Horizon 2020

Storsatsningen Horizon 2020 var EU:s ramprogram som fördelade cirka 80 miljarder euro till forskning och innovation under sjuårsperioden 2014–2020. Här fanns stora möjligheter till finansiering av individuella projektbidrag, mobilitetssatsningar och stöd till infrastruktur och forskning i tematiskt inriktade konsortier.

De tre prioriteringarna

Horizon 2020 bestod av tre prioriteringar:

Ska stärka EU:s ställning inom grundforskning.

Avser forskning som är viktig för industri och som befinner sig närmare en marknad.

 • Informations och kommunikations teknologi (ICT)
 • Nanoteknologi, bioteknologi, avancerad material och rymd
 • Små- och medelstora företag (SME)

Återspeglar de politiska prioriteringar i Europa 2020-strategin och fokuserar på de stora samhälleliga utmaningarna som EU och resten av världen står inför. Det innebär tvärvetenskapligt samarbete och samverkan mellan olika typer av organisationer.

Stöd inom samhälleliga utmaningar (Societal challenges)

Samhälleliga utmaningar (Societal challenges [SC]) delas upp i sju särskilda utmaningar

 • SC1Health, demographic change and wellbeing
 • SC2Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy
 • SC3Secure, clean and efficient energy
 • SC4Smart, green and integrated transport
 • SC5Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • SC6Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies
 • SC7Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ger stöd innan du har börjat utforma din ansökan.

 • Hjälp vid användning av Funding and Tender Portal (EU:s elektroniska ansökningssystem).
 • Seminarier och workshops med information om de olika aktiviteterna i programmet och om vad man ska tänka på när man skriver ansökan.
 • Möte för diskussion om din forskningsidé och förutsättningarna inom olika delar av Horizon 2020.
 • Tips och råd om hur en ansökan bör vara utformad.
 • Möjlighet att få tillgång till beviljad ansökan.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ger stöd under tiden ett EU-projekt löper och även efteråt.

 • Allmänt stöd när frågor eller problem uppstår under projekttiden.
 • Stöd när stora förändringar sker i ett projekt och en avtalsändring/amendment behöver skrivas till ingångna avtal.
 • Stöd vid rapportering.
 • Stöd vid revision initierad av EU-kommissionen.
 • Stöd med etikfrågor.

Projektadministration

Här hittar du interna mallar till projektpärmen samt lathundar för rapportering. Du finner även information rörande granskning av EU-projekt.

FSIGN står för ”Financial Signatory” och är den person som signerar den ekonomiska rapporten, FS, (”Financial Statement”) i portalen. Rapporterna ska signeras av institutionen eller motsvarande genom den person som utses till FSIGN.

Det går att läsa mer i dokumentet ”Signering av finansiell rapport i EU-portalen” där det också framgår hur behörigheten FSIGN registreras.

Signering av finansiell rapport i EU-portalen

Granskning av EU-projekt ska utföras enligt EU:s regelverk. Beställning av revision görs via Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Stockholms universitet har ramavtal med revisionsbyrån KPMG avseende granskningstjänster i samband med EU-projekt. Det är institutionen/motsvarandes ansvar att initiera granskning av ett projekt. Denna beställning/avrop görs av Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. Om ett EU-projekt behöver granskas ska institutionen/motsvarande i god tid kontakta projektekonomerna hos Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd för att boka sin granskning.

Om en granskning gjorts för en eller några perioder av projektet (d.v.s. Terms of Reference (uppdragskontraktet) är signerat för hela projektperioden) ska den revisionsbyrå som avtalet slöts med användas under hela projektperioden även om en ny revisionsbyrå är upphandlad. Tidigare hade SU t.ex. ramavtal med revisionsbyrån EY.

För Horizon 2020 rekommenderar Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd att ett projekt granskas period för period (delgranskning) istället för en stor granskning av hela projektet vid slutrapportering. Då kan omedvetna fel upptäckas och rättas till. När sista projektperioden löpt ut går det inte att rätta fel. Granskningsrapporten skickas in tillsammans med slutrapporteringen.

För projekt som följer Horizon 2020s regelverk ska en genomsnittskurs för rapporteringsperioden användas. Kursen hämtas från Europeiska Centralbankens (ECB) hemsida, se länk längre ner på sidan. Observera att om du har ett EU-projekt som inte tillhör Horizon 2020 ska du förmodligen använda en annan omvandlingsmetod i din rapportering. Kontakta Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du är osäker på vilken sorts EU-projekt du har.

Startdatumet finner du där det står Period. Genomsnittet finns där det står Average.

För att få fram genomsnittskursen använder du dig av boxarna ovanför grafen på ECBs hemsida (se bild ovan). Du skriver in rapporteringsperiodens start- och slutdatum varvid genomsnittet kommer att visa sig snett ovanför boxarna vid "Average". Alla fyra decimaler ska användas vid beräkningen från SEK till EUR.

Europeiska Centralbanken - växelkurs SEK/EUR

Funding and Tenders portal

Funding and tenders portal är EU kommissionens projektportal. Allt från ansökan, avtalsförberedelse, löpande rapportering och finansiell rapportering görs i portalen.

Sökmotor för finansierade projekt

På Europeiska kommissionens webbplats finner du en sökmotor för finansierade projekt:

Sökmotor för finansierade projekt, EU-kommissionens webbplats

Kontakt

Henrik Aspeborg (forskningssekreterare): henrik.aspeborg@su.se
Viviana Stechina (forskningssekreterare): viviana.stechina@su.se
Lars Emrén (forskningssekreterare): lars.emren@su.se
Daniel Bergvall (projektekonom): daniel.bergvall@su.se

Projektekonomer: researchfinance@fs.su.se
Avtalsfunktionen: avtal@fs.su.se
Etikstödsfunktionen: etik@fs.su.se

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd