Upphovsrätt och öppna licenser

Det finns olika regler kring upphovsrätt för text respektive bild. Här kan du läsa både om hur du hanterar upphovsrätt för ditt eget material och vad du behöver tänka på om du vill använda andras upphovsrättsskyddade material.

Upphovsrätt (copyright)

Upphovsrätt innebär att den som äger eller publicerar material och innehar det upphovsrättsliga skyddet också äger rätten att bestämma över hur det ska användas. Du kan till exempel överlåta rättigheter till ett förlag, eller välja en licens för din publicering.

Material som omfattas av upphovsrätt är, utöver upphovspersonens livstid, skyddat i 70 år efter det att upphovspersonen har avlidit. Vill du använda upphovsrättsligt skyddat material måste du alltid formellt fråga ägaren om det är tillåtet att använda materialet. Du kan behöva betala en avgift för återanvändning.

Använda andras material

I vetenskapliga sammanhang går det bra att återanvända material från andra publikationer i din artikel eller bok så länge du inkluderar en tydlig referens till originalet och, där det är relevant, ber om tillstånd att publicera till exempel en bild eller en tabell som en annan forskare tagit fram.

Det är viktigt att du ber om tillstånd i god tid och ger tillräckligt med information om din publikation till upphovsrättsinnehavaren. För att få med alla relevanta aspekter när du ber om tillstånd kan du använda mallen nedan. Det går bra att anpassa texten i mallbrevet efter dina behov och det går oftast också bra att inkludera texten i ett vanligt e-postmeddelande.

Tillståndsbrev för att återpublicera material (215 Kb) Word, 216 kB.

Bilder och upphovsrätt

Konstnärliga verk, bilder, illustrationer och diagram har ett upphovsrättsligt skydd som innebär att de inte får användas av någon annan utan upphovsmannens tillstånd. Skyddet regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729).

Organisationen Bildupphovsrätt företräder tusentals svenska och internationella konstnärer. Om du vill använda en bild av någon av dessa kan du vända dig till Bildupphovsrätt. I andra fall kan du kontakta upphovsmannen, förlaget eller utgivaren. Ange alltid i vilket sammanhang du vill använda verket och var det ska publiceras.

Som forskare behöver man ibland använda bilder i sin forskning för att åskådliggöra vissa resonemang. Det finns inom den svenska upphovsrättslagstiftningen undantag som gör det möjligt att publicera bilder utan att först behöva be upphovsrättsinnehavaren om lov eller bli ersättningsskyldig. Du kan läsa mer i bilagan Bilder och forskning (pdf).

Skulle du inte få tillstånd att använda en bild i en elektronisk utgåva kan du ersätta bilden med en förklarande text: ”Av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan”.

Bilder och forskning (pdf) Pdf, 256.2 kB.

Licensiera ditt material

Om du har skapat ett material som du vill dela med andra finns det olika sätt att licensiera materialet. På så sätt talar du om för läsaren eller användaren hur de kan återanvända materialet.

Det går att licensiera allt från artiklar, bokkapitel, hela böcker, andra publikationer (t.ex. bloggtexter) och undervisningsmaterial. Licensen ska alltid markeras tydligt i materialet, t.ex. på titelsidan eller första sidan.

Vad innebär öppna licenser?

När du publicerar med öppen tillgång behåller du din upphovsrätt, men lägger till en så kallad öppen licens som talar om för den som läser eller laddar ner materialet hur det får användas.

Creative Commons är vanligt förekommande öppna licenser. De administreras av en oberoende och samfinansierad organisation och gäller internationellt.

Alla licenserna innebär att den som använder ditt arbete måste ange att du har skapat det, men inte på ett sätt som implicerar att du står bakom deras arbete. Dock måste alltid upphovsrättsinnehavaren namnges och det ska finnas en länk med till originalet.

  • BY – står för ”attribution” och betyder att det går att återanvända, dela, bygga vidare på och förändra materialet. Ingår i alla licenser.
  • SA – står för ”share alike” och betyder att det går att återanvända materialet, men att det måste ske under samma villkor som originalet.
  • NC – står för ”non commercial” och materialet får då delas fritt, men inte i kommersiella syften.
  • ND – står för ”no derivatives” vilket betyder att materialet får återanvändas, men absolut inte förändras i relation till originalet.

Dessa fyra licenselement kan kombineras till sex olika licenser. Det vanligaste valet är CC BY, som är den licens som de flesta förlag som erbjuder öppen tillgång-publicering använder.

Att använda öppna licenser möjliggör för andra forskare att återanvända material för vidare forskning genom att t.ex. öppna upp information för att läsas av maskiner (också kallat ”text-and-data-mining”). Licenserna kan även appliceras på publicering av forskningsdata.

Bilden nedan visar ett spektrum av öppna licenser från så kallat ”public domain” (CC 0, dvs. allmänt tillgängligt material utan författarrättigheter) och upphovsrättsskyddat material (copyright). Den vänstra sidan visar licensernas användningsområden. Färgerna indikerar hur fritt materialet kan spridas, från mörkgrönt som indikerar stor frihet för spridning och ändring till gult där inga ändringar tillåts.

By Shaddim; original CC license symbols by Creative Commons - https://creativecommons.org/about/downloads/https://creativecommons.org/policies/Original CC license icons licensed under CC BY 4.0, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47247325

Bilden är skapad av Shaddim. Delas med CC BY 4.0, och är hämtad från https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Creative_commons_license_spectrum.svg

Publicera ditt material

Material publicerat inom Stockholms universitet

Du som författare har upphovsrätten och kan göra publikationen fritt tillgänglig om du inte har skrivit ett särskilt avtal som förbjuder detta.

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Du kan som författare, i ett standardavtal med förlaget, ha begränsat eller avsagt dig dina rättigheter. De flesta stora förlag tillåter ändå att artiklar görs fritt tillgängliga mot att vissa villkor uppfylls. Om du vill veta vad som gäller för tidskriften du har publicerat i kan du söka upp tidskriftens förlags policy i SHERPA/RoMEO. Se även Parallellpublicering i DiVA nedan.

För många tidskriftsförlag finns det också övergripande avtal för att publicera med öppen tillgång, där biblioteket helt eller delvis kan stå för publiceringskostnaden.

SHERPA/RoMEO

Parallellpublicering i DiVA

Kostnadsfria och rabatterade publiceringsavgifter

Avhandlingar

För monografiavhandlingar som ges ut av institutionen, och för kappan i sammanläggningsavhandlingar, har du som författare upphovsrätten och kan göra avhandlingen/kappan fritt tillgänglig.

Är monografiavhandlingen utgiven på förlag behöver du kontakta förlaget eller utgivaren och be om tillåtelse att göra avhandlingen fritt tillgänglig.

För artiklar som ingår i avhandlingen gäller de avtal som ingåtts med respektive utgivare. Kontakta utgivaren och be om tillåtelse att göra artikeln fritt tillgänglig.

Övrigt material

För annat material som böcker, antologibidrag, publicerade konferensbidrag, rapporter etc. kan du kontakta förlaget eller utgivaren och be om tillåtelse att göra materialet fritt tillgängligt.

När det gäller kontrakt för bokprojekt är rutinerna ofta annorlunda och du som författare behöver vara säker på att dina rättigheter tas till vara samt att du kan använda och tillgängliggöra materialet som en del av din forskargärning. Du kan läsa mer om vad du ska tänka på när du skriver på ett kontrakt med ett förlag i denna checklista.

Checklista Förlagsavtal (pdf) Pdf, 65.9 kB.

Upphovsrättsorganisationer

Kontakt

Ytterligare information om upphovsrätt inom forskning

Allmänt publiceringsstöd och Stockholm University Press
Open access
Frågor om publiceringsavgifter (APC) och bibliotekets publiceringsavtal

Senast uppdaterad: 2024-05-14

Sidansvarig: Universitetsbiblioteket