Regler om avgifter för kopior av allmänna handlingar

Rektor har 2021-05-27 beslutat om regler om avgifter för kopior av allmänna handlingar (dnr SU FV-1474-21). Beslutet träder i kraft 2021-05-27.

Ansvarig enhet: Rättssekretariatet

Kontaktperson: Ellinor Sigelfeldt

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022)

1 Inledning

Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar vid Stockholms universitet. Uppgifter som omfattas av sekretess får endast lämnas ut efter en sekretessprövning.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling kan förutom att ta del av handlingen på plats begära att få en kopia av handlingen. Kopior av allmänna handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis ska avgiften betalas mot faktura, men ibland kan handlingarna skickas mot postförskott.

Stockholms universitet får enligt 4 § 8 punkten avgiftsförordningen ta ut avgift vid tillhandahållande av automatisk databasinformation (elektroniska handlingar). Enligt 5 § 2 stycket avgiftsförordningen får Stockholms universitet bestämma storleken på avgiften. Storleken på avgiften för kopior i form av utskrift (papperskopior) framgår direkt av 16 § avgiftsförordningen.

Kostnaden för kopior av allmänna handlingar tas ut enligt nedan. Den som lämnar ut handlingen ansvarar för att avgift i förekommande fall tas ut.

2 Avgifter för kopior

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och två kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in tas avgift ut som det vore papperskopior.

E-post ska inte användas för att lämna ut handlingar som innehåller personuppgifter om många individer eller många personuppgifter om enstaka individer.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen eller handlingarna omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor.

USB-minne

Avgift tas ut som för e-post plus inköpskostnaden för USB-minnet.

Porto

Kostnad för porto och postförskott tillkommer när avgift tas ut.

Uttag av avgift i särskilda fall

För det fall att någon återkommande begär ut handlingar på ett sätt som uppenbart syftar till att undkomma avgift får universitetet informera denne om att framtida begäran kommer debiteras från första sidan, om det rör utlämnande som papperskopior, och första handlingen, om det rör utlämnande genom e-post.

Vid nästa begäran tas avgift därefter ut med 2 kronor per sida, papperskopior, och 2 kronor per handling, e-post.

Uttag av avgift i förskott

Universitetet kan ta ut förskott på avgift för allmänna handlingar om den förväntas uppgå till minst fem hundra (500) kronor.

Förskottet ska i sådana fall tas ut med ett sådant belopp som med stor säkerhet inte överstiger det förväntade slutliga avgiftsuttaget.

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Rektors kansli