Horisont Europa

Storsatsningen Horisont Europa är EU:s ramprogram som fördelar 95,5 miljarder euro till forskning och innovation under sjuårsperioden 2021-2027. Här finns stora möjligheter till finansiering av individuella projektbidrag, mobilitetssatsningar och stöd till infrastruktur och forskning i tematiskt inriktade konsortier.

Horisont Europa består huvudsakligen av tre prioriteringar, eller "pelare". Här presenteras dessa och det stöd som Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd erbjuder samt rekommenderade länkar.

Pelare 1: Vetenskaplig spetskompetens

Ska stärka EU:s ställning inom grundforskning.

ERC ger stora bidrag till enskilda forskare eller forskargrupper som själva har definierat sitt forskningsprojekt. När ERC väljer projekt för finansiering är det helt och hållet forskningens kvalitet och kreativitet (excellens) som styr. ERC:s stöd till forskning vänder sig till alla forskningsinriktningar, men forskningen behöver utföras i ett av EU:s medlemsländer eller ett s.k. associerat land.

Fem olika ERC-utlysningar

Utlysning

Maxbidrag
M€

Längd

Villkor

Starting Grant

1,5

5 år

2–7 år efter PhD

Consolidator Grant

2

5 år

7–12 år efter PhD

Advanced Grant

2,5

5 år

Riktar sig till senior forskare utan villkor om tid efter PhD

Synergy Grant

10

6 år

2–4 st Principle Investigators; För projekt där synergieffekt i samarbetet gör projektet starkare än separata ERC-projekt.

Proof of Concept

0,15

1,5 år

Kommersialisering av resultat – endast för tidigare mottagare av ERC-bidrag


MSCA är EU:s program för forskarmobilitet. Programmet vill säkra excellent och innovativ forskning genom att öka internationellt utbyte samt stödja forskares karriärutveckling.

MSCA består av fem aktiviteter:

 • Doctoral Networks (DN)
 • Postdoctoral Fellowships (PF)
 • Staff Exchanges (SE)
 • Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)
 • MSCA and Citizens

Doctoral Networks (DN)

Projekt inom alla forskningsområden. Aktiviteten främjar forskning och innovation genom att erbjuda mobilitet och utbildning för doktorander. Organisationer (”beneficiaries”) från minst tre medlemsländer (MS) eller associerade länder (AC) som var och en måste rekrytera minst en doktorand. I övrigt kan personer från alla länder delta. Finansiering upp till 360 personmånader.
DN uppmuntras att leda till ”Industrial” eller ”Joint Doctorates” (där 180 extra personmånader kan sökas):

 • Joint Doctorates (JD) - ska leda till gemensam, dubbel eller multipel doktorsexamen giltig inom minst ett MS eller AC.
 • Industrial Doctorates (ID) - Gemensam handledning från akademiska och icke-akademiska organisationer som kan vara från samma MS eller AC.

Postdoctoral Fellowships (PF)

Postdoctoral Fellowships ger stöd till disputerade forskare med upp till 8 års forskningserfarenhet efter disputationen som vill arbeta i ett annat land i Europa eller utanför Europa. Projekt inom alla forskningsområden. Euratom projekt kan nu få stöd.
Det finns två typer av PF:

 • European Fellowships (EF) – öppna för forskare inom och utom Europa. Värdinstitution inom EU (eller HE-associerade länder). Längd: 12–24 månader. Forskaren kan vara av vilken nationalitet som helst.
 • Global Fellowships (GF) – forskare från MS eller AC till värdinstitution utanför Europa. Längd: 24–36 månader. 12–24 månader i tredje land samt 12 månader obligatorisk återvändarfas.

Staff Exchanges (SE)

Gemensamma forsknings- och/eller innovationsprogram som syftar till kunskapsutbyte genom att personal erbjuds vistelse vid institution i annat land och/eller en annan sektor i Europa eller utanför Europa. Konsortiet måste bestå av minst tre organisationer från tre olika länder, varav två i ett annat EU-MS eller -AC. Om organisationerna kommer från samma sektor (akademisk eller icke-akademisk) måste det finnas minst en organisation från ett icke-associerat tredjeland. Tvärvetenskapliga vistelser inom samma sektor är möjliga inom Europa (max 1/3 av projektets personmånader). Utbytena kan omfatta alla typer av personal som bidrar till forskning och innovation, såsom doktorander, erfarna forskare eller administrativ och teknisk personal. Utbytets längd är mellan 1 och 12 månader per person.

Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

COFUND syftar till att främja spetskompetens, rörlighet och karriärutveckling genom att stödja program för doktorander (Doctoral Programme) och forskare (Fellowship programme). COFUND samfinansieras av EU och nationella aktörer. Varje ansökan ska ha en enda bidragsmottagare (”beneficiary”) som också ansvarar för medfinansiering. Mottagaren måste vara etablerad i ett EU-medlemsland eller associerat land. Minst tre forskare måste rekryteras. Projektlängden är upp till 60 månader.

MSCA and Citizens

Tidigare European Researchers' Night.

MSCA and Citizens.

För närvarande saknas detaljerad information finansiering för forskningsinfrastruktur inom det nya ramprogrammet, inklusive utlysningar. Vi bevakar utvecklingen och återkommer med mer information när sådan finns tillgänglig.

Pelare 2: Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft

Återspeglar EU:s strategiska prioriteringar och stöder forskning som rör samhällsutmaningar och stärker den tekniska och industriella kapaciteten. Utmaningarna är uppdelade på sex olika kluster. Dessutom finns fem olika forsknings- och innovationsuppdrag (missions på engelska) som ska skapa en starkare koppling mellan EU:s forskning och innovation och samhällets/allmänhetens behov.

Inom pelare två söker man tillsammans med andra som ett konsortium. Det innebär tvärvetenskapligt samarbete och samverkan mellan olika typer av organisationer.

Utmaningarna är uppdelade på sex olika kluster. På Vinnovas webb finns de beskrivna:

Horisont Europas sex kluster inom pelare II på Vinnovas webb.

Kluster 1: Hälsa

Vår kontaktperson: Lars Emrén lars.emren@su.se

Kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen

Vår kontaktperson: Viviana Stechina viviana.stechina@su.se

Kluster 3: Civil säkerhet för samhället

Vår kontaktperson: Viviana Stechina viviana.stechina@su.se

Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden

Våra kontaktpersoner: Lars Emrén lars.emren@su.se, Viviana Stechina viviana.stechina@su.se, Henrik Aspeborg henrik.aspeborg@su.se

Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet

Vår kontaktperson: Henrik Aspeborg henrik.aspeborg@su.se

Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

Vår kontaktperson: Henrik Aspeborg henrik.aspeborg@su.se

 • Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället
 • Cancer
 • Markens tillstånd och livsmedel
 • Klimatneutrala och smarta städer
 • Friska hav, kust- och inlandsvatten.

Pelare 3: Innovativa Europa

Ska stärka och samla omvälvande innovationer och banbrytande teknik. Europeiska innovationsrådet (EIC) är det viktigaste initiativet inom pelare III. Det mest intressanta EIC-instrumentet för universitetsforskare är Pathfinder som ska stödja projekt i fasen från tidig teknik till förkommersiell teknik.

Europeiska innovationsrådet (EIC)
Pathfinder

European Research Council (ERC) – stöd vid SU

Avdelningen för forsknings- och innovationsstöd (FS) ger dig stöd från det att du kläcker tanken på att söka ERC-bidrag till revision efter ERC-projektets slut, se sektioner nedan.

Fem olika ERC-utlysningar

Utlysning

Maxbidrag
M€

Längd

Villkor

Starting Grant

1,5

5 år

2–7 år efter PhD

Consolidator Grant

2

5 år

7–12 år efter PhD

Advanced Grant

2,5

5 år

Riktar sig till senior forskare utan villkor om tid efter PhD

Synergy Grant

10

6 år

2–4 st Principle Investigators; För projekt där synergieffekt i samarbetet gör projektet starkare än separata ERC-projekt.

Proof of Concept

0,15

1,5 år

Kommersialisering av resultat – endast för tidigare mottagare av ERC-bidrag


Du kan få stöd av Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. De erbjuder följande:

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd erbjuder ett stödpaket med olika delar för dig som skriver en ERC-ansökan. Ju tidigare du kontaktar dem, desto fler bitar kan de bistå med.

Du kan få stöd med följande:

Tabellen nedan visar deadlines vid ERC samt interna deadlines vid SU. Bifogade pdf-filen om utökat stöd innehåller länkar till värdefulla dokument. ERC:s deadlines är publicerade.

Deadlines vid ERC samt interna deadlines vid SU

Utlysning

Utökat stöd- intern deadline

Stödbrev och budget- intern deadline

Deadlines vid ERC

Starting Grant

ERC-internat i september - anmälan 9:e juni

Tio arbetsdagar före ERC

15 november 2024

Consolidator Grant

ERC-internat i september- anmälan 9:e juni

Tio arbetsdagar före ERC

pre 14 januari 2025

Advanced Grant

På begäran

Tio arbetsdagar före ERC

29 augusti 2024

Synergy Grant

På begäran

Tio arbetsdagar före ERC

pre 6 november 2024


Stockholms universitet erbjuder i år ett tvådagars internat för sökande till ERC Starting och Consolidator Grants. Internatet kommer att hållas 12–13 september 2024.

Du kan anmäla ditt intresse (via länken nedan) fram till den 9 juni. Du behöver bekräfta din prefekts/motsvarandes stöd till samma datum.

Intresseanmälan ERC-internat

FS ger stöd angående stödbrevet från SU samt återkoppling på budget.

 • FS ansvarar för att det obligatoriska stödbrevet ”Commitment of the host institution” signeras. Vi laddar upp dokumentet i din ansökan om du lägger till lars.emren@su.se som "Main Host Institution Contact" i din ansökan samt att du sänder en bekräftelse (e-post till lars.emren@su.se) på att din prefekt/motsvarande ger sitt stöd för ansökan. Vi garanterar ett stödbrev om vi får informationen senast vid intern deadline i tabellen ovan, men vi gör vårt bästa även efter intern deadline
 • FS erbjuder återkoppling på budget från ett EU-perspektiv om du sänder oss utkast till budget samt delen ”Resources”. Vi garanterar återkoppling om vi får informationen senast vid intern deadline i tabellen ovan, men vi gör vårt bästa även efter intern deadline.

Internationellt finansierade forskningsprojekt, inklusive EU-finansierade forskningsprojekt, är ett åtagande för hela universitetet. Avtalsförberedelser (bl.a. "Grant Agreement Preparation") handläggs av universitetets förvaltning i samarbete med den institution där projektet är placerat. Tabellen nedan visar olika steg fram till signering av avtal. Avtalsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ansvarar för att varje steg i arbetsprocessen genomförs fram tills avtalet är undertecknat samt att ett projektkonto har öppnats i universitetets ekonomisystem.

Chefen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd undertecknar alla EU-avtal på rektors delegation, efter godkännande från prefekt och samråd med vicerektor. Ansvarig forskare måste få projektansökan godkänd av sin prefekt (eller motsvarande) redan i ansökningsfasen. Det är också forskarens ansvar att granska avtalet ur sitt perspektiv som projektansvarig forskare. En jurist vid Rättssekretariatet vid Rektors kansli granskar vissa avtal juridiskt. Avtalets ekonomiska delar granskas av institutionens ekonom (eller motsvarande). Hela denna process koordineras av avtalsfunktionen.

Arbetssteg och ansvar

Arbetssteg

Ansvar

Handläggare vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd läggs till i projektet i Funding & Tender Opportunities Portal med rollen "Participant Contact", eller vid ERC och vissa projekttyper inom MSCA ”Coordinator Contact”.

Projektansvarig forskare vid SU

Fördelning av roller i Funding & Tender Opportunities Portal för övriga FS-administratörer i projektet.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Godkännande från prefekt samt samråd med vicerektor.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Signering av försäkran på heder och samvete/Declaration of Honor.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Signering av bidragsavtal/Grant Agreement (GA).

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Signering av tilläggsavtal/Supplementary Agreement (SA) (vid ERC).

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Granskning/upprättande och signering av konsortialavtal/Consortium Agreement (CA) (vid samarbetsprojekt).

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Uppstartsmöte – ett möte med ekonomiadministratör på institutionen och gärna med ansvarig forskare.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd


Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ger stöd under tiden ett EU-projekt löper och även efteråt.

 • Allmänt stöd när frågor eller problem uppstår under projekttiden.
 • Stöd när stora förändringar sker i ett projekt och en avtalsändring/amendment behöver skrivas till ingångna avtal.
 • Stöd vid rapportering.
 • Stöd vid revision initierad av EU-kommissionen.
 • Stöd med etikfrågor.

Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) – Stöd vid SU

Avdelningen för forsknings- och innovationsstöd (FS) ger dig stöd.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ger support innan du har börjat utforma din ansökan.

 • Information om arbetsprogram och utlysningar.
 • Seminarier och workshops med information om de olika aktiviteterna i programmet och om vad man ska tänka på när man skriver ansökan.
 • Möte för diskussion om din forskningsidé och förutsättningarna inom MSCA:s olika aktiviteter.
 • Tips och råd om hur en MSCA-ansökan bör vara utformad.

Om du planerar att koordinera ett EU-projekt eller att söka COFUND-finansiering, kontakta forsknings- och samverkansstöd så tidigt som möjligt för att vi ska ge dig bästa möjliga stöd. Vi träffar dig gärna för att diskutera din forskningsidé och berätta om vår service.

