Checklista inför datapublicering

När du valt repositorium för dina forskningsdata (eller dess metadata, om forskningsdata inte kan publiceras med öppen tillgång) kan du i god tid förbereda dem på ett sätt som gör dem så öppet tillgängliga och FAIR som möjligt vid publicering.

Fyll i alla relevanta metadatafält

Beskriv dina forskningsdata så fullständigt som möjligt i repositoriets metadatafält.

Namnge filer väl

Du förbättrar forskningsdatas tillgänglighet och beständighet om du namnger dina filer väl inför publicering och bevarande. Det är bra om du för egen del tidigt skapar en konsekvent struktur för hur du namnger dina filer. Filnamn bör vara informativa och beskrivande för att kunna hittas och förstås ur sitt sammanhang och i en tvärvetenskaplig miljö. Filnamn bör inkludera datum. Filnamn bör inte innehålla några förbjudna tecken eller blanksteg. Tillåtna tecken är: A-Za-z0-9_-.. Använd helst bara punkt (.) en gång för att separera filtillägget. Dessa rekommendationer ger förbättrad maskinläsbarhet och sökbarhet. DataCarpentry, DataOne, Dryad och Stanford har guider till god praxis för filnamngivning.

God praxis för mappstruktur och filnamngivelse, Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Använd tillgängliga filformat

Du rekommenderas spara dina forskningsdata i vanliga, öppna och väldokumenterade filformat. Då blir forskningsdata tillgängliga för fler och på längre sikt. Svensk Nationell Datatjänst (SND) listar rekommenderade filformat för långtidsbevarande och tillgänglighet. När ett proprietärt filformat erbjuder viktig funktionalitet (till exempel en Excel-arbetsbok med flera ark, inbäddade diagram eller bilder) ska du förstås publicera och bevara forskningsdata i det filformatet, men du får gärna också lägga till en version av datafilen i ett öppet filformat. Det är viktigt att beskriva filformaten så exakt som möjligt. Referera till den programvara (och version) med vilken filerna skapades och kan öppnas. Detta är särskilt viktigt när objektet innehåller .zip- eller .tar-mappar som innehåller flera olika filformat.

Att välja filformat, Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Namnge och beskriv variabler väl

Är dina variabler (kolumnrubriker) begripliga och möjliga att tolka korrekt av dig själv eller en kollega om 5–10 år? Eller av en forskare från en annan disciplin? Noteras måttenheten tydligt för varje variabel? Behövs tilläggsdokumentation i en README-fil eller separat kodbok för dessa detaljer?

Ange om du använder standarder och auktoriteter

Om det finns auktoriteter (vokabulärer eller andra domänspecifika standarder) som hjälper till att förklara dina forskningsdata så länka till dessa, både i metadata och i faktiska datafiler. Auktoriteter ökar forskningsdatas maskinläsbarhet och gör dem mer FAIR. Läs mer hos Riksantikvarieämbetet om standarder och auktoriteter som berikar data inom kulturarvsforskning.

Hur du berikar metadata med auktoriteter, Riksantikvarieämbetet
Webinar 'Enriching Metadata - Enriching Research', the Swedish National Heritage Board

Kontrollera att alla länkar till eventuella referenser fungerar

Använd i mesta möjliga mån beständiga länkar (såsom en Digital Object Identifier, DOI) framför andra länkar till webbsidor och PDF:er som kan bli brutna.

Ange tydligt den/de publikation(er) som baserar sig på data

Ange fullständig referens (inklusive DOI) till den eller de publikationer som bygger på de forskningsdata du håller på att publicera. Om DOI för den refererade publikationen ännu inte är känd, till exempel för att artikeln ännu inte har godkänts för publicering kan detta adderas senare. Metadata kan alltid ändras efter att ett dataset publiceras men datafiler (och deras filnamn) kan inte ändras utan att en ny version av hela posten (med ny DOI) skapas. Repositorier visar ofta upp versionshistorik.

Ange ORCID

Vänligen koppla ditt ORCID till ditt konto i valt repositorium. Om du inte har ett ORCID kan du enkelt registrera ett konto och länka det till ditt universitetskonto. Du bör endast ha ett ORCID och hålla det uppdaterat.

Registrera ett ORCID

Ange institution korrekt

Uppge din institution på rätt sätt i metadata. När din institutionstillhörighet måste skrivas in manuellt, vänligen kopiera och klistra in institution/avdelningsnamn från dessa listor: engelska/svenska.

Senast uppdaterad: 2024-03-25

Sidansvarig: Universitetsbiblioteket