Lokalförsörjningsplan (LFP) 2023–2026

Den 1 december 2023 fastställde och beslutade universitetsstyrelsen vid Stockholms universitet Lokalförsörjningsplan 2023–2026 (utgåva 2023) som underlag för universitetets strategiska lokalförsörjning.

Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen

Ändamålsenliga lokaler i en föränderlig tid

Lokaler, deras läge samt utformning har stor inverkan på universitetets verksamhet och ska bidra till att på bästa sätt främja forskning, utbildning och samverkan vid universitetet.

Denna lokalförsörjningsplan ligger till grund för universitetets lokalplanering i ett längre perspektiv, för att tillhandahålla ändamålsenliga och resurseffektiva universitetsmiljöer, samt utgöra underlag för långsiktig kostnadsplanering. Lokalförsörjningsplanen styrs av verksamhetens behov samt förhåller sig till universitetets förutsättningar och det är universitetets strategier som utgör grunden för lokalförsörjningen under planeringsperioden 2023–2026.

Strategisk planering av universitetets lokaler är viktigt då vi befinner oss i en period med högre hyreskostnader på grund av tillskottet av nya modernare lokaler samtidigt som den ekonomiska utvecklingen i samhället är oförutsägbar. Dessutom har pandemin förändrat hur vi använder lokalerna, vilket i sin tur har skapat nya behov för universitetet.

Resurshushållning är viktigt vid universitetet och att använda resurser effektivt genom att optimera användningen av lokalerna är centralt i de kommande årens lokalförsörjningsarbete. Stockholms universitet behöver säkerställa att man hyr rätt lokaler till rätt kostnad. Den strategiska planeringen av lokalerna utgör en grund för hur universitet kan bidra till en långsiktig och hållbar användning av sina lokaler. Samtidigt finns goda möjligheter att förbättra universitetets befintliga utbud av lokaler och campus med målet att erbjuda studenter och medarbetare vid universitetet inspirerande och lämpliga lokaler. Detta innebär att universitet behöver utnyttja de lokaler man hyr på ett innovativt och effektivt sätt för att kunna erbjuda lokaler av hög klass.

I denna lokalförsörjningsplan ingår en plan för bostadsförsörjning, då möjligheten att kunna erbjuda bostäder nära campus är av central betydelse för att tillgodose behoven hos internationella studenter och forskare och därmed upprätthålla universitetets internationella konkurrenskraft.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplanen ska ligga till grund för lokalplaneringen vid universitetet i ett längre perspektiv och utgöra underlag för långsiktig och effektiv kostnadsplanering. Det övergripande målet är att tillhandahålla ändamålsenliga, effektiva och hållbara miljöer för universitetets verksamhet för att främja både utbildning och forskning.

År 2022 hade Stockholms universitet cirka 29 200 helårsstudenter och ungefär 5 600 anställda i genomsnitt. Universitetets lokalbestånd är cirka 302 000 m² med en lokalhyra på drygt 779 Mkr (enligt hyresavtal daterat 2022-12-31) fördelat på 86 hyresavtal med tio olika hyresvärdar. Huvuddelen av lokalbeståndet ligger i campusområdena Frescati och Albano, straxt norr om Stockholms innerstad. Universitetet har även ett fåtal lokaler i Stockholmsområdet och några forskningsstationer spridda i Sverige.

En strategisk plan har utvecklats baserat på universitetets övergripande strategier och Fastighetsavdelningens ansvarsområden. Utifrån den planen har tre fokusområden identifierats, vilka utgör grunden för lokalförsörjningen under perioden 2023–2026.

Styrdokumentet i pdf-format

Lokalförsörjningsplan 2023–2026 Pdf, 8.1 MB.

Senast uppdaterad: 2024-06-03

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen