Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund: inbjudan till att söka forskningsanslaget Horisont 2024

Sista ansökningsdag: 16 september 2024

Anslaget är ämnat att bidra till att forskare bryter ny mark inom grundläggande vetenskap i alla discipliner, skapar nya teoretiska grundvalar eller praktiska lösningar på viktiga problem i vid mening, eller lägger grunden till metodologiska genombrott. Anslaget ska kunna öppna nya vägar till okända marker men också befrukta och berika etablerade forskningsområden. Arbetet som finansieras ska alltså kunna pröva nya, mera riskfyllda idéer som det normalt inte finns tid eller pengar att utveckla och testa. Anslaget kan, men måste inte, vara tvär- och mångvetenskapligt.

Anslaget ska betraktas som fröpengar som ger möjlighet att utforska och möjligen pilottesta nya idéer, som startfinansiering av nya, innovativa forskningsansatser som normalt inte finner en naturlig plats i gängse forskningsfinansieringssystem. Anslaget kan lägga grunden för större ansökningar till andra finansiärer.

Ansökan ska omfatta maximalt 6500 tecken (inkl. mellanslag) motsvarande ca. 2 sidor på svenska eller engelska och tydligt redogöra för frågeställningen, varför den är av intresse, och hur den skall tacklas. Till ansökan ska också en kortfattad budget bifogas. Medlen ska förvaltas av ett svenskt lärosäte (universitet eller högskola).

Ansökan skickas in och registreras här

Senast uppdaterad: 2024-06-13

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd