Tillgänglig och trovärdig publicering

Publicerade forskningsresultat ska vara trovärdiga och tillgängliga. Därför är det viktigt att tänka strategiskt om hur du synliggör och sprider din forskning. Universitetet följer också upp din publiceringsaktivitet för utvärdering.

Trovärdig spridning av forskning

Att offentliggöra forskningsresultat genom publicering är en lagstadgad uppgift för alla forskare. Traditionellt har vetenskaplig publicering avsett vetenskapligt granskade artiklar eller böcker. Idag har den tekniska utvecklingen möjliggjort att fler värdefulla resultat ur forskningsprocessen kan tillgängliggöras.

Vad, hur och var du väljer att publicera beror på vad som bidrar till kunskapen i ditt forskningsfält och vad som värderas där. Antalet artiklar är vad som i traditionellt räknats i meritbedömningar men fler typer av publikationer kan komma att bli meriterande i framtiden och reformer av forskningsutvärdering och meriteringssystem diskuteras, bland annat genom CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment).

Exempel på publikationer utöver de traditionella formaten är forskningsdata, så kallade "preprints", programkod, metodbeskrivningar, enkäter, rapporter, konferenspresentationer och lärresurser. Dessa vetenskapliga bidrag kan publiceras formellt med en öppen licens (till exempel Creative Commons, CC BY) via lämpliga plattformar eller repositorier, för att göras så öppna och FAIR som möjligt.

Läs mer om upphovsrätt och öppna licenser

Publicera i enlighet med FAIR-principerna

Rekommendationen är att publicera i kanaler (det vill säga förlag, tidskrifter eller repositorier) som bidrar till att göra ditt material så FAIR som möjligt. FAIR står för sökbar, tillgänglig, interoperabel och återanvändbar. Framförallt tre saker är centrala för FAIR:

  • fylliga, standardiserade metadata som beskriver publikationen och gör den lätt att hitta.
  • en unik, beständig identifierare för publikationen (till exempel en digital object identifier, DOI) som gör det möjligt att spåra och länka till publikationen.
  • en tydligt angiven licens som anger hur publikationen får återanvändas och ska citeras (till exempel Creative Commons CC-BY-licens).

Detta gör materialet enklare för både maskiner och människor att hitta, ladda ner, förstå, hantera och återanvända. Det är också enklare för dig att arkivera ditt forskningsprojekt om du redan publicerat resultat enligt FAIR-principen.

Välj en pålitlig publiceringskanal

I olika forskningsfält finns olika praxis kring hur du når dina relevanta målgrupper och vilka publiceringskanaler som är meriterande. Det är ofta bra att sampublicera med andra forskare för en bredar internationell spridning. När du ska publicera artiklar eller böcker bör du vara särskilt uppmärksam på:

  • om kanalen erbjuder sakkunniggranskning (peer-review),
  • publiceringskanalens relevans i ditt forskningsfält,
  • möjligheten att publicera med öppen tillgång.

När du väljer vart du ska skicka ditt artikelmanus finns många parametrar att ta hänsyn till. Du kan undersöka vilka tidskrifter som är tongivande inom ditt forskningsområde, var andra forskare inom ditt område publicerar sig, och var du själv hittar relevanta forskningsartiklar att bygga vidare på.

Verktyget Think. Check. Submit. kan ge vägledning till vilka frågor du bör ställa för att hitta tillförlitliga aktörer. Universitetsbiblioteket har avtal med flertalet förlag där det är enkelt att publicera med öppen tillgång. Det finns också stöd via databaser som till exempel Directory of Open Access Journals (DOAJ) som listar öppet tillgängliga tidskrifter som uppfyller krav för trovärdiga kanaler.

Tänk på att varje tidskrift har sin process för hur du ska skicka in ditt bidrag så du behöver anpassa ditt arbete enligt de specifika riktlinjerna.

Även i valet av bokförlag bör du ta reda på vilka aktörer som är tongivande inom ditt forskningsområde, var andra forskare inom ditt område publicerar sig, och var du själv hittar relevant forsknings- eller kurslitteratur.

Verktyget Think. Check. Submit. hjälper dig att bedöma trovärdigheten även vid utgivning av böcker och bokkapitel.

Om du vill publicera din bok med öppen tillgång finns vissa förlag som kan hjälpa till. I Sverige finns Stockholm University Press eller Kriterium , men du kan också söka bland förlag som finns i databasen DOAB (Directory of Open Access Books) för att hitta andra kanaler som erbjuder sakkkunniggranskning och öppen licensiering.

I ett repositorium kan du publicera färdiga dokument som till exempel forskningsdata, kod, metodbeskrivningar, så kallade "preprints", bilder, eller lärresurser. Dessa blir då öppet tillgängliga publikationer med dig som registrerad upphovsperson och kan citeras och länkas till.

Ett repositorium är ofta anpassat till olika sorters material eller ett särskilt ämnesområde. Undersök vilka repositorier andra forskare i ditt fält använder. Re3data.org är en söktjänst som för register över olika repositorier. Om du är osäker på ett repositoriums trovärdighet, konsultera Science Europes vägledning för forskare: ”Guiding the Selection of a Trustworthy Repository.”.

Universitetet hjälper dig att hantera material i vissa databaser och har checklistor för hur du går tillväga för att publicera arbeten som inte är artiklar eller böcker. Läs mer under Publicera data. Tänk också på att det går att lagra och arkivera dokument utan att de behöver publiceras.

Registrering av publikationer

Publiceringsaktiviteten vid universitetet ska registreras i DiVA. Data om publikationer följs regelbundet upp och analyseras med hjälp av bibliometriska mått. I vissa fall kan sådan information användas vid fördelning av medel och i meritbedömning. Att dina publikationer kan hittas är således viktigt. En felstavning av namn eller organisation kan göra att din publicering inte räknas.

Använd beständiga identifierare

För att informationen om publikationer ska bli så rätt som möjligt rekommenderas du att i största möjliga utsträckning använda beständiga identifierare för olika typer av viktig information som till exempel:

Beständiga identifierare är länkar som inte bryts och inte kan förväxlas (till skillnad från URL:er). Detta möjliggör effektiv länkning och högre datakvalitet som är enklare att följa upp, både för dig själv och för lärosätet.

Vad är en beständig identifierare (persistent identifier) - wikipedia

Registrera ditt ORCID

Registrera gärna ett Open Researcher and Contributor ID (ORCID) att uppge i samband med all din publicering för att särskilja dig från andra forskare. Om du fyller din ORCID-profil med information och håller den uppdaterad så kan du exportera informationen till många andra system (för att enkelt skapa akademiska CV:n, till exempel) och slipper manuell inmatning i fler än ett system. Den som söker forskningsmedel i Prisma måste ange ett ORCID. Du kan logga in i ORCID med hjälp av ditt SU-id.

Registrera ett ORCID – din egen beständiga identifierare

Publicering med ISBN

För enstaka publikationer som till exempel böcker eller rapporter ska ett unikt ISBN registreras. Det är ett unikt nummer som gör att din bok hittas i olika system och bibliotekskataloger. Varje format, till exempel en tryckt bok, en e-bok eller en pdf ska ha ett eget ISBN. Ange alla ISBN på bokens tryckortssida.

Läs mer om ISBN hos Kungliga biblioteket

För att visa trovärdigheten ska det via ISBN tydligt framgå att det är en publikation från Stockholms universitet. Om din institution inte har en egen lista kan universitetsbiblioteket tilldela dig ISBN. Kontakta publish@su.se för att få ett ISBN. Ange följande detaljer: Författare, titel, serie, utgivningsår, format för publicering.

Läs mer om att registrera ditt arbete i DiVA.

Läs mer om bibliometri och publiceringsanalys.

Länka samman din forskning

Att publicera och länka samman dina vetenskapliga bidrag kan innebära att du får fler läsare och fler citeringar. Du bör till exempel länka till underliggande data (med hjälp av datats DOI eller annan beständig identifierare) när du publicerar en artikel, och omvänt.

The citation advantage of linking publications to research data

Data reuse and the open data citation advantage

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Sidansvarig: