Friskvårdsbidrag vid Stockholms universitet

Rektor har 2023-03-09 beslutat om regler för Friskvårdsbidrag vid Stockholms universitet (dnr SU FV-0185-23). Gäller från 2023-01-01. Ersätter rektorsbeslut Friskvårdsbidrag vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1006-22) 2022-03-24.

Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Emma Schiött

(Dokumentet har aktualitetsgranskats i april 2024.)

Inledning

Stockholms universitet vill uppmuntra sina medarbetare till hälsofrämjande aktivitet i syfte att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Regler

Stockholms universitet ger anställda mot uppvisande av kvitto rätt till friskvårdbidrag med upp till 3 000 konor inklusive moms per kalenderår. Vilka aktiviteter som är godkända för friskvård styrs av Skatteverkets regler.

En förutsättning för att erhålla friskvårdbidrag är att utgiften för friskvården är betald under anställningstiden och matchar motsvarande tid. Friskvårdsbidraget ges i förhållande till anställningstid och arbetets omfattning. Föräldralediga och sjukskrivna får nyttja hela förmånen under sin frånvaro (gäller även vid deltidsfrånvaro). Vid annan typ av tjänstledighet på heltid omfattas man inte av friskvårdsbidraget.

Friskvårdsbidraget ges i förhållande till arbetets omfattning enligt följande steg:

Hur mycket friskvårdbidrag kan man få?

Arbetets omfattning

Friskvårdsbidrag

5–20 %

600 kronor

21–40 %

1 200 kronor

41–60 %

1 800 kronor

61–80 %

2 400 kronor

81–100 %

3 000 kronor


Vid rätt till friskvårdsbidrag för del av år ska ansökan göras under pågående anställning vid Stockholms universitet. Antagna till forskarutbildningen med finansiering genom stipendium får nyttja friskvårdsbidraget.

Kostnaden ska belasta den anställdes institution, centrumbildning under fakultet eller förvaltningsavdelning.

Senast uppdaterad: 2024-05-06

Sidansvarig: Personalavdelningen