Policy för flaggning vid Stockholms universitet

Rektor har 2023-12-14 beslutat om Policy för flaggning vid Stockholms universitet (dnr SU FV-4584-23).

Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Rikard Skårfors

Inledning

Detta dokument reglerar Stockholms universitets flaggning med svenska flaggan, utländska nationers flaggor samt universitetets och i universitetet ingående institutioners och centras egna flaggor. Dokumentets syfte är att ge vägledning avseende korrekt flaggning vid alla förekommande tillfällen såsom allmänna och särskilda flaggdagar, vid besök samt vid landssorg och dödsfall. Policyn utgår från lagen (1982:269) om Sveriges flagga samt förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar samt från gällande praxis och rekommendationer avseende flaggning vid svenska myndigheter, vilka inhämtats från Riksarkivets webbsida om flaggning. Ledningssekretariatet inom Rektors kansli ansvarar för uppföljning av dokumentet, medan Fastighetsavdelningen har ansvaret för dess genomförande.

Ansvar för och hantering av flaggstänger och flaggor

Inom Frescatiområdet finns nio officiella flaggstänger: tre vid Bloms hus, tre vid Aula Magna, en vid Manne Siegbahnvillan/Fakultetsklubben, en vid Nobelhusen och en vid Lilla Frescati. Därutöver finns två officiella flaggstänger vid forskningsstationen Tovetorp och en vid Askölaboratoriet.

Inom Albanoområdet finns sex flaggstänger som Akademiska Hus förvaltar tillsammans med bostadsbolaget Svenska bostäder enligt en särskild överenskommelse. Stockholms universitet får enligt överenskommelsen ha en flagga där. Fastighetsavdelningen ansvarar för att tillhandahålla en flagga och ersätta den vid behov. Parterna i överenskommelsen ansvarar för allt övrigt rörande flaggning på dessa flaggstänger, som därmed inte omfattas av denna policy.

Fastighetsavdelningen inom universitetsförvaltningen ansvarar för underhåll av alla flaggstänger i Frescati. I underhållsansvaret ingår även underhåll av flagglinor.
Vid övriga universitetsområden – Tovetorp och Askö – ansvarar respektive vaktmästeri för flaggstängernas underhåll.

Fastighetsavdelningen ansvarar för inköp och vård av flaggor.

För de officiella flaggstängerna i Frescati utförs hissning och halning av flaggor på allmänna och andra flaggdagar samt vid akademiska högtider och särskilda tillfällen av upphandlade bevakningsföretag.

Flaggor som används vid Stockholms universitet

Sveriges flagga

Svenska flaggor som inköps av Stockholms universitet ska vara tillverkade i enlighet med lagen (1982:269) om Sveriges flagga samt förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga.

Flaggans längd bör vara en fjärdedel av flaggstångens höjd.

Flaggan ska alltid behandlas med respekt och vara hel, ren och inte blekt eller missfärgad.

Flaggan ska hissas i topp med flagglinan ordentligt sträckt och säkrad. Mellan 1 mars och 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00, under resten av året klockan 09.00. Flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00.

Andra nationers flaggor

Fastighetsavdelningen ansvarar för att utländska nationers flaggor hyrs eller lånas in inför statsbesök eller annat besök av utländsk dignitär.

Vid flaggning med svensk och en utländsk nations flagga vid Bloms hus och Aula Magna ska den svenska flaggan hissas på mittflaggstången och den utländska flaggan på de båda omgivande flaggstängerna.

Vid flaggning med en svensk och två utländska nationers flaggor vid Bloms hus och Aula Magna ska den svenska flaggan hissas på mittflaggstången. De utländska nationernas flaggor hissas i bokstavsordning enligt ländernas namn på svenska, med den första flaggan på flaggstången till höger sett från byggnaden och den andra på den vänstra.

Andra nationers flaggor hissas och halas vid samma tider som den svenska.

Stockholms universitets flagga

Stockholms universitets flagga ska ha samma proportioner som Sveriges flagga och i övrigt ha ett utseende i enlighet med gällande Regler för visuell identitet, med mörkblå (universitetsblå) bottenfärg samt universitetets logotyp (märke och ordbild) i vitt.

Stockholms universitets flagga kan vara permanent hissad på samtliga officiella flaggstänger när allmän flaggdag eller annat tillfälle till flaggning med annan flagga inte föreligger. Den bör dock halas vid kraftig vind. Fastighetsavdelningen ska fortlöpande ha uppsikt över flaggornas skick och byta ut slitna eller skadade flaggor.
5 (8)

Övriga flaggor

Fastighetsavdelningen ska köpa in och underhålla ett erforderligt antal exemplar av EU-flaggan, FN-flaggan, den samiska flaggan, den sverigefinska flaggan, den romska flaggan, den tornedalska flaggan samt regnbågsflaggan/prideflaggan. Med undantag för den sistnämnda hissas och halas de samma tider som den svenska flaggan.

Externa organisationer, myndigheter, företag etc. som hyr universitetslokaler och önskar hissa sina flaggor utanför t.ex. Aula Magna kan göra det efter överenskommelse med Fastighetsavdelningen. Den externa aktören ska tillhandahålla sina egna flaggor.

Flaggdagar

Allmänna flaggdagar

På Stockholms universitets officiella flaggstänger flaggas på allmänna flaggdagar enligt förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar.
Allmänna flaggdagar redovisas nedan tillsammans med uppgift om vilka flaggor som ska hissas. Om inget annat anges hissas vid Bloms hus och Aula Magna tre svenska flaggor. Dagar då andra flaggor hissas tillsammans med svenska flaggan vid Bloms hus och Aula Magna ska den svenska flaggan hissas på mittflaggstången och den andra flaggan på de två omgivande flaggstängerna.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Tillfälle

Flaggor

1 januari

Nyårsdagen

Svenska

28 januari

Konungens namnsdag

Svenska

12 mars

Kronprinsessans namnsdag

Svenska

Första söndagen efter första fullmånen på eller närmast efter vårdagjämningen; infaller tidigast 22 mars och senast 25 april

Påskdagen

Svenska

30 april

Konungens födelsedag

Svenska

1 maj

Första maj

Svenska

Femtionde dagen och samtidigt sjunde söndagen efter påsk; infaller tidigast 10 maj och senast 13 juni

Pingstdagen

Svenska

29 maj

Veterandagen

Svenska

6 juni

Nationaldagen och svenska flaggans dag

Svenska

Söndag i maj eller juni vart femte år

Dag för val till Europaparlamentet

Bloms hus och Aula Magna:

En svensk och två EU-flaggor

Övriga: Svensk

Lördagen som infaller tidigast den 20 och senast den 26 juni

Midsommardagen

Svenska

14 juli

Kronprinsessans födelsedag

Svenska

8 augusti

Drottningens namnsdag

Svenska

Andra söndagen i september vart fjärde år; infaller tidigast den 8 och senast den 14 september

Val till riksdagen

Svenska

24 oktober

FN-dagen

Bloms hus och Aula Magna:

En svensk och två EU-flaggor

Övriga: Svensk

6 november

Gustav Adolfsdagen

Svenska

10 december

Nobeldagen

Svenska

23 december

Drottningens födelsedag

Svenska

25 december

Juldagen

Svenska

Icke officiella flaggdagar

Nedanstående dagar är inte förordningsstadgade allmänna flaggdagar men de uppmärksammas ändå i allmänhet av statliga myndigheter. Vid Stockholms universitet flaggas dessa dagar på flaggstängerna vid Bloms hus och Aula Magna.

Samernas nationaldag
På samernas nationaldag den 6 februari hissas vid Bloms hus och Aula Magna en svensk flagga på mittflaggstången och två samiska flaggor på de yttre.

Sverigefinnarnas dag
På Sverigefinnarnas dag den 24 februari april hissas vid Bloms hus och Aula Magna en svensk flagga på mittflaggstången och två sverigefinska flaggor på de yttre.

Romernas internationella dag
På romernas internationella dag den 8 april hissas vid Bloms hus och Aula Magna en svensk flagga på mittflaggstången och två romska flaggor på de yttre.

Europadagen
På Europadagen den 9 maj hissas vid Bloms hus och Aula Magna en svensk flagga på mittflaggstången och två EU-flaggor på de yttre.

Tornedalingarnas dag
På tornedalingarnas dag 15 juli april hissas vid Bloms hus och Aula Magna en svensk flagga på mittflaggstången och två tornedalska flaggor på de yttre.

Prideveckan
Under Prideveckan, vanligen vecka 31, hissas vid Bloms hus och Aula Magna Stockholms universitets flagga på mittflaggstången och prideflaggor på de yttre. Flaggorna är hissade dygnet runt under hela veckan.

Särskilda flaggdagar vid Stockholms universitet

Akademiska högtider

De akademiska högtiderna är

  • Installations- och promotionshögtiden (infaller årligen sista fredagen i september)
  • Magisterpromotionen (infaller två gånger per år, i maj respektive i november)

Vid dessa tillfällen flaggas vid Bloms hus och Aula Magna med en svensk flagga på den mittersta flaggstången och två av Stockholms universitets flaggor på de yttre.

Terminsstart
Vid terminsstarterna i januari och augusti flaggas vid Bloms hus och Aula Magna med en svensk flagga på den mittersta flaggstången och två av Stockholms universitets flaggor på de yttre.

Flaggning vid dödsfall

Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att sedan sänkas så att mitten av flaggans kortsida är mot två tredjedelar av flaggstångens höjd. Endast den svenska flaggan används vid flaggning på halv stång.
Vid kunglig persons dödsfall och jordfästning, samt om landssorg utlysts, flaggas på halv stång på samtliga officiella flaggstänger. Vid statsbegravning meddelas särskilda bestämmelser för flaggning; regeln är emellertid att vid kunglig persons jordfästning flaggas på halv stång hela dagen.
Universitetsdirektören beslutar i varje enskilt fall om flaggning på halv stång då medarbetare, student eller pensionerad medarbetare avlidit. Flaggning sker den dag dödsfallet inträffat om universitetet får kännedom om det, annars dagen därpå eller dagen för begravningen. På begravningsdagen hissas flaggan i topp när begravningen är över, alternativt kl. 15.00 om tidpunkten är okänd. Flaggning sker vid Bloms hus och Aula Magna, samt i förekommande fall på den övriga flaggstång där den avlidne varit verksam.
Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag äger flaggning på halv stång företräde.

Senast uppdaterad: 2024-06-03

Sidansvarig: Rektors kansli