Wallenbergstiftelserna

Allmän information om och riktlinjer för ansökan till Wallenbergstiftelserna. Observera att vissa Wallenbergstiftelser förutsätter att ansökningar granskats och prioriterats av universitetet.

Universitetsintern granskning och prioritering sker vid ansökan till: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW), Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW), och Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS; gäller endast "Större projekt").

Rektors stödbrev/intygan är en obligatorisk bilaga som i dessa fall ska bifogas den elektroniska ansökan.

Wallenbergstiftelserna avser här:

Föransökan

Innan du börjar skriva på din ansökan bör du diskutera med prefekten. Det är prefekten som sänder iväg föransökan till Avdelningen för forsknings-och samverkansstöd; det innefattar att prefekten har att ta ställning till om ansökan är i linje med institutionens forskning/forskningsprofil och om föransökan håller god kvalitet. Föransökan görs på särskild blankett som skickats till berörda prefekter. Blanketten innehåller korta anvisningar för ifyllandet.

Intern prioritering och granskning

Den interna prioriteringsprocessen görs på områdesnivå inom humanvetenskap och naturvetenskap. Vicerektor för respektive område har utsett en grupp bestående av dekaner/prodekaner/sektionsdekaner som läser och prioriterar föransökningar, dvs gör ett urval utifrån kriterierna för resp. stiftelse och utlysning. Prioriterade sökande får utveckla fullständig ansökan. Stödbrev erhålls efter att ansökan och budgetdokument godkänts.

Handläggningsordning för ansökningar från Stockholms universitet till Wallenbergstiftelserna finns under Styrdokument i Regelboken (där även som PDF).

Ytterligare information läggs kontinuerligt till denna sida och uppdateringar sker löpande.

Översikt ansökningstider och universitetets interna processer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW)

Bidragsform

Forskningsprojekt

Intern utlysning*

juni 2023

Deadline föransökan

4 sep 2023

Deadline full ansökan

30 nov 2023

Sista ansökningsdag hos stiftelsen

1 feb 2024

Bidragsform

Wallenberg Academy Fellows (WAF)

Intern utlysning*

juni 2024

Deadline föransökan

meddelas senare

Deadline full ansökan

meddelas senare

Sista ansökningsdag hos stiftelsen

15 feb 2025

Bidragsform

WAF förlängning

Intern utlysning*

Tillämpas ej; kontakta forskningssekreterare

Deadline föransökan

Deadline full ansökan

Sista ansökningsdag hos stiftelsen

25 april 2024

Bidragsform

Matematikprogr.

Intern utlysning*

juni 2024

Deadline föransökan

Tillämpas ej

Deadline full ansökan

1 sep 2024

Sista ansökningsdag hos stiftelsen

5 okt 2024

Bidragsform

Wallenberg Scholars

Intern utlysning*

jan 2023

Deadline föransökan

15 feb 2023

Deadline full ansökan

14 april 2023

Sista ansökningsdag hos stiftelsen

12 maj 2023

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW)

Bidragsform

Forskningsprojekt

Intern utlysning*

Okt 2023

Deadline föransökan

19 jan 2024

Deadline full ansökan

Tillämpas ej

Sista ansökningsdag hos stiftelsen

1 april 2024

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

Bidragsform

Forskningsprojekt

Intern utlysning*

Okt 2023

Deadline föransökan

19 jan 2024

Deadline full ansökan

Tillämpas ej

Sista ansökningsdag hos stiftelsen

1 april 2024

Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS)

Bidragsform

Större forskningsprojekt

Intern utlysning*

Feb 2024

Deadline föransökan

Tillämpas ej

Deadline full ansökan

6 maj 2024

Sista ansökningsdag hos stiftelsen

1 juni 2024

*När Wallenbergstiftelserna publicerat utlysningen tar Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd i samråd med vicerektorerna fram tidsplan och information om den aktuella interna processen och skickar till berörda prefekter samt publicerar uppdaterad information på Medarbetarwebben.

Intern process och tidplan för ansökningar till MMW och MAW 2024

Utlysningarna föregås av en intern urvalsprocess på universitetet som samordnas av Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. Föransökan görs genom ifyllande av särskild blankett som har skickats ut till prefekter och föreståndare inom det Humanvetenskapliga området.

Blanketten ska skickas per e-post av prefekt/motsvarande till sofia.irinarchos@su.se senast fredagen den 19 januari 2024. Sista ansökningsdag hos respektive stiftelse är den 1 april 2024.

Till skillnad från tidigare år utlyser stiftelserna år 2024 inga riktade anslag. Det är dock ändå en god idé att gå in på respektive stiftelses hemsida under ”Beviljade anslag” för att se vilken typ av projekt som vanligtvis finansieras.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW)

Beviljar företrädesvis anslag inom samhällsvetenskap. Projektstorlek: 3–10 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW)

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

Beviljar företrädesvis anslag inom humaniora och lärande. Projektstorlek: 1–5 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

Föransökan (se blankett) ska skrivas på engelska och kommer att granskas av det humanvetenskapliga områdets forskningsberedning. Sökande vars föransökningar prioriterats kan fullfölja ansökan och kommer att förses med det obligatoriska intyg från rektor som ska bifogas när ansökan skickas in till stiftelsen.

Föransökan Word, 167.5 kB.

Wallenbergstiftelsernas budgetmall Excel, 81 kB.

Granskningen kommer att ha en tydlig koppling till de riktlinjer som framgår i utlysningstexten på respektive stiftelses webbplats:

Projektanslag MMW

Projektanslag MAW

19 januari: Sista dag att inkomma med föransökan till Sofia Irinarchos (skickas av prefekt/föreståndare).

5 februari: Sökande får besked om huruvida föransökan godkänts internt (preliminärt datum).

30 mars: De internt godkända sökande får rektors intyg från Forskningsstöd (senast)

1 april: Sista dag att skicka in ansökan genom Wallenbergstiftelsernas e-ansökningssystem. Obs att forskaren precis som tidigare år själv gör detta.

BWS: Vetenskapliga projekt av större storlek inom konstvetenskap och arkeologi 2024

Information om SU:s internprocess för projektansökningar Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS) – Vetenskapliga projekt av större storlek, projektbudget max 2 mnkr:

Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS) – Vetenskapliga projekt av större storlek

6 maj: Fullständig ansökan enligt stiftelsens riktlinjer för utlysningen (endast de nedanstående punkterna) skickas till sofia.irinarchos@su.se på Avdelningen för forsknings-och samverkansstöd (FS):

  • Huvudsökandes och eventuella medsökandes CV:n (max 2 A4-sidor per person)
  • En projekt- och tidsplan
  • En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 3 500 tecken inkl. mellanslag

15 maj: Sökande får besked om huruvida ansökan prioriterats internt.

1 juni: Sista dag för prioriterade sökande att ansöka elektroniskt i stiftelsernas e‑ansökningssystem. Innan dess kommer de genom FS ha fått det intyg undertecknat av rektor som stiftelsen kräver ska bifogas ansökan.

Kontakt

Frågor kring stiftelserna och deras utlysningar ställs till universitetets kontaktperson för Wallenbergstiftelserna, forskningssekreterare Sofia Irinarchos vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd, e-post: sofia.irinarchos@su.se

För budgetfrågor kontakta anne.stenberg@su.se

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd