Kvalitetspolicy

Rektor har 2019-10-24 beslutat om Kvalitetspolicy (dnr SU FV-1.1.2-3651-19).

Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Camilla Norrbin

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022)

Kvalitetspolicyn beskriver utgångspunkterna för hur Stockholms universitet säkrar och utvecklar kärnverksamheten – forskning och utbildning – med målet att uppnå högsta kvalitet.

Kvalitetsmedveten kultur

Universitetets kvalitetsarbete vilar på en vital och väl förankrad kvalitetsmedveten kultur som utmärks av ett reflekterande och kritiskt kunskapssökande liksom av ett förmedlande och försvar av etablerad kunskap. Forskning och utbildning utvecklas i nära samspel genom kollegialt arbete vid institutionerna i tät dialog med fakulteter, vetenskapsområden, universitetsledning och studenter. Kollegial granskning är en av hörnstenarna i strävan att utveckla högsta kvalitet. En annan är att universitetets professorer, lektorer och biträdande lektorer är aktivt verksamma inom såväl forskning som utbildning och därigenom medvetet bidrar till kvalitetssäkring och utveckling av båda verksamheterna. För att utbildning och forskning ska kunna bedrivas och utvecklas väl krävs ett kompetent och effektivt verksamhetsstöd. En inkluderande miljö är en del av kvalitetskulturen. I en sådan miljö tillvaratas de resurser som personal och studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför universitetet och alla bemöts på ett likvärdigt och respektfullt sätt.

Organisation och ledning

En kvalitetsdrivande kultur grundas på engagemang, förtroende och enskilt ansvarstagande. Det innebär att lärare, annan personal och studenter, utifrån sina respektive roller, ansvarar för att – såväl enskilt som i samarbete – aktivt bidra till att säkra och utveckla kvaliteten i universitetets verksamhet. Det grundläggande ansvaret för kvaliteten i forskning och utbildning ligger hos forskande och undervisande personal vid institutionerna. I universitetets kollegiala organ, som institutionsstyrelser och fakultets- och områdesnämnder, säkras kvaliteten i beredning och beslut genom den breda kompetens som ledamöterna tillsammans besitter. De kollegiala organen leds av ordförande, tillika linjechefer, som har ett övergripande ansvar för det löpande kvalitetsarbetet och för att, i dialog med och via underställda linjechefer och kollegiala organ, organisera verksamheten och leda nödvändigt förändringsarbete. Universitetet strävar efter en tillitsbaserad styrning där kontroller och uppföljningar genomförs resurseffektivt och i kvalitetsdrivande syfte. Denna strävan återspeglas i hur organisationen är uppbyggd med de olika ansvarsnivåerna synliggjorda genom universitetets tydliga och transparenta besluts- och delegationsordningar, vilka omfattar både kollegiala organ och chefer.

Ledarskapets roll är betydande inom all verksamhet och alla enheter. Skickliga chefer som med god förankring leder verksamheten och initierar och driver utvecklingsarbete borgar för hög kvalitet inom hela universitetet. Denna organisation och ansvarsfördelning skapar förutsättningar för god kunskapsspridning och låter universitetet agera ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt.

Kvalitetssystem

Universitetets kvalitetssystem består av både utveckling och granskning som omfattar förutsättningar, genomförande och uppföljning av utbildning och forskning. Internt ska systemet vara kvalitetsdrivande och bidra till att uppfylla målsättningen i universitetets strategier – att sträva efter att forskning och utbildning ska hålla högsta internationella kvalitet. I kvalitetssystemet ingår processer där forskningen och utbildningen regelbundet granskas och följs upp, i syfte att säkra kvaliteten och utveckla verksamheten. Kvalitetssystemet ska också säkerställa att lagar och förordningar som gäller universitetets verksamhet följs. Slutligen ska systemet möta kvalitetskrav, förväntningar och önskemål som ställs på verksamheten från statsmakterna, studenter och olika intressenter i omvärlden. De olika komponenterna i kvalitetssystemet beskrivs närmare på universitetets webbplats, både i styrdokument och på bestämda webbsidor.

Styrdokumentet i pdf-format

Kvalitetspolicy Pdf, 104 kB.

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Rektors kansli