När du skriver en MSCA-ansökan erbjuder Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ett supportpaket med olika bitar.

 • Hjälp vid användning av webbportalen Funding & Tenders (EU:s elektroniska ansökningssystem).
  Webbportalen Funding & Tenders
 • Stöd med uppgifter som efterfrågas i ansökan.
 • Råd kring ansökan och övergripande synpunkter på utformningen av de olika delarna.
 • Återkoppling på utkast, från oss och/eller från konsult (begränsade antal ansökningar).
 • Synpunkter på budgeten.
 • Stöd med etikfrågor.

Ju tidigare du kontaktar Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd desto fler bitar kan du få hjälp med.

Om du koordinerar en MSCA-ansökan eller kommer att söka COFUND-finansiering, bör du kontakta Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd så tidigt som möjligt för att kunna få bästa möjliga stöd. De träffar dig gärna för att berätta mer om vilken typ av stöd du kan få.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (FS) hjälper dig med alla relevanta avtal när du har fått besked om finansiering av Horisont Europa-projekt.

Internationellt finansierade forskningsprojekt, inklusive EU-finansierade forskningsprojekt, är ett åtagande för hela universitetet. Avtalsförberedelser (bl.a. "Grant Agreement Preparation") handläggs av universitetets förvaltning i samarbete med den institution där projektet är placerat. Tabellen nedan visar olika steg fram till signering av avtal. Avtalsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ansvarar för att varje steg i arbetsprocessen genomförs fram tills avtalet är undertecknat samt att ett projektkonto har öppnats i universitetets ekonomisystem.

Chefen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd undertecknar alla EU-avtal på rektors delegation, efter godkännande från prefekt och samråd med vicerektor. Ansvarig forskare måste få projektansökan godkänd av sin prefekt (eller motsvarande) redan i ansökningsfasen. Det är också forskarens ansvar att granska avtalet ur sitt perspektiv som projektansvarig forskare. En jurist vid Rättssekretariatet vid Rektors kansli granskar vissa avtal juridiskt. Avtalets ekonomiska delar granskas av institutionens ekonom (eller motsvarande). Hela denna process koordineras av avtalsfunktionen.

Arbetssteg och ansvar

Arbetssteg

Ansvar

Handläggare vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd läggs till i projektet i Funding & Tender Opportunities Portal med rollen "Participant Contact", eller vid ERC och vissa projekttyper inom MSCA ”Coordinator Contact”.

Projektansvarig forskare vid SU

Fördelning av roller i Funding & Tender Opportunities Portal för övriga FS-administratörer i projektet

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Godkännande från prefekt samt samråd med vicerektor

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Signering av försäkran på heder och samvete/Declaration of Honor

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Signering av bidragsavtal/Grant Agreement (GA)

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Signering av tilläggsavtal/Supplementary Agreement (SA) (vid ERC)

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Granskning/upprättande och signering av konsortialavtal/Consortium Agreement (CA) (vid samarbetsprojekt)

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Uppstartsmöte - ett möte med ekonomiadministratör på institutionen och gärna med ansvarig forskare

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ger support under tiden ett EU-projekt löper och även efteråt.

 • Allmänt stöd när frågor eller problem uppstår under projekttiden.
 • Stöd när stora förändringar sker i ett projekt och ett tillägg (s.k. Amendment) behöver skrivas till signerade avtal.
 • Stöd vid rapportering.
 • Stöd vid revision initierad av EU-kommissionen.
 • Stöd med etikfrågor.

Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft – Stöd vid SU

Här samlar vi information om stöd inom Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft (Global Challenges and European Industrial Competitiveness).

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ger stöd innan du har börjat utforma din ansökan.

 • Information om arbetsprogram och utlysningar.
 • Möte för diskussion om din forskningsidé och förutsättningar för att delta som koordinator eller partner.
 • Tips och råd om hur en ansökan bör vara utformad.
 • Hjälp med att söka partners.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ger stöd när du skriver din ansökan.

 • Kontakta forsknings- och samverkansstöd så tidigt som möjligt för att få bästa och mesta möjliga stöd.
 • Möte för diskussion om din forskningsidé (proposal clinic).
 • Seminarier och workshops med information om de olika aktiviteterna i programmet och om vad man ska tänka på när man skriver ansökan.
 • Tips och råd om hur en ansökan bör vara utformad.
 • Granskning av ansökan.
 • Stöd med etikfrågor.
 • Synpunkter på budgeten.
 • Hjälp vid användning av Funding and Tender Portal (EU:s elektroniska ansökningssystem).

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ger stöd under skrivandet av den ansökan du är delaktig i.

 • Stöd med uppgifter som efterfrågas av koordinatorn.
 • Tips och råd om hur man skriver de delar som partnern ansvarar för.
 • Hjälp vid användning av Funding and Tender Portal (EU:s elektroniska ansökningssystem).
 • Stöd med etikfrågor.
 • Synpunkter på budgeten.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (FS) hjälper dig med alla relevanta avtal när du har fått besked om finansiering av Horisont Europa-projekt.

Internationellt finansierade forskningsprojekt, inklusive EU-finansierade forskningsprojekt, är ett åtagande för hela universitetet. Avtalsförberedelser (bl.a. "Grant Agreement Preparation") handläggs av universitetets förvaltning i samarbete med den institution där projektet är placerat. Tabellen nedan visar olika steg fram till signering av avtal. Avtalsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ansvarar för att varje steg i arbetsprocessen genomförs fram tills avtalet är undertecknat samt att ett projektkonto har öppnats i universitetets ekonomisystem.

Chefen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd undertecknar alla EU-avtal på rektors delegation, efter godkännande från prefekt och samråd med vicerektor. Ansvarig forskare måste få projektansökan godkänd av sin prefekt (eller motsvarande) redan i ansökningsfasen. Det är också forskarens ansvar att granska avtalet ur sitt perspektiv som projektansvarig forskare. En jurist vid Rättssekretariatet vid Rektors kansli granskar vissa avtal juridiskt. Avtalets ekonomiska delar granskas av institutionens ekonom (eller motsvarande). Hela denna process koordineras av avtalsfunktionen.

Arbetssteg och ansvar

Arbetssteg

Ansvar

Handläggare vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd läggs till i projektet i Funding & Tender Opportunities Portal med rollen "Participant Contact", eller vid ERC och vissa projekttyper inom MSCA ”Coordinator Contact”.

Projektansvarig forskare vid SU

Fördelning av roller i Funding & Tender Opportunities Portal för övriga FS-administratörer i projektet

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Godkännande från prefekt samt samråd med vicerektor

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Signering av försäkran på heder och samvete/Declaration of Honor

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Signering av bidragsavtal/Grant Agreement (GA)

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Signering av tilläggsavtal/Supplementary Agreement (SA) (vid ERC)

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Granskning/upprättande och signering av konsortialavtal/Consortium Agreement (CA) (vid samarbetsprojekt)

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Uppstartsmöte – ett möte med ekonomiadministratör på institutionen och gärna med ansvarig forskare.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ger stöd under tiden ett EU-projekt löper och även efteråt.

 • Allmänt stöd när frågor eller problem uppstår under projekttiden.
 • Stöd när stora förändringar sker i ett projekt och en avtalsändring/amendment behöver skrivas till ingångna avtal.
 • Stöd vid rapportering.
 • Stöd vid revision initierad av EU-kommissionen.
 • Stöd med etikfrågor.

Projektadministration

Här hittar du interna mallar till projektpärmen samt lathundar för rapportering. Du finner även information rörande granskning av EU-projekt inom Horisont Europa.

Information om hantering av projekt inom ramen för Marie Curie Sklodowska Action (MSCA)

Mall för budget, samfinansiering och avstämning av MSCA-projekt (H2020 och Horizon Europe)

Lathund för Marie Curie Skłodowska Action (MSCA) (Horizon Europe) Pdf, 305.9 kB.

Funding and Tenders portal

Funding and tenders portal är EU kommissionens projektportal. Allt från ansökan, avtalsförberedelse, löpande rapportering och finansiell rapportering görs i portalen.

Signering av finansiella rapporter i ”Funding and Tenders Portal”

FSIGN står för ”Financial Signatory” och är den person som signerar den ekonomiska rapporten, FS, (”Financial Statement”) i portalen. Rapporterna ska signeras av institutionen eller motsvarande genom den person som utses till FSIGN. Det går att läsa mer i dokumentet ”Signering av finansiell rapport i EU-portalen” där det också framgår hur behörigheten FSIGN registreras.

Rekommendation för regelefterlevnad gällande tidrapportering i externfinansierade forskningsprojekt Pdf, 602.5 kB.

Lathund Horizon Europe Pdf, 1 MB.

Publiceringsstöd

Här finner du information om publiceringsstöd.

Publicering
Finansiering av öppen tillgång (APC)
Öppen vetenskap

Kontakt

För respektive ansvarsområde inom Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft, läs vidare under pelare 2.

Avtalsfunktionen
Etikstöd
Etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Senast uppdaterad: 2024-06-05

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd