Tidsbegränsad anställning upphör

Rutinbeskrivning för när tidsbegränsad anställning upphör vid Stockholms universitet.

Rutinbeskrivning

1. Hämta blanketten ”Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer fortsätta":

Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer fortsätta Pdf, 109.6 kB.

 • Överlämna beskedet till den anställde personligen. Om det inte går ska det skickas med rekommenderad post till senast kända adressen.
 • Spara en kopia av beskedet under ett år. Kopian förvaras på institutionen/avdelningen.
 • Sänd en kopia till den anställdes fackliga organisation, alternativt alla tre om det är oklart om den anställde är fackligt ansluten: saco@saco.su.se; st@st.su.se; seko@seko.su.se.

Om den anställde eller dennes fackliga organisation begär överläggning kontakta er kontaktperson vid Personalavdelningen.

2. Sänd i ett e-postmeddelande till lönehandläggaren vid Personalavdelningen en underskriven och inskannad "Trygghetsstiftelsens underskriftsblankett".

Ange också eventuell tidigare statlig anställning och/eller eventuell ny anställning vid universitetet eller hos annan arbetsgivare.

Besked till den anställda om att tidsbegränsad anställning upphör

Om en arbetstagare med tidsbegränsad anställning inte kommer att erbjudas fortsatt anställning när anställning upphör, ska arbetstagaren få skriftligt besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. Beskedet ska överlämnas personligen och om det inte går kan det i undantagsfall skickas med rekommenderad post. Arbetstagare som har fått besked om att tidsbegränsad anställning upphör har rätt att vara ledig med bibehållen lön för att besöka Arbetsförmedlingen eller för att gå på anställningsintervjuer.

En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren eller sammanlagt mer än nio månader i särskild visstidsanställning under de senaste tre åren.

Undantagna från rätten till besked är anställningar som tidsbegränsats med stöd av högskoleförordningens 5 kap., dvs. doktorander och amanuenser samt anställningar som tidsbegränsats med stöd av det centrala kollektivavtalet, Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Vidare behöver besked inte lämnas när anställningen har varat högst tre månader i följd (10 § p. 1 anställningsförordningen, AF).

Besked till arbetstagarens fackliga organisation och rätten till överläggning

Om arbetstagaren är fackligt ansluten ska en kopia på blanketten även lämnas till den fackliga organisationen. Om den anställde har fyllt 68 år (69 år från och med den 1 januari 2023), ska inget besked lämnas till de fackliga organisationerna (10 § p. 3 AF).

Både den anställde och den fackliga organisationen har rätt att begära överläggning med anledning av beskedet. Om så sker ska kontakt tas med Personalavdelningen som bistår vid överläggningen.

Underskriftsblankett och anmälan till Trygghetsstiftelsen

När den anställde varit tidsbegränsat anställd i 24 månader omfattas hen av avtalet om omställning. Blanketten ”trygghetsstiftelsens underskriftsblankett" ska då undertecknas av både arbetsgivaren och arbetstagaren och skickas via e-post till lönehandläggaren vid Personalavdelningen. Ange också eventuell tidigare statlig anställning och/eller eventuell ny anställning vid universitetet eller hos annan arbetsgivare. Om inte arbetstagaren undertecknat blanketten, ska även skäl för detta anges i e-postmeddelandet till lönehandläggaren.

Trygghetsstiftelsens underskriftsblankett

Anmälan till Trygghetsstiftelsen när tidsbegränsad anställning upphör

En person som varit tidsbegränsat anställd under två år i följd vid Stockholms universitet omfattas av Avtal om omställning när anställningen upphör och ska därmed anmälas till Trygghetsstiftelsen av arbetsgivaren. Via Trygghetsstiftelsen kan statligt anställda, vars anställning upphör, få hjälp t.ex. för att söka nytt jobb.

Trygghetsstiftelsen

 1. Institutionen/avdelningen ska sända till

  – den personen vars tidsbegränsade anställning kommer att upphöra:
  Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att förlängas
  och
  – i ett e-postmeddelande till lönehandläggaren vid Personalavdelningen en underskriven och inscannad Trygghetsstiftelsens underskriftsblankett

  Ange också eventuell ny anställning vid universitetet eller hos annan arbetsgivare.
 2. Lönehandläggaren informerar Trygghetsstiftelsen, som därefter tar kontakt med berörda personer.

Företrädesrätt till återanställning (återanställningsrätt)

Arbetstagare som har varit tidsbegränsat anställda och där anställningen har upphört på grund av arbetsbrist, kan ha företrädesrätt till återanställning (återanställningsrätt). En förutsättning för återanställningsrätten är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än tolv månader under de senaste tre åren. Arbetstagaren måste själv göra anspråk på sin företrädesrätt till återanställning efter det att denne fått besked om att den tidsbegränsade anställningen kommer att upphöra. I beskedet ska det anges huruvida arbetstagaren har återanställningsrätt eller inte och vad hen behöver göra för att åberopa återanställningsrätten.

Återanställningsrätten gäller från och med att den anställde har gjort anspråk på sin återanställningsrätt till dess att nio månader har förflutit från anställningens sista dag.

Undantagna från återanställningsrätten är anställningar som tidsbegränsats med stöd av högskoleförordningens 5 kap., dvs. doktorander och amanuenser samt anställningar som är tidsbegränsade med stöd av de centrala kollektivavtalen, Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare och Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Vidare har anställda som fyllt 68 år (69 år från och med den 1 januari 2023) ingen återanställningsrätt (33 b § lagen om anställningsskydd, LAS).

Återanställningsrätten i staten innebär att en arbetstagare som har gjort anspråk på sin återanställningsrätt ställs som sökande vid utlysning av vakanta befattningar om den anställde uppfyller kvalifikationskraven. Den anställdes meriter prövas därefter i konkurrens med andra sökande utifrån kriterierna förtjänst och skicklighet.

Om det finns arbetstagare med återanställningsrätt kan arbetsgivaren besluta att anställa dessa utan att dessförinnan utlysa befattningen. Innan sådan anställning sker måste kontakt tas med Personalavdelningen för att säkerställa att det inte finns andra arbetstagare som har återanställningsrätt till den aktuella befattningen.

Återanställningsrätten upphör direkt om en arbetstagare får en ny anställning inom universitetet eller om arbetstagaren tackar nej till ett skäligt erbjudande.

Särskilda regler för särskild visstidsanställning

Arbetstagare som har varit tidsbegränsat anställd i en särskild visstidsanställning har företrädesrätt till återanställning om arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än nio månader under de senaste tre åren. Denna återanställningsrätt gäller endast till en ny särskild visstidsanställning.

Särskilda regler för säsongsanställda

En säsongsanställd arbetstagare som inte kommer att få förnyad säsongsanställning ska få besked om detta minst en månad innan den nya säsongen påbörjas. En förutsättning för beskedet är dock att arbetstagaren har varit anställd i mer än sex månader de senaste två åren. Säsongsanställda har företrädesrätt till återanställning om de har varit anställda i mer än sex månader under de senaste två åren.

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Personalavdelningen