Regler för affischering, reklam, försäljning, utställningar, fester m.m.

Reglerna och anvisningarna är fastställda av förvaltningschefen 2013-09-12 och är till för att underlätta olika aktiviteter inom universitetets lokaler. Denna verksamhet är ett komplement i universitetets sociala verksamhet och medverkar till att göra Stockholms universitet öppet och synligt. Den begränsas dock av de hänsyn som måste tas till bestämmelser gällande säkerhet, arbetsmiljö och andra allmänna regler. Detta beslut (Dnr: FV SU-2.9.1-2557-13) ersätter förvaltningschefens beslut 1995-06-16

Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022 och i de fall det hänvisas till förvaltningschefen så gäller detta numera universitetsdirektören och avseende Tekniska avdelningen i detta beslut så gäller detta numera Fastighetsavdelningen.)

Tillstånd för arrangemang, skyltning och försäljning utomhus lämnas av markförvaltaren Akademiska Hus AB - Frescati.

Affischering, flygblad, informationsmaterial

Affischering inom universitetets lokaler är endast tillåtet på anvisade anslagstavlor. Spridning av informationsmaterial, flygblad eller affischering med politiskt/religiöst innehåll är inte tillåtet inom universitetets lokaler. Undantag gäller för kårpartier/kårföreningar. Stockholms universitet äger rätt att avlägsna material som inte uppfyller ovan angivna kriterier.

Anslagstavlor

Fastighetsavdelningen beslutar om tillstånd för permanent anslagstavla. Tillstånd kan erhållas av institutionerna och beslutande organ inom universitetet liksom fakultets- och ämnesföreningar, ämnesråd, studieråd, föreningar med anknytning till institutionerna, studentkåren och av studentkåren registrerade kårföreningar, kårpartier, de fackliga organisationerna vid Stockholms universitet samt andra till universitetet närstående organisationer. Allmänna anslagstavlor finns i publika lokaler för diverse affischering.

Utställningar

Tillfälliga utställningar på allmänna ytor inom Stockholms universitet lokaler får ske på anvisad plats efter tillstånd av Fastighetsavdelningen. Utställningarna ska vara relevanta och till nytta för studenter och anställda vid Stockholms universitet. Att göra reklam för produkter och tjänster är generellt inte att betrakta som nytta. Utställningsskärmar, tidningsställ och övriga installationer för event, kampanjer och liknande får användas på anvisad plats efter tillstånd av Fastighetsavdelningen. Utställningsplatser och bokbord bokas genom Fastighetsavdelningen. Externa utställare debiteras enligt särskild prislista.

Permanenta digitala informationsskärmar

För upplägg av information till medarbetare och studenter vid universitetet på digitala fasta informationsskärmar ansvarar IT-avdelningen. Skärmarna får disponeras av ovan, under Anslagstavlor, angivna organ. Innehållet ska vara service till studenter och anställda vid Stockholms universitet. Reklam från externa leverantörer är inte tillåtet. Tillstånd för permanent digital informationsskärm beslutas av Fastighetsavdelningen.

Tidningsställ

Permanent placerade tidningsställ får i första hand endast användas på angiven plats av ovan, under Anslagstavlor, angivna organ efter tillstånd av Fastighetsavdelningen.

Filmning

Tillstånd för filmning inom universitets lokaler beslutas av Fastighetsavdelningen i samråd med Kommunikationsavdelningen och får endast ske inom överenskommet område. För filmning inom institutionernas egna lokaler krävs tillstånd från prefekten på institutionen.

Försäljning

Försäljning av varor inom universitetets lokaler får endast ske i enlighet med särskilda hyresavtal tecknade med Stockholms universitet. Stockholms universitet äger rätt att avlägsna material som försäljs utan giltigt tillstånd.

Fester och mottagningar

Fester och mottagningar i publika utrymmen får endast ske på anvisad plats efter tillstånd av Fastighetsavdelningen. Kostnader för lokal, lokalvård, bevakning m.m. betalas av arrangören.

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen