Regler för studentfester

Överenskommelse mellan företrädare för Stockholms universitet, Högskolerestauranger, Akademiska Hus, stiftelsen Juristernas hus och Stockholms universitetets studentkår liksom de stora studentföreningarna. Förvaltningschefen 1997-11-28, Dnr SU 81-2598-97

Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022 och i de fall det hänvisas till sektionen för säkerhet i detta beslut så gäller detta numera Fastighetsavdelningen.)

Följande regler har överenskommits vid möten mellan företrädare för Stockholms universitet, Högskolerestauranger, Akademiska Hus, stiftelsen Juristernas hus och Stockholms universitetets studentkår liksom de stora studentföreningarna vid möten 1997-04-28 och 1997-08-29 och har fastställts av förvaltningschefen 1997-11-28.

 1. Åldersgränsen för studenter som deltar vid fester arrangerade inom universitetsområdet är 18 år och för gäster som inte tillhör någon av Stockholms studentkårer 20 år. Åldern ska kunna styrkas med legitimationshandling.
 2. Varje student har rätt att ta med sig en gäst till arrangemang anordnade i Frescati.
 3. Kårtillhörighet ska kunna styrkas genom giltigt terminsbevis.
 4. Vid större arrangemang som anordnas tillsammans med externt bolag och då icke-studenter deltar, ska 60% av det maximala antalet biljetter, som är 1 600, vara avsedda för studenter. Alla entrébiljetter ska numreras och arrangören ha kunskap om vilka biljettnummer som lämnats för försäljning till allmänheten.
 5. Antalet festdeltagare i lokalen får under inga förhållanden totalt vid samma tillfälle överstiga det av brandförsvaret tillåtna antalet personer.
 6. Räknemaskin vid entréerna ska garantera att antalet samtidigt närvarande inte överstiger det tillåtna antalet.
 7. Anordnas fest både inom- och utomhus kan antalet biljetter överstiga 1 600 om detta överenskommits med Fastighetsavdelningen minst 3 veckor i förväg och punkt 5 och 6 är uppfyllda.
 8. Vid marknadsföring ska det tydligt framgå att studenter vid Stockholms universitet och även från övriga kårer i Stockholm är den huvudsakliga målgruppen.
 9. Samtliga arrangemang ska inneha giltiga utskänkningstillstånd. De sluttider som utskänkningstillståndet anger ska var festens sluttid. Utskänkningstillstånden för samtliga arrangemang i Frescati gäller till kl 03.00.
 10. Information om festverksamhet i Allhuset, Gula villan, Villa Bellona och Juristernas hus ska meddelas Fastighetsavdelningen veckovis, senast fredagen i veckan före. Vid ev. längre öppethållande ska detta överenskommas med Fastighetsavdelningen senast 3 veckor före festtillfället.
 11. Vid större arrangemang som även riktar sig till icke-studenter, ska information ges till Fastighetsavdelningen senast 10 dagar före planerad fest.
 12. Fastighetsavdelningen gör i varje enskilt fall tillsammans med festansvarig för större arrangemang en bedömning av ev behov av väktare med ordningsvaktsförordnande och ev ytterligare väktare för bevakning av universitetsområdet.
 13. Festarrangör ska vid större arrangemang meddela namn, telefonnummer och ev mobilnummer till kontaktpersoner under evenemanget till Fastighetsavdelningen.
 14. Samtliga ansökningar om tillfälliga marktillstånd utomhus ska sökas hos Akademiska Hus genom SUS.
 15. All skadegörelse inom- och utomhus debiteras respektive festarrangör av Akademiska Hus.
 16. All extra städning i Allhuset orsakad av fest i lokalerna som åligger universitetets lokalvårdsenhet kommer att debiteras respektive festarrangör.
 17. Stockholms universitets ordinarie väktare övervakar vid behov ordningen mellan festlokalen och T-banan/busshållplats efter större fester.
 18. Festarrangörer äger rätt att vid behov begära hjälp av universitetets väktare på universitetets larmtelefon.
 19. Vid akuta incidenter ska festansvarig tillkalla polis på polisens alarmnummer.
 20. Förening eller festarrangör som undlåter att följa dessa regler kan fråntas rätten att arrangera fester.

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen