motsvarande
 • ledamot i styrelse
 • opponenter
 • sakkunniga
 • utländska föreläsare
 • studentrepresentanter.

Blanketten

Aktuella bestämmelser gällande timlöner för timlärare m.fl. återfinns i Stockholms universitets lokala kollektivavtal, Villkorsavtalet-SU.

Vid anställning av timavlönad ska en anställningsbekräftelse skrivas. Originalet ska till medarbetaren och kopian behåller ni på institutionen/motsvarande.

Kontering anges längst ner på blanketten.

Prefekt/motsvarande undertecknar blanketten digitalt (eduSign) såsom behörig för beslut om utbetalning

Blanketten e-postas till din lönehandläggare för registrering i Primula.

Lönen utbetalas månaden efter intjänandemånaden.

Omräkning

Del av timme anges i hundradelar (t.ex. 30 min = 0,50).

För T/A personal med kortare anställningstid än fyra veckor fastställs en individuell månadslön på heltid. Exempel 25 000 kronor per månad, månadslönen divideras med 165 för att få fram timbeloppet. Utöver timbeloppet tillkommer automatiskt 12 % i semesterersättning vid utbetalning.

För den eller de dagar arbetstagaren har arbetat anges antalet timmar och minuter i kolumnen "Antalet timmar och minuter". Minsta antal minuter är 15 och anges i hundradelar (t.ex. 15 min = 0,25). Ange också à-pris.

I "Summa timmar" anges de timmar arbetstagaren har fullgjort under kalendermånaden.

Utbetalning till utländska arbetstagare

Observera att för utländska arbetstagare gäller att ansökan om särskild inkomstskatt ska skickas till Skatteverket. Det är respektive institution/avdelning eller den anställde som ansöker om detta.

Upplägg av bankuppgifter i Danske Bank görs av lönehandläggaren. Fyll i blanketten ”Payment to foreign bank account”.

När allt är komplett och attesterat, e-postas följande till din lönehandläggare för registrering i Primula och upplägg i Danske Bank:

 • löne- och tidrapport
 • ansökan om SINK
 • beslut om SINK
 • blanketten ”Payment to foreign bank account”.

Redovisning: mertid, övertid, beredskap, jour, kvällsundervisning samt professorstimmar för anställd personal

Blanketten gäller för alla arbetstagare.

Del av timme anges i hundradelar (t.ex. 30 min = 0,50).

Attestanten (beslutande chef) skriver sitt namn och ska ha tagit del av underlaget samt ansvarar för att informationen som godkänns är korrekt, innan blanketten e-postas av behörig person till er lönehandläggare.

Observera att utförd mertid, övertid och kvällsundervisning ska redovisas per kalendermånad.

Kontakt

Vid frågor om Personalavdelningens blanketter

Senast uppdaterad: 2024-04-05

Sidansvarig: Personalavdelningen