Utlysning av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning – omgång 9

Rektor beslutade den 25 april 2024 att utlysa den nionde omgången av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning. Utlysningen fokuserar på projekt inom tre teman: utbildningssamarbeten – lokalt, nationellt, internationellt, digitalisering och AI samt en övrig kategori.

Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har utlysts i åtta omgångar under perioden 2015–2022. Sammantaget har det inkommit 454 ansökningar, varav drygt hälften har beviljats medel om totalt cirka 61 mnkr. Samtliga institutioner har ansökt en eller flera gånger och spridningen inom och mellan områden och fakulteter har varit god.

Utlysningen för omgång 9 gäller projekt som planeras att genomföras under 2025 och omfattar kvalitetsutvecklingsarbete inom all utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För omgång 9 avsätts 6 mnkr, inklusive medel för pedagogiska ambassadörer (se nedan).

Teman för årets utlysning

Utbildningssamarbeten – lokalt, nationellt, internationellt

En aktuell trend inom högre utbildning är behoven av samarbete kring utbildningar som svarar mot studenternas, samhällets och akademins behov. Det kan gälla t ex lokala samarbeten kring tvärvetenskapliga utbildningar mellan institutioner och fakulteter inom universitetet, nationella samarbeten exempelvis inom Stockholm Trio, eller internationella samarbeten vilka för närvarande är särskilt aktuella inom Civis. Gemensamt för dessa utbildningssamarbeten är att de kräver mer resurser än institutionsvisa utbildningar. Olika regelverk och rutiner kräver kompromisser och utforskande av nya lösningar, och rektor vill genom denna utlysning stimulera och möjliggöra igångsättning av nya samarbeten.

Digitalisering och AI

Den ständigt pågående och ökande digitaliseringen i samhället har förändrat även den högre utbildningen. Denna process har pågått kontinuerligt under lång tid, men i samband med lanseringen av ChatGPT hösten 2022 tog behovet av utveckling ett stort språng. Det pågår inom universitetet ett mycket aktivt arbete med att utveckla undervisnings- och examinationsmetoder med sikte på att de nya generativa AI-verktygen både ska kunna utnyttjas och användas i utbildningen och samtidigt inte begränsa möjligheterna till rättssäker examination av studenterna. Dessutom behöver studenterna utveckla en kritisk förståelse av AI-tekniken. För att ytterligare stimulera detta arbete lyses medel ut för projekt med syfte att utveckla utbildningen så att dessa nya verktyg både kommer till nytta och används på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt utvecklingsarbete

Ibland föds idéer kring utbildningsutveckling som av olika anledningar är svåra att förverkliga inom ramen för ordinarie verksamhet. Det kan t ex bero på kompetensbrist eller att det handlar om nya metoder som behöver prövas i mindre skala innan de införs fullt ut. Därför finns i år även möjligheten att söka för innovativa lösningar på olika utbildningsfrågor.

Ansökan

Projektansökan ska omfatta högst 2 sidor, som kompletteras med en budget som tydligt redovisar hur medlen är tänkta att användas och ett kort CV för huvudsökande (max 1 sida). Omfattningen per projekt förmodas uppgå till maximalt 350 000 kr. Ansökan ska vara godkänd av prefekt/motsvarande vid huvudansvarig institution, vilket ska framgå av ansökan.

Lönemedel ska avse egentlig lönekostnad inklusive LKP. Inga OH-påslag beviljas. Endast anställda vid Stockholms universitet beviljas medel. Medel beviljas normalt inte för material/utrustning och heller inte för projekt som avser forskning.

Ansökningarna kommer att behandlas parallellt med ansökningar inom ramen för Centrum för universitets­lärarutbildnings (CeUL:s) utlysning av pedagogiska ambassadörer för 2025. Eventuella lönemedel som behövs för att kunna delta i CeUL:s pedagogiska ambassadörsprogram sökes inom ramen för denna utlysning av rektors medel för kvalitetsutveckling. Ange i ansökan om projektet även söker för att ingå i CeUL:s program för pedagogiska ambassadörer.

Ansökan kommer att bedömas utifrån tre kriterier:

  • överensstämmelse med utlysningens tema
  • genomförbarhet
  • angelägenhetsgrad

Resultaten av beviljade projekt förutsätts göras tillgängligt och spridas för att fler på universitetet ska kunna ta del av det. Det kan t.ex. göras genom universitetets öppna databas Figshare och/eller i samband med universitetets lärar-/kvalitetskonferenser. Stöd till pedagogiska utvecklingsprojekt, oavsett om det genomförs som pedagogiska ambassadörsprojekt eller ej, kan ges av CeUL.

Ansökan ska skickas elektroniskt till registrator@su.se med kopia till
malin.cederth.wahlstrom@su.se. Ange diarienummer SU FV-1469-24 i ämnesraden. Ansökan ska ha inkommit till registrator senast den 20 juni 2024. Beslut om vilka projekt som beviljas medel kommer att tas i början av höstterminen 2024.

Senast uppdaterad: 2024-04-25

Sidansvarig: